Uitbreiding rekenhulp en factsheet

Persbericht 26 augustus 2020

NHG introduceert uitbreiding online rekenhulp en factsheet verduurzamen voor adviseurs

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen bij adviezen over verduurzaming, introduceert NHG een uitbreiding van de online rekenhulp en een factsheet verduurzamen. Een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot. Daarom helpt NHG adviseurs om consumenten bewust te maken van de financieringsmogelijkheden.

Op dit moment heeft ongeveer 40% van de woningen waarop een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten, een energielabel van D – F. Slechts 12% van de woningen valt in de zuinigste categorie van energielabel A. Er zijn dus nog mooie stappen te zetten. Er zijn echter zoveel initiatieven op het gebied van verduurzaming dat het voor zowel consument als hypotheekadviseur niet bij te houden is. Om adviseurs te ondersteunen bij het creëren van overzicht, heeft NHG alle relevante informatie gebundeld en gereduceerd tot één overzichtelijke factsheet. Dit stelt adviseurs in staat om consumenten beter te informeren over de mogelijkheden van verduurzaming.

Uitbreiding online rekenhulp

Daarnaast heeft NHG de online rekenhulp, die vorig jaar is geïntroduceerd, uitgebreid. Met deze rekenhulp kan binnen enkele minuten berekend worden hoeveel de klant extra kan lenen voor verduurzaming. De uitkomst kan de adviseur vervolgens eenvoudig mee nemen in het advies. In eerste instantie was deze rekenhulp alleen te gebruiken bij de aankoop van een bestaande woning of bij het oversluiten van een hypotheek. Vanaf vandaag is de rekenhulp ook te gebruiken voor klanten die een nieuwbouwwoning kopen of de hypotheek verhogen.

NHG-bestuurder Carla Muters: “NHG zet zich samen met de markt in voor verantwoorde woonfinanciering. Het verduurzamen van de woning kan de eigenaar veel voordelen bieden, maar om een goede afweging te maken is overzicht nodig. Wij zien daarin een belangrijke rol weggelegd voor de hypotheekadviseur. Het is belangrijk dat zowel de adviseur als consument eenvoudig, duidelijk en snel inzicht krijgt in de mogelijkheden. Daar zet NHG zich samen met de markt voor in.”

Energiebesparende voorzieningen

In 2019 maakten bijna 11% van de consumenten die een hypotheek met NHG afsloten gebruik van deze mogelijkheid. Inmiddels benut ongeveer 14% van de consumenten die een hypotheek met NHG afsluit de mogelijkheid om extra te lenen om te verduurzamen.

Ook gebruik maken van de mogelijkheid om klanten beter te adviseren op het gebied van verduurzaming? Bekijk dan hier de factsheet verduurzamen en de uitgebreide online rekenhulp.

Alle contactgegevens

Als je vragen hebt aan één van onze medewerkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. We helpen je graag.

ICT

Bij vragen over inloggen in MijnNHG of over technische problemen kun je contact opnemen met afdeling ICT.

Werkdagen 9:00 - 17:00

Service Center

Voor nieuwe NHG aanvragen, reguliere lopende hypotheken waarop een wijziging of aanvulling moet komen en vragen over de Voorwaarden en normen.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Beheer

Voor vragen met betrekking tot reeds lopende hypotheken waarbij de geldnemer in de financiële problemen gaat (is) (ge)komen of door een life event de lasten niet meer kan betalen.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11:00-12:00, 13.00-17.00

Kwijtschelding

Vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld, neem contact op met team Kwijtschelding. Meer informatie over een kopie brief kwijtschelding vind je hier.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 11:00-12:00, 13.00-17.00

Ketenpartner

Ketenpartners kunnen met vragen en suggesties terecht bij René van der Heeft.

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Donderdag 10:30-17:00

Receptie

WTC, Stadsplateau 13, 3521 AZ, Utrecht

Werkdagen 9:00-12:00, 13:00-17:00

Pers

Ben je journalist en heb je vragen aan NHG? Voor meer informatie of interview aanvragen kun je contact opnemen met Tamara Evers

Werkdagen 09-00 - 17.00

Veelgestelde vragen

Er is sprake van een tijdelijke verblijfsvergunning. Komt de klant dan toch in aanmerking voor NHG?

In een aantal situaties is het mogelijk om met een tijdelijke verblijfsvergunning in aanmerking te komen voor NHG. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) kan je via https://ind.nl/Paginas/Tijdelijke-en-niet-tijdelijke-verblijfsdoelen.aspx zien of de omschrijving op de achterkant van de verblijfsvergunning een tijdelijk dan wel niet-tijdelijk verblijfsdoel betreft.

Wanneer het inkomen benodigd is voor het verkrijgen van de lening, dan is een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel verplicht. Wanneer het inkomen niet benodigd is of er is geen inkomen, is een tijdelijke verblijfsvergunning ongeacht het verblijfsdoel voldoende voor het verkrijgen van NHG.

Hoe wordt het inkomen bij een Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten vastgesteld? 

Hoe dit wordt bepaald, kun je vinden op: www.perspectiefverklaring.nl

Er is sprake van een keuzebudget. Kan ik die meenemen als toetsinkomen?

Indien sprake is van Employee Benefit Budget, Individueel Keuze Budget of van een Tijdspaarfonds, dan dienen de losse componenten van het budget te worden gespecificeerd. Alleen de vaste componenten, waar je geen andere (onherroepelijke) keuze voor hebt dan het te laten uitkeren als salaris in geld, mogen meegenomen worden in het toetsinkomen.

Om flexibel budget mee ten nemen in het toetsinkomen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Als sprake is van een Employee Benefit Budget, Individueel Keuze Budget of van een Tijdspaarfonds dan moet de werkgever de losse onderdelen van het budget uitsplitsen. Alleen de vaste onderdelen zonder doelbestemming en waar geen andere onvoorwaardelijke keuze voor is dan het te laten uitkeren in geld, behoren tot het toetsinkomen. Deze onvoorwaardelijkheid moet blijken uit de arbeidsovereenkomst. De werkgever geeft dit in de werkgeversverklaring op bij flexibel budget.  

Bovenwettelijke vakantie-uren en ATV dagen/uren behoren niet tot het toetsinkomen.

Mijn klant werkt in het buitenland. Mag ik rekenen met het inkomen van deze buitenlandse werkgever?

Ja, dit mag. Als er tussen dit land en Nederland een belastingverdrag ter verrekening van inkomstenbelasting is, mag de aanvrager als Nederlands belastingplichtige worden getoetst. Voor de hypotheekaanvraag is een werkgeversverklaring en een recente salarisstrook noodzakelijk.

Waar vind ik de voorwaarden voor ondernemers?

Meer informatie over wat NHG voor ondernemers doet, lees je hier.

Mijn klant is geen ondernemer en ook niet in loondienst. Hoe kan ik het inkomen meenemen?

Hoe en of je dit inkomen mee kan nemen, kan je terugvinden in het document bijzondere inkomens. Het document vind je hier

Waar dien je van uit te gaan bij de verklaring voortzetting dienstverband op de werkgeversverklaring? Als er sprake is van een verlenging en deze is aangekruist: is er dan wel een intentie? 

Alleen als het vakje ‘Ja, voor onbepaalde tijd’ is aangekruist, is sprake van een intentieverklaring in de zin van Voorwaarden en normen C.7.5 en kan het inkomen voor de gehele looptijd van de lening in de toetsing worden betrokken. 

Klopt het dat je alimentatie mag meenemen voor de volledige looptijd als deze minimaal 10 jaar loopt?

Nee, dat klopt niet. Je mag inkomen dat wordt verkregen uit alimentatie voor NHG als toetsinkomen meenemen voor de periode dat deze is vastgelegd. 

De werkgever vult bij de intentieverklaring : 'Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal 12 maanden'. Moet er dan worden uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren of kan er worden uitgegaan van het inkomen op de werkgeversverklaring?

Dan kan je uitgaan van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar, je kan gebruik maken van de Inkomensbepaling loondienst of de Arbeidsmarktscan. In dit geval kan het inkomen op de werkgeversverklaring op grond van Voorwaarden en normen C.7.7 slechts voor bepaalde tijd worden meegenomen in de toetsing en dus niet voor de volledige looptijd van de lening.

Hoe gaat NHG om met een vast dienstverband waarbij er een 0-uren contract aan de orde is?

Wanneer er sprake is van een nul uren contract met vast dienstverband stel je het brutosalaris op nul. Het inkomen kan namelijk worden opgenomen als overwerk of meer gewerkte uren met voetnoot 4. 

Kan je inkomen genoten uit een buitenlandse valuta meenemen als toetsinkomen onder NHG?

NHG kan alleen worden verstrekt op een lening die gedurende de gehele looptijd van de lening in euro’s is. Wel is het toegestaan - als dat passend en verantwoord is - om te toetsen op basis van een inkomen in een vreemde valuta. De geldverstrekker dient zo nodig maatregelen te treffen om het valutarisico waaraan de consument blootstaat te beperken. Niet toegestaan voor NHG is om de lening gedurende de looptijd om te zetten in een andere valuta dan euro’s.

Mijn klant ontvangt een WIA-uitkering. Mag ik dit als inkomen meetellen?

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent 2 uitkeringen: de WGA-uitkering en IVA-uitkering. De WGA-uitkering is bedoeld voor gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikten. De WGA-uitkering kent een loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering en vervolguitkering. UWV vermeldt in de toekenningsbesluiten WGA alleen de hoogte en duur van de loongerelateerde uitkering. Je mag het inkomen uit deze uitkering meetellen voor de duur van deze uitkering. Omdat de duur en hoogte van de loonaanvullingsuitkering en vervolguitkering niet vaststaan, mag je deze niet meetellen als inkomen.

De IVA-uitkering is bedoeld voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Deze uitkering is, als de situatie van de arbeidsongeschikte niet verandert, van toepassing tot de AOW-leeftijd is bereikt. Het inkomen uit deze uitkering mag je meetellen voor de hele looptijd van de lening. Bereikt de consument de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na het bindend aanbod? Dan moet je daar rekening mee houden zoals beschreven in C.7.4.2.

Mijn klant ontvangt een IVA-uitkering. Waar moet deze uitkering uit blijken?

De uitkering moet blijken uit het toekenningsbesluit van het UWV met een specificatie van de uitkering. Uit deze stukken blijkt de hoogte en de duur van de uitkering.  

Wat zijn de voorwaarden van de werkgeversverklaring?

  • Nadat het document volledig is ingevuld, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen.
  • De handtekening mag elektronisch zijn. De geldverstrekker bepaalt welk soort elektronische handtekening is toegestaan.
  • NHG stelt geen eisen aan de kleur inkt en handschriften bij een handgeschreven handtekening.
  • Op de werkgeversverklaring hoeft géén firmastempel geplaatst te worden.

Bij het digitaal invullen van de werkgeversverklaring stelt NHG zelf geen eisen aan de wijze waarop dit gebeurt. Vraag bij de geldverstrekker na welke digitale handtekening zij accepteren.

Het downloaden van het model en meer informatie vind je hier.

Zit je antwoord er niet bij?

De rol van NHG

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Dit doen we door samen met de markt meer consumenten toegang te bieden tot verantwoorde woonfinanciering, processen te verbeteren en te helpen bij woningbehoud en mensen een vangnet te bieden.