Verhuizen met een restschuld

Restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek

In het kort

Wanneer je je huis verkoopt met verlies kun je onder voorwaarden de restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek. 

 • Je hebt nu een lening met NHG en ook je nieuwe woning financier je met een NHG-lening.
 • De kosten voor het nieuwe huis inclusief de restschuld mogen niet hoger zijn dan € 355.000 of met energiebesparende voorzieningen niet hoger dan € 376.300 
 • De restschuld moet volledig annuïtair worden afgelost.
 • De nieuwe hypotheek moet passen bij je inkomen
 • Je kunt de nieuwe hypotheek pas afsluiten als je oude huis is verkocht

Regel het via je adviseur

De geldverstrekker beslist of je een restschuld kunt meefinancieren. Het is daarom belangrijk dat je, voordat je je huis verkoopt, contact opneemt met de hypotheekadviseur. Hij kan de mogelijkheden van het meefinancieren van de restschuld met je bespreken. 

 1. Alleen als de restschuld is ontstaan vóór 1 januari 2018 kun je recht hebben op hypotheekrenteaftrek.

 2. Je komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding van de hypotheek als je door financiële noodzaak je huis moet verkopen. 

 3. Met de de Sneltoets bereken je hoeveel je maximaal kunt lenen met NHG. 

De doelen van NHG

We zien dat mensen tegen drempels aanlopen bij een hypotheekaanvraag, omdat hun situatie afwijkt van de standaard. Dit vraag om een maatwerkoplossing. We zetten ons continu in om het hypotheekproces eenvoudiger en efficiënter te maken. Zo maken we verantwoorde financiering voor een eigen woning bereikbaar voor zoveel mogelijk consumenten.

Voor adviseurs

Om doorstroom op de woningmarkt te bevorderen is het sinds 1 januari 2014 mogelijk een restschuld, die is ontstaan uit een lening met NHG, mee te financieren in een nieuwe lening met NHG. De belangrijkste voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG zijn:

 1. In De Voorwaarden & Normen lees je waaraan de financiering van een restschuld moet voldoen.

 2. De borgstelling gaat tot de actuele kostengrens voor NHG. Als een deel van de restschuld boven de kostengrens uitkomt, kan de geldverstrekker dit deel meefinancieren in een aanvullende hypotheek zonder NHG. Geldverstrekkers voeren hun eigen beleid.

 3. De gangbare acceptatiecriteria zijn van toepassing. De hypotheek moet bij het inkomen passen en het deel van de hypotheek dat nodig is voor de aankoop van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning. Uitzondering is dat de restschuld bij de berekening van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (LTV) buiten beschouwing mag worden gelaten.

 4. Er wordt borgtochtprovisie berekend over de hypotheek voor zover die onder de borgstelling valt. Over een eventueel leningdeel dat buiten de borgstelling valt (omdat het boven de kostengrens uitkomt), hoeft geen borgtochtprovisie te worden betaald. Voor restschuldfinanciering met NHG geldt hetzelfde tarief als voor reguliere NHG-hypotheken.

 5. De restschuld is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van maximale hypotheek en looptijd.

 6. Een nieuwe hypotheek met NHG is pas mogelijk als de oude woning is verkocht. Dat voorkomt dubbele woonlasten. Na verkoop wordt de restschuld maximaal één jaar vastgehouden door de geldverstrekker. Deze spreekt met de klant af hoe in die periode met de schuld wordt omgegaan. 

 7. De geldverstrekker dient géén verliesdeclaratie in, maar doet wel een melding potentieel verlies via het mutatieformulier garanties. Als er na één jaar geen financiering is, dient de geldvertrekker alsnog een verliesdeclaratie in.

Leningen met restschuldfinanciering met NHG zijn ook in 2020 nog mogelijk, ondanks dat de hypotheekrenteaftrek voor restschuldfinancieringen door de overheid is afgeschaft.  

De NHG-kostengrens voor 2022 is 355.000 euro. Voor leningen met energiebesparende maatregelen is dit 376.300 euro.

Met de Sneltoets kan eenvoudig worden berekend wat de mogelijkheden zijn van het meefinancieren van de restschuld.

NHG ontwikkelt samen met geldverstrekkers aanvullend beleid, hulplijnen en financiële tools die bijdragen aan woningbehoud en verliesbeperking.

Veelgestelde vragen

Hoe weet de adviseur of de klant al NHG heeft?

De klant kan dit zelf terugvinden in zijn hypotheekofferte of leningsovereenkomst. Soms staat dit ook in de hypotheekakte. Of dit kan bij de oorspronkelijke geldverstrekker worden opgevraagd.

Wanneer wordt in het geval van restschuldfinanciering de woning als verkocht beschouwd?

Bij restschuldfinanciering stelt NHG als voorwaarde dat de oude woning verkocht moet zijn, voordat de nieuwe woning, met restschuldfinanciering, wordt aangekocht. NHG wil daarmee voorkomen dat consumenten in het bezit van twee woningen komen en daarmee een risicogroep worden. NHG ziet daarbij een woning als verkocht, als levering heeft plaatsgevonden. Op dat moment is er geen risico meer op dubbele woonlasten.


Indien de geldverstrekker het verantwoord vindt, is NHG ook bereid de woning als verkocht te beschouwen als de datum waarop de termijn voor de ontbindende voorwaarden afloopt is verstreken. Op dat moment is het zo goed als zeker dat levering zal plaatsvinden.

Vanzelfsprekend zijn dan wel de opschortende voorwaarden van toepassing voor de nieuwe woning. Hiermee neemt namelijk het risico op dubbele woonlasten wel toe. Er bestaat immers een risico dat de verkoop alsnog niet doorgaat. Geldverstrekkers dienen prudent met dit risico om te gaan, zowel in het belang van de geldverstrekker zelf als in het belang van NHG en de geldnemer zelf.

Wat dient er met een ontstane restschuld te gebeuren in de periode tussen de verkoop van de eerste woning en de aankoop van de tweede woning?

 

In deze periode dient de restschuld te worden geparkeerd. Om de toegankelijkheid van de regeling niet te beperken stelt NHG geen voorwaarden aan de manier waarop de restschuld wordt geparkeerd. Het kan wel zijn dat een geldverstrekker hiervoor bepaalde voorwaarden hanteert.

De betreffende geldverstrekker dient zodra de eerste woning is verkocht aan NHG de melding ‘potentieel verlies’ door te geven (d.m.v. Mutatieformulier bestaande Garantie). Tevens dient bij het afsluiten van de nieuwe hypotheek met NHG te worden vermeld dat het gaat om een hypotheek inclusief een restschuld.

 

Zit je antwoord er niet bij?

Service en Contact

Als je vragen hebt aan één van onze medewerkers, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. We helpen je graag.

Service Center

Over NHG, onze Voorwaarden & Normen en voor algemene vragen.

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 13:00-17:00

Beheer

Voor vragen m.b.t. reeds lopende hypotheken

030 55 00 520

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 10:30-17:00

Kwijtschelding

Voor vragen met betrekking tot kwijtschelding en restschuld

kwijtschelding@nhg.nl 030 55 00 530

Werkdagen: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Donderdag: 10:30-17:00

NHG in specifieke situaties

Een huis verkopen met verlies

Alles over kwijtschelding

NHG als vangnet bij scheiding