Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Persbericht 20 juni 2023

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) met 18%. Nog steeds werden in 2022 ruim 101.400 hypotheken afgesloten met het vangnet van NHG, waarmee de risico‘s van eigenwoningbezit worden beperkt. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge huizenprijzen. Wel steeg het aandeel leningen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd naar bijna 31%. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van NHG.

Het merendeel van de door NHG verstrekte garanties is voor de aankoop van een woning. Echter, in 2022 daalde dit aantal met 25% naar 57.113. De forse stijging van de huizenprijzen in de eerste 7 maanden van 2022 heeft ertoe geleid dat de koopsom bij de meeste verkochte huizen boven de kostengrens lag, waardoor deze niet in aanmerking kwamen voor de NHG. Daarnaast werden 44.297 overige garanties (bijv. bij oversluiting of voor woningverbetering) geregistreerd.

Met NHG koopt de woningeigenaar de garantie om onder voorwaarden kwijtschelding van een eventuele restschuld na verkoop van de woning te krijgen. Dit vangnet is een belangrijk onderdeel van de organisatie en beperkt de risico’s van eigen woningbezit. NHG zet zich steeds meer in voor behoud van de woning door de woningeigenaar bij situaties zoals relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van een partner. Ook levert een hypotheek met NHG een aantrekkelijke rentekorting op. Het rentevoordeel voor een hypotheek met NHG was in 2022 gemiddeld 0,39%.

Verduurzamen

Sinds 2018 is het aandeel woningeigenaren dat energiebesparende maatregelen meefinanciert sterk toegenomen. Dit kwam in voorgaande jaren vooral door een sterke toename van verduurzaming bij oversluiten of verhogen van de hypotheek. In 2022 zagen we opnieuw een stijging in de verduurzamingscijfers. De groei in het aantal leningen met NHG waarin energiebesparende maatregelen werden meegefinancierd werd in 2022 vooral bepaald door bestaande klanten. Woningeigenaren die een aanvullende lening afsloten voor kwaliteitsverbetering kozen duidelijk vaker voor het energiezuiniger maken van de woning dan voor het realiseren van een verbouwing. Het aandeel groeide van 45% in 2021 naar 59% in 2022.

De stijging van het aandeel leningen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd zagen we ook terug bij woningkopers. De hoge energierekening als gevolg van de energiecrisis, in combinatie met de extreem lage hypotheekrentetarieven, zorgde voor veel meer aandacht voor het energielabel bij de aankoop van een woning en de keuze van kopers om verduurzaming mee te financieren. Bij deze groep zagen we een stijging van 4% ten opzichte van 2021 (2022: 19% versus 2021: 15%). In totaal steeg het aandeel leningen met NHG waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd naar bijna 31%.

Woningbehoud

NHG zet zich in om ervoor te zorgen dat mensen op een verantwoorde manier toegang behouden tot de woningmarkt en blijft zich ook onveranderd hard maken voor woningbehoud. Relatiebeëindiging is de meest voorkomende aanleiding om een beroep te doen op NHG. In 2022 heeft NHG bij relatiebeëindiging, samen met de geldverstrekker, ruim 4.000 mensen kunnen helpen om in de woning te kunnen blijven wonen. De kans dat consumenten die hun woning moeten verkopen daarna een woning vinden voor een maandlast die lager of gelijk is aan hun huidige maandlast is immers klein. In totaal werd er € 0,1 miljoen uitgekeerd vanwege verliesdeclaraties bij een onvermijdelijke verkoop. Ook het aantal verliesdeclaraties en het verliesbedrag zijn lager dan verwacht. Dit komt omdat de huizenprijsstijging sneller ging dan verwacht en er bij verkoop van de woning een overwaarde resteerde en dus geen verlies. De 8 ontvangen verliesdeclaraties in 2022 zijn allemaal geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag bedroeg ca. € 6.800.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Naast de financiële cijfers maken we ook de maatschappelijke impact van NHG inzichtelijk. Voor het eerst dit jaar besteedt NHG een expliciet hoofdstuk in haar jaarverslag aan de CSRD. In de komende jaren bouwt NHG dit uit tot een volwaardig verslag dat voldoet aan de Europese vereisten (CSRD) die overigens pas in 2026 verplicht worden gesteld. “We willen vanuit onze maatschappelijke missie bijdragen aan een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelt Bjorn Jonkergouw, manager Finance Risk Compliance & Business support. “In 2022 hebben wij samen met onze stakeholders beoordeeld welke duurzaamheidsthema's voor NHG van invloed zijn. De resultaten gebruiken wij om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid te versterken en verder in te richten en om er beter over te rapporteren.”

Klaar voor de toekomst

In 2022 bedraagt het fondsvermogen van NHG € 1.634 miljoen. Dit stelt de organisatie in staat om toekomstige verliezen op te kunnen vangen, zodat wij ook in de toekomst geen beroep op de achtervang van de overheid hoeven te doen.

Het volledige jaarverslag 2022 van NHG is hier te lezen.

Speciaal voor jou

Energiebesparende maatregelen financieren

NHG bij relatiebeëindiging

NHG Actueel