Mag de taxateur ook een bouwkundig rapport opstellen voor een lening met NHG?

Woning(waarde) & Verbetering

Er moet sprake zijn van een objectieve beoordeling. Omdat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling is het voor NHG daarom niet toegestaan dat de taxateur ook het bouwkundig rapport opmaakt indien deze voor een lening met NHG verplicht is. Zoals blijkt uit Norm 1.8 dient een bouwkundig rapport verplicht te worden opgemaakt indien uit het taxatierapport blijkt dat:
- de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik; en/of
- Nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient.

Indien er geen verplichting is volgens Norm 1.8, kan er gekeken worden naar de opgave van de taxateur welke in het gevalideerd taxatierapport is opgenomen.