C8: Vermogen

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Als je in een lastige woonsituatie terechtkomt na een scheiding, overlijden, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, doet de hypotheekadviseur een beheertoets. Daar komt uit in hoeverre de hypotheeklasten op basis van de actuele situatie betaalbaar zijn. In artikelen C staan de voorwaarden en toepassingen bij de beheertoets.

C8: Vermogen

  1. Onder vermogen wordt verstaan de som van:
    a. spaargelden;
    b. beleggingen;
    c. onroerende goederen (niet zijnde de hoofdwoning).

  1. Bij de bepaling van het vermogen volgens lid 1 wordt 1,7% van de laatst bekende WOZ-waarde van de hoofdwoning buiten beschouwing gelaten vermeerderd met een bedrag van € 3.550,- per geldnemer.

Toelichting

In de toets wordt aanwezig vermogen aangewend om de financieringslast te verlagen. Dit betreft aanwezig vermogen bij alle geldnemers op het moment van toetsing. Hierbij mag een deel van het vermogen buiten beschouwing worden gelaten. Het bedrag dat buiten beschouwing mag worden gelaten bedraagt 1,7% van de WOZ-waarde van de hoofdwoning. Dit bedrag is immers benodigd voor noodzakelijk onderhoud aan de woning. Tevens mag per geldnemer € 3.550,- buiten beschouwing worden gelaten. Hierbij gaat het om het aantal geldnemers op het moment van toetsing. Dit bedrag is benodigd voor het opvangen van eventuele calamiteiten, zoals het vervangen van een kapotte wasmachine, etc.