Waarborgfondsconstructie

Deze pagina

Waarborgfondsconstructie

NHG hecht er waarde aan om inzicht te bieden in haar taak, organisatie, diensten, producten en haar dienstverlening. Dit onderdeel van de website beoogt daarom inzicht te verschaffen in de wijze waarop het systeem van het waarborgfonds van NHG is ingericht.

Het statutaire doel van NHG

NHG staat volgens haar doelomschrijving, vastgelegd in artikel 3, eerste lid, van de statuten van NHG, zoals die per 13 juli 2022 gelden, voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en natuurlijke personen in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. NHG biedt haar doelgroep hiervoor:

  • Toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van woningen,
  • Hulp bij beheer en behoud van woningen, en
  • Een vangnet in kwetsbare situaties.

Dit doet NHG in het belang van de doelgroep.

Het statutaire middel van NHG: de borgstelling

In het tweede lid van bedoeld artikel is vastgelegd dat het middel ter bereiking van dit doel wordt gevormd door overeenkomsten van borgtocht ten behoeve van de nakoming van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de leningen van geldnemers voor bedoelde eigendomsverkrijging of kwaliteitsverbetering. De borgtochtovereenkomst is in dit onderdeel van de site te vinden onder ‘Relatie WEW - geldgever’. 

 

NHG biedt door de borgtochtovereenkomst aan de geldgever zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Bij gedwongen verkoop van de woning van de hypotheekgever kan de opbrengst van de woning lager zijn dan de restwaarde van de uitstaande hypotheekschuld. Als dat zo is en de geldgever heeft voldaan aan de door NHG vastgestelde algemene voorwaarden voor borgtocht zoals die gelden op het moment van het offreren van die geldlening, dan kan de geldgever het NHG aanspreken voor de restschuld. 

De statutaire fundamenten van de borgstelling

De statuten van NHG, zoals deze per 13 juli 2022 gelden, bevatten de volgende fundamenten voor het vervullen van de waarborgfunctie: 

  1. Borgtochtprovisie 
  2. Beleggingsbeleid 
  3. Achtervangfunctie 

Een toelichting op deze fundamenten is op deze website opgenomen in de volgende onderdelen:

Veelgestelde vragen

Zit er een maximum aan de aanvullende borgtocht van de Woonlastenfaciliteit (WLF)?

Ja, die kan oplopen tot maximaal 9% van de oorspronkelijke NHG lening die verstrekt is, mits het in de hypotheekakte vermelde totaalbedrag voldoende ruimte biedt. Bijvoorbeeld: als de klant een hypotheekschuld heeft van 200.000 euro, dan staat NHG borg voor een achterstand van maximaal 18.000 euro. De totale som van de oorspronkelijke lening en de aanvullende borgtocht mag oplopen boven de NHG-grens.

Stelt NHG voorwaarden aan de aanvullende borgtocht van de Woonlastenfaciliteit (WLF)?

Ja, NHG stelt voorwaarden aan de aanvullende borgtocht. Deze voorwaarden kan je vinden in de Voorwaarden en normen.

Wat houdt de wijziging per 1 juli 2021 bij verlies hypotheekrentaftrek nu precies in?

Vanaf 1 juli 2021 geldt dat bij verlies van hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar na datum bindend aanbod voor NHG rekening gehouden dient te worden met de gevolgen hiervan voor de financieringslast van de hypotheek.

Wanneer de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar na datum bindend aanbod vervalt, dan wordt een lening(deel) vanaf het moment van vervallen van de hypotheekrenteaftrek getoetst in box 3.

Zit je antwoord er niet bij?