Kwartaalbericht: Minder verlies en lagere restschulden, maar hogere risicobereidheid consument om een huis te kopen

Persbericht 23 februari 2022

Het beperkt woningaanbod, stimulerend fiscaal-monetair beleid en lage (hypotheek)rentetarieven leidden tot sterk stijgende huizenprijzen in de laatste maanden van 2021. Consumenten namen meer financiële risico’s om een huis te kopen waardoor zij ook geen gebruik konden maken van het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen.

In het vierde kwartaal van 2021 noteerde NHG minder nieuwe verliesdeclaraties en garanties voor de aankoop van een woning. Het aantal NHG-garanties bij aankoop van een woning daalde met 27% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Het totaal aantal garanties daalde met 18%.

De stijgende prijzen en de vaste kostengrens waren de voornaamste redenen voor het dalen van het aantal garanties voor de aankoop van een woning. In de cijfers van het vierde kwartaal van NHG zien we de gevolgen van een lagere dekkingsgraad in combinatie met een lager marktaandeel. Voor een deel kwam dat door beleggers, die vaak relatief goedkope woningen kopen ten opzichte van de gemiddelde koopsom. Deze aankopen mogen niet met NHG gefinancierd worden. Het lagere marktaandeel komt ook omdat consumenten minder vaak voor NHG kiezen. 

Stijging van garanties met woningverbetering

Bij woningverbetering was in 2021 juist sprake van een stijging van het aantal met ruim 25% ten opzichte van 2020. Per saldo is in twee jaar tijd het aantal garanties met woningverbetering met ruim 85% gestegen. Dit is deels te verklaren door de coronacrisis, de behoefte aan betere thuiswerkplekken, en deels door de stijgende maatschappelijk bewustwording van klimaatverandering en verduurzaming. De stijgende lijn om woningverbetering mee te nemen in de financiering willen we voortzetten in 2022.

Hogere risicobereidheid consument ondanks waarde vangnet NHG

Bjorn Jonkergouw, manager finance, risk, compliance & business support: “Wij vinden het belangrijk dat woningfinanciering toegankelijk blijft en dat consumenten gebruik kunnen blijven maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. We zien nu dat kwetsbare groepen geen gebruik (kunnen) maken van het vangnet omdat ze door bijvoorbeeld meer financiële risico’s te nemen pas een huis kunnen kopen. Consumenten zoeken heel begrijpelijk de grenzen op: ze kopen zonder voorbehoud van financiering, benoemen hun studieschulden niet, kiezen voor aflossingsvrije box 3 leningen (i.c.m. een werkelijke lastentoets), sluiten consumptieve kredieten af, lenen onderhands geld bij familie en vrienden, etc. De Voorwaarden en Normen van NHG – het resultaat van een delicate balans tussen wensen en risico’s om verantwoorde woonfinanciering mogelijk te maken – worden dan soms als (te) beperkend beschouwd. Maar juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk.”

NHG zet zich samen met de markt elke dag in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Dit doen we door samen met de markt meer consumenten toegang te bieden tot verantwoorde woonfinanciering. Ook zorgen we ervoor dat meer consumenten hun woning kunnen verduurzamen, zowel bij de aanschaf als het onderhoud.