Woningbehoud of verkoop woning?

Woningbehoud of verkoop?

Iemand kan om uiteenlopende redenen overwegen zijn woning te verkopen. Bijvoorbeeld een verhuizing in verband met gezinsuitbreiding of een nieuwe baan. Iemand kan ook overwegen de woning in de verkoop te zetten, omdat hij verwacht de woning niet meer te kunnen betalen. Bijvoorbeeld omdat hij in scheiding ligt of werkloos is geworden. Ook kan sprake zijn van een gedwongen verkoop op initiatief van de geldverstrekker.

In alle gevallen is het van belang dat geldnemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor woningbehoud en de voorwaarden die gelden voor de kwijtschelding van een eventuele restschuld. Wij hebben in een aantal stappen beschreven wat NHG in deze situaties van geldnemers, geldverstrekkers en betrokken intermediairs verwacht.
Bekijk de vijf stappen voor snelle duidelijkheid over mogelijkheden NHG

Let op! NHG stelt als voorwaarde voor kwijtschelding juist dat de geldnemer er alles aan doet het verlies te beperken en dus ook zoveel als mogelijk de maandlasten te blijven voldoen. Soms bestaat de misvatting dat alleen in geval van betalingsachterstanden sprake kan zijn van kwijtschelding door NHG. Dat is dus onjuist. 

De rol van de geldverstrekker

De geldverstrekker heeft een belangrijke rol bij het realiseren van woningbehoud, maar vanzelfsprekend zijn er vele situaties denkbaar waarin woningbehoud niet tot de mogelijkheden behoort en verkoop onvermijdelijk is. In die situaties is het belangrijk dit spoedig te onderkennen en tijdig aan te sturen op verkoop van de woning. Hierbij is het beperken van het verlies voor alle partijen het meest gewenst. De medewerking van de geldnemer is daarvoor van doorslaggevend belang. Door het begrip en medewerking van de geldnemer kan eerder aangestuurd worden op een verkoop met als gevolg minder betalingsachterstanden. Een onderhandse verkoop levert daarbij in het merendeel van de situaties ook een hogere opbrengst op dan een executoriale verkoop.

NHG heeft richtlijnen opgesteld voor het proces van verkoop, ook wanneer dit op initiatief van de geldverstrekker is. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de voor bijzonder beheer algemeen geldende Gedragslijn Intensief Beheer. Belangrijke richtlijnen voor de verkoop zijn:

  • stuurt de geldverstrekker aan op verkoop, dan schakelt hij een makelaar in en legt aan NHG een verkoopplan voor. In het verkoopplan wordt een verkoopstrategie gekozen die een optimaal verkoopresultaat oplevert. Afhankelijk van de situatie kan de strategie er bijvoorbeeld op gericht zijn de woning zo snel mogelijk te verkopen of juist tegen een zo hoog mogelijke prijs.
  • NHG streeft ernaar zoveel mogelijk verkopen via het reguliere onderhandse circuit te laten lopen (in plaats van via de executieveiling). De opbrengsten liggen in het reguliere onderhandse circuit structureel hoger dan op de executieveiling.
  • een bod dat lager ligt dan 95% van de onderhandse verkoopwaarde (taxatierapport) wordt door de geldverstrekker aan NHG voorgelegd. Daarmee houdt NHG een vinger aan de pols om te voorkomen dat woningen met onnodig lage opbrengsten van de hand worden gedaan. Er kunnen desondanks goede redenen zijn om een bod dat lager ligt dan 95% van de verkoopwaarde, te accepteren.
  • het voornemen tot een verkoop via de executieveiling dient altijd aan NHG te worden voorgelegd. De executieveiling is een laatste middel om een woning te verkopen. Bijvoorbeeld als de geldnemer geen medewerking verleent aan een onderhandse verkoop of als een woning in een dusdanig slechte staat is dat verkoop via het onderhandse circuit geen potentiële kopers bereikt.

De woning is alsnog met verlies verkocht

Als een geldnemer een lening heeft met NHG en de woning is met verlies verkocht, dient de geldverstrekker hiervoor een verliesdeclaratie bij NHG in. Vervolgens toetst NHG de verliesdeclaratie van de betreffende geldverstrekker en beoordeelt of de geldnemer voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komt. De beoordeling van de geldverstrekker en geldnemer vindt afzonderlijk van elkaar plaats. Lees meer over de afhandeling van het verlies.