Rechtsbescherming

Deze pagina

Besluiten van NHG en het bestuursrecht
In een uitspraak van 12 november 1998 bepaalde de Raad van State dat NHG bij het verstrekken van NHG diende te worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Een en ander had tot gevolg dat tegen het besluit al dan niet een NHG te verstrekken en tegen het besluit al dan niet tot kwijtschelding over te gaan bezwaar kon worden ingesteld bij NHG. Tegen het besluit op bezwaar van NHG kon beroep worden ingesteld bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht. Tot slot kon tegen de uitspraak van de rechter hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Besluiten van NHG en het burgerlijk recht
Op 17 december 2014 sprak de Raad van State uit dat NHG niet langer was aan te merken als een bestuursorgaan in de zin van de Awb.

Daarbij bepaalde de Raad van State dat alle tot 1 maart 2015 genomen beslissingen van NHG omtrent de verstrekking en kwijtschelding van NHG nog dienden te worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in de Awb. Tegen deze beslissingen kon derhalve nog steeds bezwaar worden gemaakt bij NHG en beroep worden ingesteld bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht en hoger beroep bij de Raad van State.

Met ingang van 1 maart 2015 kon dus geen bezwaar meer worden gemaakt bij het WEW en beroep worden ingesteld bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht en hoger beroep bij de Raad van State. NHG bleef echter de consument ook met ingang van 1 maart 2015 een aan de Awb gelijkwaardige rechtsbescherming bieden. Concreet betekende dit dat een consument met ingang van 1 maart 2015 tegen deze beslissingen een verzoek tot heroverweging kan indienen bij NHG. NHG zal het besluit waartegen bezwaar is ingesteld in dit geval opnieuw beoordelen. Mocht een consument het niet eens zijn met het nieuwe besluit dan kan de consument naar de rechter. Vanwege de uitspraak van de Raad van State van 17 december 2014 vindt de behandeling van het beroep niet langer plaats bij de bestuursrechter, maar bij de civiele rechter.