Je klant helpen bij dreigende financiële problemen

In het kort

Als er (potentieel) een achterstand ontstaat op de lening van jouw klant, dan zijn er diverse middelen die de geldverstrekker en NHG in kunnen zetten. Zo kunnen betalingsachterstanden en gedwongen verkoop gelukkig in veel gevallen voorkomen worden. 

 • Gebruik de Beheertoets
 • Check onze oplossingsmogelijkheden

De financiële situatie verandert

Je klant kan de hypotheeklasten mogelijk niet meer betalen doordat de financiële situatie verandert. Bijvoorbeeld door baanverlies, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner.

 1. Informeer klanten over wat zij zelf kunnen doen om een betalingsachterstand te voorkomen.

 2. Gebruik de Beheertoets om te bepalen welke lasten je klant kan dragen. De toets, handleiding en login zijn beschikbaar via Mijn NHG.

 3. Is woningbehoud verantwoord voor de klant? ​Er zijn diverse middelen die de geldverstrekker in kan zetten voor een lening met NHG om de betaalbaarheid te verbeteren of woningbehoud te realiseren. 

 4. Probeer je de woning voor de consument te behouden? Maar is dit niet mogelijk binnen de Voorwaarden en normen? Dan mag je ons om een uitzondering vragen. Maar alleen als de consument wil meewerken aan de oplossing.

  Met behulp van een Uitzondering in Beheer (VUB) kan de lening misschien verantwoord worden voortgezet met de borgstelling van NHG. De geldverstrekker kan een VUB voorstellen via Mijn NHG.

Mijn NHG

Heb je nog geen account voor Mijn NHG? Vraag direct een inlog aan.

Mogelijke oplossingen voor je klant

Het is belangrijk dat consumenten ook bij veranderde financiële omstandigheden de mogelijkheid krijgen om in hun woning te blijven wonen. We bieden je daarom verschillende oplossingen wanneer je klant in de problemen komt. Van vroeg in het proces tot na een verkoop met verlies.

Regulier beheer van de lening met NHG
De situatie of de wensen van de consument kunnen veranderen tijdens de looptijd van de lening. Dan kan het zijn dat je de afspraken die je met de consument hebt gemaakt over de lening ook wil of moet veranderen. In D.1 van de Voorwaarden en normen lees je wat kan en mag in bepaalde situaties.

Oplossingen als de consument de lening niet meer kan betalen
Kan jouw klant de lening met NHG niet meer betalen? En kan de klant financiële problemen niet zelf oplossen? Dan bieden wij je oplossingen om woningbehoud voor een consument te realiseren. We noemen dit woningbehoud-tools. In D.5 van de Voorwaarden en normen staan de regels hierover uitgewerkt.

Aanpassing van de lening

Aanpassing van de borgstelling na aanpassen van de lening

Verhoging van de lening om schulden te consolideren

Budget- of jobcoach

Woonlastenfaciliteit

Woningbehoud-tools: vragen en antwoorden

Wat zijn woningbehoud-tools?

Woningbehoud-tools zijn maatwerkmiddelen die geldverstrekkers in kunnen zetten om de lening betaalbaar te maken en betaalbaar te houden. Dit is essentieel als de geldverstrekker er voor wil zorgen dat consumenten hun woning niet hoeven te verkopen als gevolg van onverwachte financiële problemen. Daarbij is het van belang consumenten met potentiële financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen om een problematische schuldensituatie te voorkomen.

Het brede palet aan tools heeft als doel dat de geldverstrekker consumenten op maat kan helpen. De geldverstrekker mag deze tools inzetten op een lening met NHG maar dat hoeft niet.

Voor welke doelgroep mag een geldverstrekker de woningbehoud-tools inzetten?

Een geldverstrekker kan de tools inzetten voor consumenten in de volgende situatie:

 • De consument heeft een betalingsachterstand op de lening of verwacht wordt dat die een betalingsachterstand gaat krijgen.
 • De consument wordt geconfronteerd met een niet betaalbare lening met NHG door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden van de partner of beëindiging van de relatie. Of de consument heeft hulp nodig bij het oplossen van gestegen uitgaven.
 • De consument heeft geen mogelijkheden om de betalingsproblemen zelf op te vangen.
 • De consument wil de woning behouden.
 • De consument werkt mee aan het voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden.
 • Vastgesteld is dat woningbehoud in het belang is van de consument en dat duurzaam herstel mogelijk is.

De consument geeft aan dat hij binnenkort de lasten niet meer kan betalen door een inkomensdaling. De consument wil nu graag een aflosvrije lening, mag dat?

Dat zou kunnen als de consument voldoet aan de omstandigheden zoals beschreven in D.5.1 in de V&N 2024-1, en je voldoet aan de uitgangspunten zoals beschreven bij D.5.2. Het omzetten naar een lening in box 3 kan financiële ademruimte bieden, maar het is belangrijk dat de consument goed wordt geadviseerd. Aan het aflossingsvrij maken van de lening zijn immers ook risico’s verbonden. 

Wat wordt bedoeld met ‘duurzaam herstel mogelijk’?

Met duurzaam herstel bedoelen we dat het mogelijk moet zijn een stabiele financiële oplossing en behoud van de woning voor de consument te realiseren voor de lange termijn. Of dit mogelijk is hangt af van de persoonlijke en financiële situatie van de consument. De geldverstrekker beoordeelt of een oplossing leidt tot duurzaam herstel.

Mijn klant heeft onlangs een krediet afgesloten waardoor de lening niet betaalbaar is op basis van de beheercriteria. De klant wil het krediet nu oversluiten door schulden te consolideren bij ons. Mag dat?

Is er sprake van omstandigheden zoals beschreven in D.5.1 van de V&N 2024-1? En voldoe je aan de uitgangspunten zoals beschreven bij D.5.2 en de overige voorwaarden van D.5.5? Dan mag je de lening met NHG verhogen om schulden te consolideren. De tool mag niet ingezet worden om standaard schuldenlasten te verlagen. Maar alleen als het noodzakelijk is omdat de consument anders de woning niet kan behouden.

Mijn klant gaat scheiden, er zijn wat verschillende kredieten waardoor OHA niet mogelijk is, mag de geldverstrekker deze schulden consolideren om daarna OHA te verlenen.

Nee, de woningbehoud-tools zijn niet bedoeld voor consumenten die de lening willen voortzetten bij een OHA. Omdat de ratio voor de tools anders is dan de ratio achter OHA. Hoewel dit ook klanten zijn die de woning willen behouden, zijn dit geen klanten die beredderd moeten worden (zoals bij een uitzondering op het provisieverbod bedoeld is).

Kan je geen OHA realiseren omdat de consument die de lening voortzet de lening niet kan betalen en daardoor de woning niet kan behouden? Dan mag je de lening wel gedeeltelijke aflossingsvrij maken in box 3. Maar alleen als ‘last resort’ en uiteraard alleen als jij dit verantwoord vindt.

Ik heb een situatie waarbij ik een explain wil gebruiken bij het consolideren van schulden. Moet ik dan nog ergens op letten?

De Voorwaarden en normen verwijzen naar het wettelijk kader (de TRHK) waar je als geldverstrekker aan moet voldoen. Als je via een explain wilt afwijken van de acceptatiecriteria, dan staat in artikel 4, lid 1 van de Trhk beschreven waar je aan moet voldoen. Daarbij moet je blijven voldoen aan de randvoorwaarden van NHG zoals gesteld in de V&N.

Mijn klant heeft in het verleden onverstandige financiële keuzes gemaakt. Mag ik de schulden dan nog wel consolideren?

Ja, Bij het consolideren van schulden is het belangrijk dat je goed kijkt naar de achtergrond van de schulden en de huidige situatie van de consument. Het consolideren van de schulden moet immers leiden tot een betaalbare bestendige situatie, en de aanleiding voor de schulden moeten zijn opgelost. Heeft je consument onverstandige keuzes gemaakt? Dan kan het inzetten van een budgetcoach ook een tool zijn die consument helpt. Of dat zo is bepaal jij zelf.

Welke looptijd moet ik hanteren als ik schulden ga consolideren?

Bij het bepalen van de looptijd van geconsolideerde schulden is het belangrijk dat de looptijd past bij de achtergrond van het doel van de lening. Zijn de schulden bijvoorbeeld aangegaan voor de aankoop van een auto en moet deze in de toekomst worden vervangen? Hou dan bij de looptijd van de lening zo veel mogelijk rekening met deze situatie.

Hebben jullie nog aandachtspunten bij het consolideren van schulden?

Ja. Het  consolideren van schulden kan een tool zijn die geschikt is om woningbehoud te realiseren. Adviseurs en geldverstrekkers moeten de specifieke omstandigheden van de consument in acht nemen en bespreken met de consument  om te komen tot het beste advies hierover. Schuldenconsolidatie kán immers gunstig zijn in bepaalde situaties, vooral als het leidt tot lagere rentelasten en verbeterde financiële beheersbaarheid. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden, bijvoorbeeld een eventueel langere looptijd van aflossing van schulden wat kan leiden tot hogere kosten over de lange termijn.

Kan ik voor onze klant meerdere tools gebruiken?

Ja, het is zeker mogelijk om een combinatie aan woningbehoud-tools in te zetten om woningbehoud te realiseren. Zolang inzet maar leidt tot duurzaam woningbehoud.

Ik denk dat de consument niet in aanmerking komt omdat hij buiten de doelgroep valt. Kan er dan niet geholpen worden met de woningbehoud-tools?

In uitzonderingsgevallen kan dan toch een woningbehoud-tool worden ingezet. Als een consument buiten de doelgroep valt, maar je van mening bent dat je consument wel geholpen kan worden bij het realiseren van woningbehoud, dan vragen we je om contact op te nemen met ons. Leg de situatie uit, wij denken dan graag met je mee.

Mogen advieskosten (vergoedingen voor werkzaamheden van de hypotheekadviseur) ook worden meegenomen in het consolideren van schulden?

Nee, de inzet van deze tool moet noodzakelijk zijn voor woningbehoud. Dit betekent dat de consument geen financiële mogelijkheden heeft om de problemen op te lossen. De doelgroep is in lijn met de doelgroep voor wie een uitzondering geldt op het provisieverbod. Om zo min mogelijk kosten bij deze consument te laten komen hebben wij ervoor gekozen om alleen de strikt noodzakelijke bedragen mee te kunnen financieren.

Zit je antwoord er niet bij?

We bieden geldverstrekkers per 1 januari 2024 meer mogelijkheden om de lening met NHG betaalbaar te maken of te houden als de consument de lening niet meer kan betalen en de problemen niet kan oplossen. Lees hier meer over de achtergrond en de wijzigingen.

Handig voor jou

Voorwaarden & Normen

Kennis & Innovatie

NHG Actueel