Burgers financieel zelfredzamer door slimme digitalisering

Nieuws

8 februari 2019

Aankondiging samenwerkingsverband financiële zelfredzaamheid

Het einddoel – financieel zelfredzame burgers door 360 graden inzicht, overzicht en regie

APG, Cleverbase, NHG (Nationale Hypotheekgarantie), Rabobank, Smart Data Company, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en TU-Delft hebben in het bijzijn van minister Ollongren (BZK) op het 25-jarig jubileum van NHG gepresenteerd hoe zij in de toekomst mensen beter in staat willen stellen in regie te komen op hun financiën. Allereerst door op een veilige manier meer inzicht en overzicht te geven in hun financiële situatie. Vervolgens zal worden gewerkt aan een online omgeving waarin mensen zelf kunnen navigeren, advies kunnen inwinnen, informatie over financiële beslissingen kunnen koppelen aan hun eigen informatie en wellicht ook aanbieders kunnen vergelijken.

Maar het begint met eerste stappen, die vooral gezet worden op terrein van het delen van je financiële gegevens. Deze zijn tegenwoordig steeds meer digitaal beschikbaar. Wel zijn ze verspreid over verschillende plekken. Daardoor is het lastig een beeld te krijgen hoe je ervoor staat nu en in de toekomst. Dat moet anders. Daarom zet het samenwerkingsverband eerst in op het bouwen van een vertrouwde omgeving waarin mensen veilig informatie kunnen opvragen, ondertekenen en verstrekken aan organisaties. Het aantal organisaties en situaties waarbij dat kan wordt gaandeweg uitgebreid. Mensen krijgen zo steeds meer grip op financiële informatie die er voor hen toe doet en beter inzicht en overzicht over hun financiële situatie. Dit inzicht en overzicht maakt het mogelijk zelf actie te ondernemen waar dit nodig is. Ook geeft het beter inzicht in waar je persoonlijk data zich bevindt en wat er mee wordt gedaan.

Het einddoel – financieel zelfredzame burgers door 360 graden inzicht, overzicht en regie

Financieel inzicht en overzicht helpt mensen beslissingen te nemen. Niet alleen hoe zij er vandaag voorstaan, maar ook in de toekomst. De initiatiefnemers willen mensen helpen met inzicht en overzicht over hun financiën. Inzicht ontstaat als financiële informatie vanuit meerdere partijen tegelijk beschikbaar is; overzicht ontstaat als er hulp is om gegevens te begrijpen; regie komt als iemand dit zelf gemakkelijk en veilig online kan organiseren. Dit laatste is lastig wanneer mensen op verschillende locaties op zoek moeten naar informatie en die maar deels digitaal is. Voortbouwend op onderzoek van de TU Delft op online regie en persoonlijke financiële planning zijn initiatiefnemers begonnen met het opzetten van een open en vertrouwd ecosysteem wat dit mogelijk maakt.

Elke reis begint met een kleine stap

Het initiatief begint, na de bouw van het onderliggende systeem, met een hypotheekaanvraag met NHG voor starters bij de Rabobank. Benodigde documenten worden vanuit één omgeving opgehaald, ondertekend en verstrekt aan de bank. Vervolgens ontvangen de starters in dezelfde omgeving een hypotheekofferte om deze te ondertekenen en terug te sturen. Het ophalen vanuit één omgeving zorgt voor gemak en zet alle informatie overzichtelijk op een rijtje. “Het is bewust eerst een kleine stap”, legt Arjen Gielen (bestuurder van NHG) uit: “Ik ben erg ongeduldig, omdat we allemaal weten dat de technologie geen probleem hoeft te zijn, ook is er voldoende heldere wetgeving, én zijn er genoeg werkende verdienmodellen in de markt. Maar alles begint met een eerste stap. Voor mij is het dus belangrijk dat we een herkenbare casus pakken om te zorgen en eerst te tonen dat het ecosysteem kan werken. Dit doen we, om al ontwerpend en bouwend te leren. We willen weten wat werkt voor klanten, en tegelijkertijd zorgdragen dat wat we maken ook echt in het duurzame klantbelang is. En we hopen zo ook steeds meer andere partijen te overtuigen aan te sluiten. Daarom bouwen we nu eerst een omgeving om hypotheken met NHG aan starters te kunnen verstrekken.”

Open en sector overstijgend

Barbara Baarsma, betrokken vanuit de Rabobank, benadrukt het open en sector overstijgend karakter. “Wat dit initiatief bijzonder maakt, is dat het echt sector overstijgend is opgezet. We zetten niet de organisatie maar de mens centraal. Het open karakter van het ecosysteem is hiervoor belangrijk. Het is voor organisaties niet altijd makkelijk om over hun schaduw te stappen, maar het is wel nodig als je de mens centraal zet.”

Raoul Willms – betrokken vanuit APG – wijst op de noodzaak om de burger en haar life events centraal te stellen. Deze samenwerking betekent dat de verschillende spelers op een andere manier naar de doelgroep moeten kijken: “het zijn geen klanten, maar burgers. Zijn we in staat om het vanuit dat perspectief te benaderen? Kunnen we met elkaar een customer experience bouwen waarbij de burger centraal staat? Het mooie van dit initiatief is de agile aanpak: we hebben de neiging om alles eerst helemaal uit te vogelen en dikke rapporten te schrijven. Ik ben voorstander van alles in kleine mootjes op te knippen; snel testen, uitvinden en doorontwikkelen. Laat het ontstaan.”

Joris Tinbergen – CEO van Cleverbase – benadrukt de slagkracht van dit samenwerkingsverband: “Als burger krijg je direct online wat je nodig hebt en hoef je niet meer dagen te wachten op een financieel overzicht of een offerte voor een financieel product. We brengen het vertrouwen terug bij de mensen: echt weten met wie je zakendoet en een bewijs hebben van de afspraken die je hebt gemaakt. We bieden hiermee gemak en gemoedsrust. We hebben publieke en private partijen aan boord die durven om te doen wat echt nodig is. We zijn het fundament aan het leggen voor een toekomst waarin het voor de burger leuk wordt om online te zaken te regelen. Dat we mensen op een makkelijke manier een gekwalificeerde elektronische handtekening laten zetten, is het sluitstuk van de digitale transformatie.”

Deelnemende partijen

APG Groep NV is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland en verzorgt met circa 3.000 medewerkers bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. APG voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen)fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. Voor de (pensioen)fondsen in deze sectoren beheert APG 463miljard euro (december 2018) pensioenvermogen. APG werkt voor ongeveer 21.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (circa 4,5 miljoen deelnemers). APG heeft vestigingen in Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York en Hong Kong.

Cleverbase is een Qualified Trust Service Provider erkend onder eIDAS. Met Cleverbase kunnen personen in 10 minuten met hun smartphone 100% digitaal een eID aanmaken waarmee zij op eIDAS niveau hoog kunnen inloggen en waarmee zij digitaal stukken kunnen ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Cleverbase is gecertificeerd onder het stelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staat onder toezicht van Agentschap Telecom.

NHG de Nationale Hypotheek Garantie, is in 1993 opgericht door het voormalig ministerie van VROM en de VNG. Het doel: zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor aanschaf, verbetering en behoud van een eigen woning. Door knelpunten te signaleren en maatwerk te vereenvoudigen, biedt NHG al 25 jaar verantwoorde oplossingen om de woningmarkt gezonder te maken. Van het verduurzamen van woningen en het verruimen van verhuismogelijkheden voor senioren tot het creëren van financieringsoplossingen voor ondernemers en flexwerkers. NHG innoveert samen met de markt, voor de klant. Sinds de oprichting zijn ruim 2 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen en ruim een miljard euro aan verliezen opgevangen. NHG zet zich in voor een gezondere woningmarkt. 

Rabobank Groep levert in verschillende landen over de hele wereld diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, leasing en vastgoed. Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop en in de dienstverlening staat het leveren van waarde voor de klant centraal. In Nederland ligt de nadruk op breed marktleiderschap, internationaal ligt de focus op het uitbreiden van de leidende positie als food- en agribank. Rabobank Groep is actief in veertig landen en heeft circa 43.600 fte’s.

Smart Data Company is gespecialiseerd in het inrichten van vertrouwde informatie-uitwisseling tussen burgers, bedrijven en overheid. Dit zijn grootschalige trajecten waarbij veranderingen plaatsvinden in de aansturing, processen, gegevens én de techniek. Smart Data Company realiseert deze verbeteringen aan de hand van een eigen methode die zich in de praktijk heeft bewezen.

Sociale Verzekeringsbank is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zoals het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de AIO. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget (PGB). Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in één keer goed en zo snel mogelijk.

De Technische Universiteit Delft is een vooraanstaand onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van technische wetenschappen. Binnen haar onderzoeksactiviteiten vallen zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De TU-Delft juicht - correcte - toepassing van haar onderzoeksresultaten in de praktijk van harte toe.