Missie en strategie

Missie en strategie

Naast onze vangnetfunctie richt NHG zich sinds enkele jaren ook op het ontwikkelen van hypotheekoplossingen voor mensen die lastiger een hypotheek krijgen. Bijvoorbeeld mensen met een flexibel arbeidscontract of inkomen uit een kleine onderneming. Daarmee verbeteren we de toegankelijkheid van de woningmarkt.

Missie

NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. Wij bieden consumenten hiervoor:

 • Toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning
 • Hulp bij beheer en behoud van de woning
 • Een vangnet in kwetsbare situaties.

Onze missie is tot stand gekomen na consultatie van belangrijke stakeholders van NHG en vormt een goede afspiegeling van de doelen die NHG nastreeft en de middelen die NHG hiervoor aanwendt. De missie sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt en in het woningmarktbeleid. 

We blijven innoveren, zo proberen we het AOW-gat voor senioren te verkleinen met aanpassingen in onze Voorwaarde en Normen.

Toegankelijkheid van de woningmarkt vergroten

NHG richt zich sinds enkele jaren op het ontwikkelen van hypotheekoplossingen voor kwetsbare groepen, rond actuele thema’s, zoals voor consumenten met een flexibel arbeidscontract of inkomen uit een kleine onderneming. Daarmee beoogt NHG de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten, ook voor consumenten die op grotere afstand van de woningmarkt zijn komen te staan.

Deze statutairedoelstelling vormt in samenhang met het overheidsbeleid, alsmede de actuele ontwikkelingen op de koopwoning- en hypotheekmarkt, de basis voor de strategie van de stichting. 

Deze bijzondere positie van de stichting tussen markt en overheid stelt de stichting, met het oog op een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement, in staat adequaat te reageren op actuele ontwikkelingen in de koopwoning- en hypotheekmarkt.

Voor allerlei specifieke groepen verbetert NHG de toegang tot een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Een mooi voorbeeld is de Inkomensverklaring Ondernemer, waarmee we álle ondernemers die langer dan twaalf maanden actief zijn, toegang geven tot een hypotheek met NHG.

Frederiek Busweiler

Strategie

De stichting streeft ernaar dat op basis van keuzevrijheid zo veel mogelijk huishoudens binnen het bereik van de stichting (lees: kostengrens) de aankoop en/of verbetering van de kwaliteit van de woning kunnen financieren met een voordelige, veilige en verantwoorde lening met NHG

 

Teneinde het draagvlak voor de stichting ook voor de langere termijn te waarborgen, is de strategie van de stichting gericht op: 

 • het behoud van de achtervangfunctie van de overheid; 
 • het waarborgen van de continuïteit van de stichting en haar instrumentarium. 

 

De kwaliteit van de borgstelling jegens de geldgevers alsmede de efficiëntie van de uitvoeringspraktijk van de NHG zijn van doorslaggevende betekenis voor de resultaten en het maatschappelijk rendement van de stichting.

In de borgstellingsconstructie ligt immers besloten dat de voordelen van de borgstelling voor de geldgevers bepalend zijn voor de omvang van het profijt van de NHG voor de consument. 

Bereken in een paar minuten wat je kunt lenen en welk bedrag aan Energiebespaarbudget kan worden meegefinancierd.

NHG is onderdeel van het woonbeleid van de overheid

De kernactiviteit van de stichting is het verstrekken van NHG ten behoeve van de financiering van: 

 • het verkrijgen in eigendom van bestaande woningen; 
 • het verkrijgen in eigendom van nieuwbouwwoningen; 
 • de verbetering van de kwaliteit en verduurzaming van eigen woningen; 
 • het behoud van de eigen woning.

 

De strategie van de stichting is erop gericht dat de NHG met een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, blijvend een impactvol onderdeel uitmaakt van het woonbeleid van de overheid, in het bijzonder gericht op de bevordering van het eigenwoningbezit, met name voor huishoudens met lagere inkomens.

Daarbij richt de stichting zich primair op het wegnemen van belemmeringen voor een vrije keuze tussen huren en kopen en het ondersteunen van deze huishoudens bij het kwaliteitsbeheer en het behoud van de eigen woning.

Veelgestelde vragen

Hoe weet de adviseur of de klant al NHG heeft?

De klant kan dit zelf terugvinden in zijn hypotheekakte of dit kan bij de oorspronkelijke geldverstrekker worden opgevraagd.

Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen?

Niet alle energiebesparende maatregelen mogen gefinancierd worden vanuit het Energiebespaarbudget. Bovendien wordt er ieder jaar opnieuw naar de mogelijkheden gekeken. Onderstaande maatregelen mogen worden meegenomen in het Energiebespaarbudget:

 • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
 • hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
 • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++)
 • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
 • warmtepompen
 • douche-warmteterugwinningssysteem
 • zonnecellen
 • een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen

Er is sprake van een tijdelijke verblijfsvergunning. Komt de klant dan toch in aanmerking voor NHG?

In een aantal situaties is het mogelijk om met een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen voor NHG. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) kan je via https://ind.nl/Paginas/Tijdelijke-en-niet-tijdelijke-verblijfsdoelen.aspx zien of de omschrijving op de achterkant van de verblijfsvergunning een tijdelijk dan wel niet-tijdelijk verblijfsdoel betreft in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.

Wanneer het inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de lening, dan is een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel verplicht. Wanneer het inkomen niet benodigd is of er is geen inkomen, is een tijdelijke verblijfsvergunning ongeacht het verblijfsdoel voldoende voor het verkrijgen van NHG.

Zit je antwoord er niet bij?