Voorwaarden voor kwijtschelding

Als u uw woning verkoopt en er ontstaat een verlies, dan heeft u een restschuld. Wanneer u een hypotheek met NHG heeft, kan NHG u onder bepaalde voorwaarden de restschuld kwijtschelden. Daarom is het belangrijk dat u, voordat u uw woning in de verkoop zet, er op let dat u voldoet aan alle voorwaarden die hiervoor gesteld zijn! NHG kijkt hiernaar op het moment dat wij een verliesdeclaratie van uw hypotheekverstrekker krijgen en moeten beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Beoordeling van de kwijtschelding 

Wanneer er bij het verkopen van uw woning een restschuld is ontstaan, dient uw geldverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. Op dat moment beoordeelt NHG ook of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van uw restschuld. Mogelijk vragen wij u dan om nadere informatie over uw persoonlijke situatie. 

Er zijn twee voorwaarden om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. U moet aan beide voorwaarden voldaan hebben:

 1. De eerste voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw bent geweest. Over het algemeen (uitzonderingen daargelaten) voldoet u aan deze voorwaarde wanneer u de lening niet of niet volledig meer kunt betalen, behoudens bijzondere omstandigheden als gevolg van: relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, en/of arbeidsongeschiktheid, én u hierdoor uw woning heeft verkocht.
 2. De tweede voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat u volledig heeft meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen. Dit is het geval wanneer:
 • de woning onderhands is verkocht;
 • er geen schade of achterstallig onderhoud is die negatieve invloed heeft op de waarde van de woning;
 • u volledige medewerking heeft verleend ter vermijding of beperking van het verlies.

U kunt deze voorwaarden teruglezen in uw hypotheekakte of geldleningsovereenkomst. Daar zijn beide voorwaarden voor kwijtschelding opgenomen in de criteria goede trouw en volledige medewerking.

Voorwaarden op een rij

U heeft een hypotheek afgesloten met NHG.
Controleer dit altijd goed voordat u de verkoop van uw woning opstart.

Uw persoonlijke situatie is veranderd door 1 of meer van deze situaties:

 • u heeft uw samenwonen beëindigd vanwege het verbreken van uw relatie (en de hypotheek is aan u en uw voormalige partner verleend)
 • u bent niet-verwijtbaar werkloos geraakt
 • u bent arbeidsongeschikt geraakt
 • uw partner is overleden

U kunt uw hypotheek niet meer betalen door de verandering in uw persoonlijke situatie.
De verandering in uw persoonlijke omstandigheden heeft invloed op uw financiële situatie en leidt ertoe dat u uw verplichtingen onder de hypothecaire lening niet meer kunt betalen. U moet contact op nemen met uw bank of tussenpersoon. Zij kunnen dan berekenen of u uw hypotheekverplichtingen nog kunt nakomen. Het is belangrijk om deze toets zo snel mogelijk te laten uitvoeren - in ieder geval voordat u de woning te koop zet - zodat u tijdig weet waar u aan toe bent.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens voor het maken van de berekening. Als u vragen heeft over de uitkomst van de toets óf over de betekenis daarvan voor eventuele kwijtschelding, neem dan contact op met uw geldverstrekker of met onze afdeling Operations - kwijtschelding 079 - 3682 816.       

U heeft er alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken.

 • U voldoet aan al uw betalings- en andere verplichtingen onder de hypothecaire lening tot het moment van verkoop en voorkomt daarmee betalingsachterstanden. Ook andere kosten - zoals VVE-bijdragen, aflossingen en premies - betaalt u door om de restschuld zo klein mogelijk te houden.
 • U heeft geen eigen inkomsten of vermogen meer waarmee het verlies voorkomen of beperkt had kunnen worden.

U heeft de woning in een goede staat gehouden.
Dit betekent dat de woning voldoende onderhouden is en dat geen schade aan de woning is toegebracht die bij taxatie wordt beoordeeld als waarde verminderend.

U heeft geprobeerd uw woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen.  
Dit betekent dat u uw woning onderhands heeft verkocht en een makelaar heeft ingeschakeld. Samen heeft u geprobeerd om de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Let op dat u een bod van een potentiële koper eerst voorlegt aan uw hypotheekverstrekker voordat u dit accepteert.

Wat als ik het besluit van NHG over kwijtschelding onterecht vind?

In december 2014 heeft de Raad van Staten uitgesproken dat het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter NHG, geen bestuursorgaan meer is. Vanaf 1 maart 2015 heeft dit gevolgen voor de manier waarop u bezwaar kunt maken. 

 • Als uw besluit voor 1 maart 2015 is genomen, klik dan hier
 • Als uw besluit op 1 maart 2015 of daarna is genomen, klik dan hier.

In geval van fraude of misbruik van NHG, in welke vorm dan ook, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te treffen die in de specifieke situatie passend zijn.
Bijvoorbeeld indien besloten is om kwijtschelding te verlenen, dan trekken wij het besluit in en vorderen wij de restschuld terug. Natuurlijk zullen wij ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving houden, ook ten aanzien van de privacy