NHG als kredietprotectie

Nieuws

19 november 2019

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opnieuw gekeken naar de voorwaarden die worden gesteld aan een garantie om te kwalificeren als toelaatbare kredietprotectie voor banken (Capital Requirements Regulation; CRR) naar aanleiding van de aanstaande implementatie van de voorstellen ter afronding van het Bazel III-raamwerk. Vervolgens heeft DNB ook gekeken naar de voorwaarden die gelden voor verzekeraars (Gedelegeerde Verordening Solvency II; Solvency II). Wanneer een garantie aan deze voorwaarden voldoet mogen banken of verzekeraars een lager (krediet)risicogewicht hanteren voor het door de garantie afgedekte deel van de lening.
 
DNB heeft geconstateerd dat het NHG-product in de huidige vorm niet aan de voorwaarden voldoet voor banken die de standaardbenadering of de elementaire interne-modellenbenadering toepassen, en voor verzekeraars die de standaardformule toepassen. Het NHG-product voldoet op dit moment wel voor banken die de geavanceerde interne-modellenbenadering toepassen en voor verzekeraars die interne modellen toepassen.
 
Daarom heeft overleg plaatsgevonden tussen DNB, NHG en de ministeries van BZK en Financiën. Naar aanleiding van dit overleg gaat NHG wijzigingen doorvoeren in de Voorwaarden & Normen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor banken die de standaardbenadering of de elementaire interne-modellenbenadering toepassen. Totdat de wijzigingen zijn doorgevoerd maakt DNB gebruik van haar discretionaire bevoegdheid zodat banken het NHG-product kunnen aanmerken als toelaatbare kredietprotectie.
 
De bancaire regels en de regels voor verzekeraars zijn echter niet identiek. De wijzigingen zorgen er op dit moment niet voor dat verzekeraars die de standaardformule toepassen, het NHG-product kunnen aanmerken als toelaatbare kredietprotectie. In het Solvency II-kader dienen eerst nog enkele wijzigingen te worden doorgevoerd voordat het NHG-product als toelaatbare kredietprotectie kan gelden voor verzekeraars die de standaardformule hanteren. Het kabinet en DNB zetten zich ervoor in dat deze wijzigingen worden doorgevoerd in Solvency II om te komen tot een gelijke prudentiële behandeling van het NHG-product voor verzekeraars en banken. Een eerste stap is hiertoe in het kader van het EIOPA consultatiedocument reeds gezet.*Discretionaire erkenning van het NHG-product door de toezichthouder is juridisch niet mogelijk voor verzekeraars die de standaardformule toepassen.
 
De wijzigingen aan het NHG-product
De wijzigingen houden -kort samengevat- in dat NHG alle geldverstrekkers de mogelijkheid biedt een voorlopige betaling van het verwachte verlies te ontvangen indien de woning niet binnen 21 maanden na wanbetaling is verkocht en de wanbetaling nog van toepassing is. Deze mogelijkheid geldt voor nieuwe en lopende leningen met NHG.
 
Vervolgstappen
De volledige wijzigingen worden opgenomen in een nieuwe versie van de Voorwaarden & normen (2020-2). We publiceren deze nieuwe versie in de loop van het eerste kwartaal van 2020. Geldverstrekkers kunnen direct na publicatie gebruik maken van de mogelijkheid tot een voorlopige betaling. Uiteraard onder de in de Voorwaarden & Normen gestelde totaalregeling van de voorlopige betaling. Voor deze definitieve publicatie zal NHG tijdens interactieve sessies met haar stakeholders in gesprek gaan over de achtergronden en nadere invulling van de wijzigingen.
 

Contact
Als u vragen heeft over het bovenstaande dan kunt u zich wenden tot de afdeling beleid van NHG op beleid@nhg.nl en voor persvragen kunt u bellen met onze perstelefoon op 06 17648751.

Voor achtergrond en meer informatie verwijzen wij u ook graag naar de Kamerbrief van 19 november 2019 met kenmerk 2019-0000605975 en de publicatie van DNB op https://www.toezicht.dnb.nl/50-238031.jsp en https://www.toezicht.dnb.nl/50-235053.jsp.