Kom je in aanmerking voor kwijtschelding

Deze pagina

In het kort

Als een woning wordt verkocht en er ontstaat een verlies, dan is sprake van een restschuld. Gaat het om een hypotheek met NHG? Dan kan NHG onder bepaalde criteria de restschuld kwijtschelden.

 • Als er sprake is van een gewijzigde persoonlijke situatie, zoals een relatiebeëindiging of het overlijden van een partner, waardoor de woonlasten niet langer betaalbaar zijn
 • Je werkt mee om een restschuld te voorkomen of zo minimaal mogelijk te houden
 • NHG oordeelt over kwijtschelding na indiening van een verliesdeclaratie door de hypotheekverstrekker

Criteria voor kwijtschelding

Wanneer je een hypotheek met NHG hebt, kan NHG als je aan bepaalde criteria voldoet de restschuld kwijtschelden. Daarom is het belangrijk dat degene die NHG heeft, voordat deze de woning in de verkoop zet, erop let dat wordt voldaan aan alle criteria die hiervoor gesteld zijn. NHG kijkt hiernaar op het moment dat NHG een verliesdeclaratie van de geldverstrekker krijgt en moet beoordelen of de restschuld wordt kwijtgescholden.

Mogelijk vraagt NHG de woningeigenaar dan om nadere informatie over de persoonlijke situatie. 

Er zijn twee criteria om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. De woningeigenaar moet aan beide criteria voldaan hebben:

 1. Het eerste criterium om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat je ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw bent geweest. Over het algemeen (uitzonderingen daargelaten) voldoe je aan dit criterium wanneer je de lening niet of niet volledig meer kunt betalen, behoudens bijzondere omstandigheden als gevolg van: relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, het overlijden van je partner en/of arbeidsongeschiktheid, én je hierdoor jouw woning hebt verkocht.

   

 2. Het tweede criterium om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat je volledig hebt meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen. Dit is het geval wanneer:

  • de woning onderhands is verkocht;
  • er geen schade of achterstallig onderhoud is die negatieve invloed heeft op de waarde van de woning;
  • je volledige medewerking hebt verleend ter vermijding of beperking van het verlies.

Degene met NHG kan deze twee criteria teruglezen in de hypotheekakte of geldleningsovereenkomst. Daar zijn beide criteria voor kwijtschelding opgenomen in de criteria goede trouw (te goeder trouw) en volledige medewerking:

Voor iedere consument afzonderlijk beoordeelt Operations de aanspraak op kwijtschelding op basis van de NHG-kwijtscheldingscriteria. De uitslag (wel of geen kwijtschelding van de restschuld) wordt vastgelegd in een officiële beslissing. Mocht er een kopie van die brief nodig zijn dan kun je per mail een kopie van de brief opvragen. 

Mail je naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is naar kwijtschelding@nhg.nl om een duplicaat van de brief op te vragen.

Kun je je hypotheeklasten niet meer betalen? Trek dan direct aan de bel bij je adviseur of geldverstrekker zodat we je zo snel mogelijk kunnen helpen.

Paul, hypotheekadviseur

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding

De hypotheek is afgesloten met NHG.

Controleer dit altijd goed voor de verkoop van de woning.

 1. Je persoonlijke situatie is veranderd door 1 of meer van deze situaties:

  • je hebt het samenwonen beëindigd vanwege het verbreken van je relatie (en de hypotheek is aan jou en jouw voormalige partner samen verleend)
  • je bent niet-verwijtbaar werkloos geraakt
  • je bent arbeidsongeschikt geraakt
  • je partner is overleden en de hypotheek was aan beide partners verleend
 2. Je kunt jouw hypotheek niet meer betalen door de verandering in je persoonlijke situatie.
  De verandering in jouw persoonlijke omstandigheden kan invloed hebben op je financiële situatie en ertoe leiden dat je jouw verplichtingen onder de hypothecaire lening niet meer kunt betalen. Je moet contact opnemen met je bank of tussenpersoon. Zij kunnen dan berekenen of je jouw hypotheekverplichtingen nog kunt nakomen. Het is belangrijk om deze toets zo snel mogelijk te laten uitvoeren - in ieder geval voordat je de woning te koop zet - zodat je tijdig weet waar je aan toe bent.

 3. Je hebt er alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken.

  • Je voldoet aan al jouw betalings- en andere verplichtingen onder de hypothecaire lening tot het moment van verkoop en voorkomt daarmee betalingsachterstanden. Ook andere kosten - zoals VVE-bijdragen, aflossingen en premies - betaal je door om de restschuld zo klein mogelijk te houden.
  • Je hebt geen eigen inkomsten of vermogen meer waarmee het verlies voorkomen of beperkt had kunnen worden.
 4. Je hebt de woning in een goede staat gehouden.
  Dit betekent dat de woning voldoende onderhouden is en dat geen schade aan de woning is toegebracht die bij taxatie wordt beoordeeld als waarde verminderend.

 5. Je hebt geprobeerd jouw woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen.  
  Dit betekent dat je jouw woning onderhands hebt verkocht en een makelaar hebt ingeschakeld. Samen heb je geprobeerd om de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Let op dat je een bod van een potentiële koper eerst voorlegt aan Je hypotheekverstrekker voordat je dit accepteert.

Duidelijkheid vooraf.

Lees hoe NHG kan helpen bij een veranderende leefsituatie.

Hier vind je een aantal voorbeeldsituaties wanneer je wel of geen kwijtschelding krijgt.

Voorbeeldsituaties kwijtschelding

Hier vind je een aantal voorbeeldsituaties wanneer je wel of geen kwijtschelding krijgt.

Wat als ik geen kwijtschelding krijg

Als NHG je het ontstane verlies niet kwijtscheldt, houd je een restschuld over. Je moet het verlies dan zelf terugbetalen. Je maakt met onze partner BCMGlobal een afspraak om tot terugbetaling van het verlies te komen. BCMGlobal helpt je om tot een passende betalingsregeling te komen. Nadat je de restschuld volledig hebt afgelost, wordt bij je RN-registratie een einddatum geplaatst. Vanaf dat moment blijft deze registratie nog 5 jaar zichtbaar voordat deze wordt verwijderd door het BKR.

Als NHG niet de (volledige) restschuld aan je geldverstrekker heeft betaald, kan deze je vragen (de rest van) het verlies aan hen te betalen. Je maakt hierover zelf afspraken met je geldverstrekker.

Niet eens met de beslissing over kwijtschelding?

In december 2014 heeft de Raad van State uitgesproken dat het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter NHG, geen bestuursorgaan meer is. Vanaf 1 maart 2015 kan je een verzoek tot heroverweging doen. Voor besluiten van vóór 1 maart 2015 kan je in bezwaar gaan.

Besluiten vanaf 1 maart 2015

Besluiten tot 1 maart 2015

Let op! In geval van fraude of misbruik van NHG, in welke vorm dan ook, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te treffen die in de specifieke situatie passend zijn.
Bijvoorbeeld indien besloten is om kwijtschelding te verlenen, dan trekken wij het besluit in en vorderen wij de restschuld terug. Natuurlijk zullen wij ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving houden, ook ten aanzien van de privacy

Veelgestelde vragen

Met ingang van 2014 is het mogelijk een restschuld onder NHG mee te financieren. Zijn geldverstrekkers verplicht hieraan mee te werken?

Nee, geldverstrekker zijn niet verplicht hieraan mee te werken. De mogelijkheid om een restschuld te financieren is genomen om bij zowel huiseigenaren als geldverstrekkers de drempel voor restschuldfinanciering te verlagen. NHG schept daarbij de randvoorwaarden, waaronder restschuldfinanciering met NHG mogelijk is. Geldverstrekkers bepalen hun eigen productaanbod. NHG kan de geldverstrekkers niet opdragen restschuldfinancieringen te verstrekken.

Wanneer wordt in het geval van restschuldfinanciering de woning als verkocht beschouwd?

Bij restschuldfinanciering stelt NHG als voorwaarde dat de oude woning verkocht moet zijn, voordat de nieuwe woning, met restschuldfinanciering, wordt aangekocht. NHG wil daarmee voorkomen dat consumenten in het bezit van twee woningen komen en daarmee een risicogroep worden. NHG ziet daarbij een woning als verkocht, als levering heeft plaatsgevonden. Op dat moment is er geen risico meer op dubbele woonlasten.


Indien de geldverstrekker het verantwoord vindt, is NHG ook bereid de woning als verkocht te beschouwen als de datum waarop de termijn voor de ontbindende voorwaarden afloopt is verstreken. Op dat moment is het zo goed als zeker dat levering zal plaatsvinden.

Vanzelfsprekend zijn dan wel de opschortende voorwaarden van toepassing voor de nieuwe woning. Hiermee neemt namelijk het risico op dubbele woonlasten wel toe. Er bestaat immers een risico dat de verkoop alsnog niet doorgaat. Geldverstrekkers dienen prudent met dit risico om te gaan, zowel in het belang van de geldverstrekker zelf als in het belang van NHG en de geldnemer zelf.

Wat dient er met een ontstane restschuld te gebeuren in de periode tussen de verkoop van de eerste woning en de aankoop van de tweede woning?

 

In deze periode dient de restschuld te worden geparkeerd. Om de toegankelijkheid van de regeling niet te beperken stelt NHG geen voorwaarden aan de manier waarop de restschuld wordt geparkeerd. Het kan wel zijn dat een geldverstrekker hiervoor bepaalde voorwaarden hanteert.

De betreffende geldverstrekker dient zodra de eerste woning is verkocht aan NHG de melding ‘potentieel verlies’ door te geven (d.m.v. Mutatieformulier bestaande Garantie). Tevens dient bij het afsluiten van de nieuwe hypotheek met NHG te worden vermeld dat het gaat om een hypotheek inclusief een restschuld.

 

Is het toegestaan om een restschuld ontstaan na 2018 te financieren onder Norm 4? Deze restschuld is toch niet meer fiscaal aftrekbaar?

Een restschuld, ook die is ontstaan op of na 2018, kan worden gefinancierd met NHG. Ook als deze in box 3 terecht komt. De restschuld dient minimaal annuïtair te worden afgelost. Box 3 aflossingsvrij is niet toegestaan voor NHG. 

Zit je antwoord er niet bij?

Neem contact op

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag * van 09:00 - 17:00 uur (tussen 12:00 - 13:00 niet bereikbaar) *Donderdag vanaf 10:30 uur

Kwijtschelding

Voor vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld

030 55 00 530

Een aanvraag kopie brief met beoordeling kwijtschelding is aan te vragen via kwijtschelding@nhg.nl met vermelding van naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is.

Beheer

Voor vragen m.b.t. bestaande hypotheken

030 55 00 520