Waarborgfondsconstructie

Deze pagina

Waarborgfondsconstructie

Het kader van de Code goed bestuur en de Code Tabaksblat
In de Code goed bestuur (5.5) wordt bepaald dat de organisatie een website heeft waar op een inzichtelijke manier inzicht wordt geboden in de taak, organisatie, diensten, producten en kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie. De Code Tabaksblat kent geen dergelijke bepaling.

 

Dit onderdeel van de website beoogt inzicht te verschaffen in de wijze waarop het systeem van het waarborgfonds van het WEW is ingericht. 

Het statutaire doel van het WEW

Het doel van het WEW, vastgelegd in artikel 3, eerste lid, van de statuten van het WEW, zoals die per 31 december 2014 gelden, luidt: 

  • het bevorderen van het verkrijgen in eigendom van woningen, gelegen in Nederland, door natuurlijke personen; 
  • het bevorderen van kwaliteitsverbetering van woningen gelegen in Nederland, die in eigendom toebehoren aan natuurlijke personen en door hen worden bewoond; 
  • het bevorderen van het behoud van woningen, gelegen in Nederland, die in eigendom toebehoren aan natuurlijke personen en door hen worden bewoond.

Het statutaire middel van het WEW: de borgstelling

In het tweede lid van bedoeld artikel is vastgelegd dat het middel ter bereiking van dit doel wordt gevormd door overeenkomsten van borgtocht ten behoeve van de nakoming van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de leningen van geldnemers voor bedoelde eigendomsverkrijging of kwaliteitsverbetering. De borgtochtovereenkomst is in dit onderdeel van de site te vinden onder ‘Relatie WEW - geldgever’. 

 

Het WEW biedt door de borgtochtovereenkomst aan de geldgever zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Bij gedwongen verkoop van de woning van de hypotheekgever kan de opbrengst van de woning lager zijn dan de restwaarde van de uitstaande hypotheekschuld. Als dat zo is en de geldgever heeft voldaan aan de door het WEW vastgestelde algemene voorwaarden voor borgtocht zoals die gelden op het moment van het offreren van die geldlening, dan kan de geldgever het WEW aanspreken voor de restschuld. 

De statutaire fundamenten van de borgstelling

De statuten van het WEW, zoals deze per 1 januari 2011 gelden, bevatten de volgende fundamenten voor het vervullen van de waarborgfunctie: 

  1. Borgtochtprovisie 
  2. Beleggingsbeleid 
  3. Achtervangfunctie 

Een toelichting op deze fundamenten is op deze website opgenomen in de volgende onderdelen:

Veelgestelde vragen

Zit er een maximum aan de aanvullende borgtocht van de Woonlastenfaciliteit (WLF)?

Ja, die kan oplopen tot maximaal 9% van de oorspronkelijke NHG lening die verstrekt is, mits het in de hypotheekakte vermelde totaalbedrag voldoende ruimte biedt. Bijvoorbeeld: als de klant een hypotheekschuld heeft van 200.000 euro, dan staat NHG borg voor een achterstand van maximaal 18.000 euro. De totale som van de oorspronkelijke lening en de aanvullende borgtocht mag oplopen boven de kostengrens van NHG.

Stelt NHG voorwaarden aan de aanvullende borgtocht van de Woonlastenfaciliteit (WLF)?

Ja, NHG stelt voorwaarden aan de aanvullende borgtocht. Deze voorwaarden kan je vinden in artikel B7 van de Voorwaarden & Normen.

Waar vind ik het formulier voor het aanvragen van de hardheidsclausule?

De hardheidsclausule kan via een vast formulier op de volgende webpagina van NHG te worden aangevraagd: https://www.nhg.nl/toolkit-professionals/formulier-beroep-op-de-hardheidsclausule/

Zit je antwoord er niet bij?