De huidige lening aanpassen

Deze pagina

Hypotheek betaalbaar houden

Je financiële situatie kan plotseling veranderen door wijzigingen in de rente en hierdoor hogere maandlasten. Dit zijn aanleidingen om samen met je adviseur of geldverstrekker te kijken naar de mogelijkheden om je lening aan te passen zodat deze betaalbaar blijft.

Aanleidingen om de lening aan te passen

Elke aanpassing is anders. Het is van belang dat de geldverstrekker en de adviseur van de woningeigenaar samen naar oplossingen zoeken om de lening betaalbaar te houden. Voor elke situatie gelden andere voorwaarden, dus vraag op tijd hulp.

  1. Meer zekerheid (annuïtaire hypotheek in plaats van een aflossingsvrije hypotheek)

  2. Lagere huidige marktrente  

  3. Te hoge maandlasten 

  4. Te lage opbrengst opbouwproduct (woekerpolis)

Let op: Het aanpassen tijdens de looptijd kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid en de restschuld na het aflopen van de hypotheek. Je adviseur kan je hier meer over vertellen.

Hulp van de hypotheekadviseur bij betalingsproblemen

Als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt, lijkt het soms noodzakelijk om je huis te verkopen, maar dat is niet altijd nodig. En als het toch moet, dan proberen NHG, geldverstrekkers en hypotheekadviseurs verkoop met verlies te voorkomen. 

Voor adviseurs

De voorwaarden die voor onderstaande situaties gelden staan beschreven in de Voorwaarden en Normen, Deel 3 (Beheeraspecten)

  1. Indien de lening wordt gewijzigd strekt de borgtocht niet verder dan de oorspronkelijke borgtocht. Hierbij dient onder meer rekening te worden gehouden met Artikel B2 en B3 van de Beheeraspecten

  2. Als de geldverstrekker aan de geldnemer aanvullende financieringen zonder NHG wil verstrekken, dan is de geldverstrekker hiertoe bevoegd mits daarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de stichting. Mocht voor deze lening in de toekomst bij NHG een verliesdeclaratie worden ingediend, dan dient de geldverstrekker dit hierbij aannemelijk te maken. 

  3. NHG staat het omzetten of vrijvallen van polissen toe op voorwaarde dat het aflossingsvrije deel van de lening na omzetting niet meer dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de woning bedraagt. Uitzondering hierop zijn mogelijk in overleg met de geldverstrekker.

  4. Als de lening na omzetting van de polis hieraan voldoet, hoeft het vrijgevallen kapitaal niet verplicht op de hoofdsom te worden afgelost. Alleen indien de geldverstrekker het noodzakelijk acht en dit in het belang is van de geldnemer, is het toegestaan de genoemde 50% te overschrijden. De geldverstrekker hoeft hiervoor geen toestemming aan NHG te vragen en ook geen melding van de omzetting te maken als de lening voldoet aan deze eis.  

Veelgestelde vragen

Klopt het dat een leningdeel waarvan de rente niet aftrekbaar is (box 3) niet aflossingsvrij gefinancierd mag worden?

Ja, dat klopt. Onder NHG is het alleen toegestaan om aflossingsvrij te verstrekken als er sprake is van een bestaande eigenwoningschuld conform de wet IB 2010 artikel 10 bis 1.

Kan NHG mij een tijdelijke rentevakantie aanbieden nu ik mijn hypotheeklasten niet meer betalen?

NHG kan zelf geen rentevakanties aanbieden. Wij bieden wel mogelijkheden voor de geldverstrekker om dit te doen bij een lening met NHG. Neem contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Deze kan dan naar je persoonlijke situatie kijken en bepalen wat er voor je NHG hypotheek mogelijk is. 

Klanten zijn gehuwd/geregistreerd partner. Een klant had voor het huwelijk al een woning in eigendom. Welke invloed heeft dit op een bestaande NHG borgstelling?

Voor de bestaande borgstelling van NHG verandert er niets. Bij aangaan van de lening is vastgelegd wie hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening, alleen deze klant heeft NHG.

De bijkomende partner moet ‘door vermelding op de lening’ hoofdelijk aansprakelijk worden voor de lening als deze in aanmerking wil komen voor de NHG – en dus aanspraak wil maken op de mogelijkheden van woningbehoud en/of kwijtschelding. De geldverstrekker is in dit verband verplicht om op te nemen: 

  • een opgave van de geregistreerde kredieten op te vragen bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) volgens Norm 1.13; en
  • een opgave op te vragen bij de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH) volgens Norm 1.14.

Zit je antwoord er niet bij?