Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen

Nieuws

7 april 2020

NHG is er om kwetsbare groepen toegang tot de hypotheekmarkt te bieden, ook in deze crisistijd. De effecten van de coronacrisis zullen voor sommige ondernemers impact hebben op hun financiële situatie en in sommige gevallen ook op de hypotheekaanvraag. Gelukkig zijn er ook ondernemers voor wie de coronacrisis minder zware gevolgen heeft, zelfs binnen de getroffen branches.

Door maatwerk te bieden bij de Inkomensverklaring ondernemer, willen we voorkomen dat ondernemers die in de getroffen branches werkzaam zijn per definitie geen toegang krijgen tot de hypotheekmarkt. Dit betekent dat we niet per branche, maar per aanvraag beoordelen wat verantwoord is. Bovendien willen we juist in deze bijzondere omstandigheden in een vroeg stadium duidelijkheid aan hen verstrekken over financieringsmogelijkheden.

Daarom hebben we in overleg met rekenexperts, geldverstrekkers, NVB en Verbond van Verzekeraars vanaf 30 maart jl. verdiepende vragen toegevoegd aan de procedure voor toetsing van het inkomen van zelfstandigen. Met als doel dat een verantwoorde financiering mogelijk blijft. Het toetskader blijft verder ongewijzigd.

Wat is er aangepast in de huidige coronacrisis

Aan alle ondernemers wordt bij de aanvraag van een Inkomensverklaring door de rekenexpert de volgende extra vraag gesteld: Wordt jouw onderneming financieel getroffen door de coronacrisis? 

Twee antwoordrichtingen: 

  • Zo nee, beargumenteer op welke gronden de corona crisis geen gevolgen heeft voor uw onderneming 
  • Zo ja, beantwoord de onderstaande vijf vragen 

Verdiepende vragen: 

  1. Op welke wijze wordt de ondernemer getroffen door de Coronacrisis? 
  2. Op welke wijze is de ondernemer van plan om hiermee om te gaan? 
  3. Hoe zal dat financieel uitpakken? 
  4. Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?
  5. Heeft de ondernemer nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen? 

Afhankelijk van de antwoorden is het aan de rekenexpert om te bepalen of aanvullende informatie nodig is, zoals bijvoorbeeld een liquiditeitsbegroting. 
De rekenexpert beoordeelt daarna zelfstandig of gegeven de huidige omstandigheden sprake is van een bestendig inkomen. NHG volgt ook hierin het oordeel van de rekenexperts.

De aanpassingen blijven van kracht tot nader bericht.

Vanuit OvFD en Adfiz hebben wij een verzoek tot toelichting op een aantal verdiepende vragen ontvangen. De toelichting lees je hier