Beoordeling kwijtschelding geldnemer

Mocht de verkoop van de woning onvermijdelijk zijn door relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner, dan is NHG het vangnet dat eventuele restschulden opvangt. Hier zijn criteria aan verbonden. Het is van belang dat een geldnemer in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid krijgt over de eventuele financiële gevolgen van de veranderde situatie. Een geldnemer komt immers uitsluitend in aanmerking voor kwijtschelding indien deze verandering ertoe heeft geleid dat de hypotheek niet meer kan worden betaald.

De woning is met verlies verkocht
Nadat de restschuld is ontstaan dient de geldverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. Vervolgens beoordeelt NHG of de geldnemer in aanmerking komt voor kwijtschelding van deze restschuld. Hieronder worden de criteria, om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, genoemd. Deze criteria zijn ook in de hypotheekakte of geldleningsovereenkomst opgenomen.

Waar beoordeelt NHG op? 

Of een geldnemer voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komt vindt plaats aan de hand van een drietal onderdelen. 

  1. Er is sprake van relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden partner – criterium te goeder trouw
    Het eerste criterium om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat de geldnemer ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw is geweest. De geldnemer voldoet aan dit criterium als kan worden aangetoond dat de lening als gevolg van relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner niet meer kan worden betaald.
  2. Vanwege de veranderde situatie is er een financiële noodzaak voor de verkoop – criterium te goeder trouw
    Als de geldnemer, ondanks het life event, over een zodanig inkomen en/of vermogen beschikt dat verkoop van de woning financieel gezien niet noodzakelijk is, zal NHG niet overgaan tot kwijtschelding van de restschuld. Om dit te kunnen bepalen dient in een zo vroeg mogelijk stadium de inkomens- en vermogenstoets (Beheertoets) van NHG te worden uitgevoerd.
  3. De geldnemer heeft volledige medewerking verleend om het verlies te voorkomen/beperken – criterium volledige medewerking
    Het tweede criterium om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat de geldnemer volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke (terug)betaling van de lening te komen. Aan dit criterium is voldaan als de woning onderhands is verkocht, er geen schade of achterstallig onderhoud is dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én de geldnemer volledige medewerking heeft verleend om het verlies te voorkomen of beperken.

Consequentie oordeel kwijtschelding voor geldverstrekker – geen invordering
Als NHG de geldnemer kwijtschelding van de restschuld verleent betekent dit dat de geldverstrekker een eventuele restantvordering niet op de geldnemer mag verhalen. Verleent NHG geen kwijtschelding van de restschuld, dan mag de geldverstrekker wel overgaan tot invordering.

BKR-registratie geldnemer
Als bij NHG een verliesdeclaratie wordt ingediend, meldt de geldverstrekker dit aan BKR. Op naam van alle betrokken geldnemers noteert BKR vervolgens een RN codering. Een RN is een restschuld ontstaan na verkoop van de eigen woning die niet geherfinancierd wordt en waarbij wel aanspraak wordt gemaakt op de NHG. Naast de RN wordt ook het bedrag van de restschuld geregistreerd.

Wanneer NHG de geldnemers kwijtschelding verleent, zal een aflosdatum (PLA) bij de registratie worden geplaatst.

Wanneer NHG de geldnemers geen kwijtschelding verleent, dan houdt de geldnemer een restschuld. Als de restschuld is afgelost door de geldnemer, dan wordt een aflosdatum (PLA) bij de registratie geplaatst