Werkgeversverklaring NHG

Deze pagina

Inkomen vaststellen

Voor je hypotheek is het belangrijk dat de hoogte van je inkomen wordt vastgesteld. Dit kan onder andere via een werkgeversverklaring. Bij de aanvraag van een hypotheek met NHG moet deze zijn ingevuld volgens het model van NHG.

De NHG werkgeversverklaring 2024-1 versie 2.0 is geldig vanaf 1 maart 2024. Ben je op zoek naar de oude versie? Die kun je kun je hier downloaden: Werkgeversverklaring 2024-1 (pdf) / Werkgeversverklaring 2024-1 (Word) / Employer's Statement 2024-1 (Word).

Zorg voor een geldige verklaring

Zorg ervoor dat de werkgeversverklaring goed is ingevuld. Hiermee voorkom je dat het proces van de hypotheekaanvraag langer duurt dan nodig is. 

 1. De werkgeversverklaring moet ingevuld worden door de werkgever. 

 2. De werkgeversverklaring kan zowel online als offline ingevuld worden. 

 3. Nadat het document volledig is ingevuld, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen. De handtekening mag elektronisch zijn. Een firmastempel is niet nodig. 

 4. De getekende werkgeversverklaring heeft je adviseur nodig voor de aanvraag van de hypotheek. 

De online versie van de werkgeversverklaring is een interactieve PDF met toelichtingen en verplichte velden ter ondersteuning bij een juiste invulling.

Download de interactieve PDF

Download de werkgeversverklaring

 

De NHG model-werkgeversverklaring is kaderstellend voor geldverstrekkers en tussenpersonen op inhoud en vorm. Daarmee is bepaald welke informatie NHG vereist voor de acceptatie en in welke vorm die informatie gepresenteerd wordt.

Veelgestelde vragen

De gegevens op de salarisstrook komen niet exact overeen met de gegevens op de werkgeversverklaring. Volgens de derde bullet in artikel C.7.5.1 moeten de gegevens overeenkomen. Kan ik deze documenten toch gebruiken om het toetsinkomen voor NHG vast te stellen of moet ik een nieuwe werkgeversverklaring en/of salarisstrook opvragen?

Je kunt de documenten gebruiken, maar alleen als je met de salarisstrook gecontroleerd hebt of de inhoud van de werkgeversverklaring juist is. Kun je dat niet met behulp van de salarisstrook controleren? Dan zal je dat op een andere manier alsnog moeten doen.  

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer een loonstijging van 5% krijgt per 1 april. Wanneer de werkgeversverklaring in april wordt opgemaakt en er wordt een salarisstrook van maart aangeleverd, dan komt het inkomen op de documenten niet overeen. Een verklaring van de werkgever waaruit de loonstijging blijkt kan dat verschil verklaren. Je hoeft dan geen nieuwe werkgeversverklaring of salarisstrook op te vragen om het toetsinkomen te bepalen.  

Welk model werkgeversverklaring accepteert NHG?

De werkgeversverklaring model 2024-1 versie 2.0 is vanaf 1 maart 2024 geldig. Dit nieuwe model werkgeversverklaring is vanaf 1 mei 2024 verplicht.

Veel bedrijven hebben een werkgeversverklaring in hun eigen stijl. Deze kan voor NHG gebruikt worden als de teksten inclusief soorten voetnoten gelijk zijn aan de teksten zoals op het model NHG zijn weergegeven.

Waarom is er per 1 maart 2024 een nieuwe versie van de werkgeversverklaring?

Het flexibel budget is een steeds belangrijker onderdeel van de beloning van werknemers geworden. Daarom is het vanaf 1 januari 2024 mogelijk gemaakt om flexibel budget als onderdeel van het inkomen te vermelden op de werkgeversverklaring, zodat het meegeteld kan worden in het toetsinkomen.

Maar het flexibel budget moet wel aan drie eisen voldoen om in de werkgeversverklaring te mogen worden ingevuld.


Per 1 januari 2024 waren die drie eisen, zoals die vermeld staan in versie 2024-1 van de NHG model-werkgeversverklaring:

 1. Het budget moet structureel zijn: onvoorwaardelijk vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden, niet afhankelijk van bijvoorbeeld winst, prestatie of beoordeling.
 2. Budget moet vrij besteedbaar zijn: geen verplichte doelbesteding zoals aankopen extra vakantiedagen of opleiding.
 3. Het budget is alleen geldelijk uit te keren.

 

Wat wijzigt er?
We wijzigen, na overleg met stakeholders zoals de AFM, de laatste eis in: 'Het budget is in geld uitkeerbaar'. De eis dat het budget alleen in geld uitgekeerd mag kunnen worden, is dan dus vervallen. De eisen 1 en 2 blijven hetzelfde.

Naast deze inhoudelijke aanpassing hebben we ook enkele wijzigingen in de opmaak van het document aangebracht. We verwachten hiermee de gebruiksvriendelijkheid te hebben verbeterd.

Die werkgeversverklaring 2024-1 versie 2.0 is geldig vanaf 1 maart 2024.

De voorwaarden voor het meetellen van flexibel budget als inkomen in het toetsinkomen wijzigen. Hoe gaat NHG om met lopende hypotheekaanvragen?

Heeft de geldverstrekker op 1 maart 2024 al een bindend aanbod gedaan? Dan gelden voor die lening nog de eisen voor het flexibel budget, die in de werkgeversverklaring 2024-1 staan.

Heeft de geldverstrekker nog geen bindend aanbod gedaan op 1 maart 2024? Dan mag de geldverstrekker de nieuwe NHG model-werkgeversverklaring 2024-1 versie 2.0 gebruiken bij alle bindende aanbiedingen vanaf 1 maart 2024. Bij leningen waarvoor het bindend aanbod na 30 april 2024 is gedaan en waarbij flexibel budget is meegeteld in het toetsinkomen, moet zijn voldaan aan de aangepaste eisen voor een flexibel budget, zoals die in de werkgeversverklaring 2024-1 versie 2.0 vermeld zijn.

Wat zijn de voorwaarden van de werkgeversverklaring?

 • Nadat het document volledig is ingevuld, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen.
 • De handtekening mag elektronisch zijn. De geldverstrekker bepaalt welk soort elektronische handtekening is toegestaan.
 • NHG stelt geen eisen aan de kleur inkt en handschriften bij een handgeschreven handtekening.
 • Op de werkgeversverklaring hoeft géén firmastempel geplaatst te worden.

Bij het digitaal invullen van de werkgeversverklaring stelt NHG zelf geen eisen aan de wijze waarop dit gebeurt. Vraag bij de geldverstrekker na welke digitale handtekening zij accepteren.

Het downloaden van het model en meer informatie vind je hier.

De voorwaarden op basis waarvan het flexibel budget als inkomen op de werkgeversverklaring mag worden gezet zijn gewijzigd per 1 maart 2024. Geldverstrekkers hanteren al langere tijd de ruimere formulering. Hoe kan dit?

Het komt voor dat geldverstrekkers een ander acceptatiebeleid voeren voor leningen zonder NHG dan voor leningen met NHG. Dat kan ook voor deze regels het geval zijn geweest.

Als een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing van de arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd, hoe gaat NHG hier dan mee om?

Stijgt het inkomen binnen 6 maanden? Dan mag het inkomen worden meegenomen als de stijging onvoorwaardelijk is.

Is er sprake van een lager inkomen na vernieuwing van het contract? Dan moet hier bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening mee worden gehouden. Een lager inkomen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door minder overuren, onregelmatigheidstoeslag of een lager salaris. In het vooruitzicht gestelde inkomensstijgingen, kunnen bij een flexibel contract niet worden meegenomen.

Moet ik op de werkgeversverklaring van een uitzendkracht het veld “verklaring voortzetting dienstverband” invullen?

Voor uitzendkrachten in fase A, B, 1 of 2 is dit niet van toepassing en hoef je dit veld niet in te vullen. Voor uitzendkrachten die bij beëindiging van fase B of 3 naar fase C of 4 gaan, kan in dit veld wel aangegeven worden dat het een tijdelijk dienstverband is met de intentie voor onbepaalde tijd. In dat laatste geval moet uit een arbeidsovereenkomst blijken dat de voortzetting van het contract niet afhankelijk is van een opdracht of project.

Als een werkgever aangeeft dat er binnenkort een reorganisatie of maatregel wordt genomen die mogelijk het dienstverband of het inkomen raakt, hoe interpreteert NHG dan de toelichting?

Hier stelt NHG geen normen aan. De diversiteit van mogelijke antwoorden is hiervoor simpelweg te groot. Het is aan de geldverstrekker om te bepalen of sprake is van een bestendig inkomen. NHG volgt in deze het oordeel van de geldverstrekker.

Jullie hebben de uitgangspunten voor het IKB op de werkgeversverklaring aangepast. Kan mijn klant nu alsnog NHG op zijn lening krijgen?

De voorwaarden voor het flexibel budget  op de werkgeversverklaring zijn inderdaad aangepast per 1 maart 2024. Dit hebben we gedaan na overleg met stakeholders, waaronder de AFM.  

Heb je al een lening zonder NHG verstrekt? Dan kan jouw klant alleen NHG krijgen op de lening als je de lening oversluit naar een lening met NHG. In D.2 van de Voorwaarden en normen 2024-1 staan de regels die dan gelden.  

Het structureel flexibel budget van mijn klant kan in geld maar ook op een andere manier, bijvoorbeeld in extra vakantiedagen, uitgekeerd worden. Mag dit budget op de nieuwe NHG model-werkgeversverklaring gezet worden?

Ja, dat mag. Belangrijk is dat het flexibel budget in geld uitgekeerd kán worden. Als dat zo is én als voldaan wordt aan de andere twee voorwaarden die op de model-werkgeversverklaring 2024-1 versie 2.0 vermeld staan voor het flexibel budget, mag dat budget ingevuld worden als inkomen op de werkgeversverklaring. 

Mag een flexibel budget onderdeel, zoals mobiliteitsbudget, ook als inkomen op de werkgeversverklaring staan?

Nee, want de overige eisen aan het flexibel budget blijven ook gelden. Een mobiliteitsbudget heeft een doelbesteding, namelijk het vergoeden van onkosten voor vervoer. Het kan voorkomen dat dit budget hoger is dan de kosten die de consument op dat moment heeft. Toch mag dit overige budget niet als inkomen worden meegenomen omdat de werkgever de consument kan verplichten om kosten voor vervoer uit dit budget te betalen. Het flexibel budget voldoet dus niet aan de voorwaarde dat het “vrij besteedbaar” moet zijn. Hierdoor kan dit budget niet worden meegeteld bij het vaststellen van het toetsinkomen.

Zit je antwoord er niet bij?

Speciaal voor jou

Keuzehulp inkomen

Inkomensbepaling Loondienst

Inkomensverklaring ondernemer