B8: Dreigende gedwongen verkoop met verlies

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

B8: Dreigende gedwongen verkoop met verlies

  1. Indien sprake is van een dreigende gedwongen verkoop met verlies, dient de geldverstrekker zich maximaal en aantoonbaar in te spannen voor het voorkomen van deze verkoop en het beperken van het verlies en te handelen met inachtneming van de alsdan geldende Gedragslijn Intensief Beheer.

  1. Indien sprake is van betalingsachterstand(en) van 2 volle maandtermijnen of meer is de geldverstrekker verplicht dit te melden via automatische data-uitwisseling volgens het op de website van de stichting gepubliceerde overzicht onder Datavelden Beheer (kolom achterstand) volgens de alsdan geldende Gedragslijn Intensief Beheer.

  1. Indien sprake is van betalingsachterstand(en) en een betalingsregeling wordt afgesproken meldt de geldverstrekker dit via automatische data-uitwisseling aan de stichting volgens het op de website van de stichting gepubliceerde overzicht onder Datavelden Beheer (kolom beheerevent).

Iedere natuurlijke persoon, ten behoeve van wie een borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW van de stichting tot stand is gekomen tot zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit (een) lening(en). 

Toelichting

De stichting gaat er vanuit dat de geldverstrekker zowel de belangen van de borg als de geldnemers behartigt. Derhalve dient de geldverstrekker zich zodanig in te spannen dat eventuele verliezen zoveel als mogelijk worden voorkomen, dan wel worden beperkt. Hierbij dient de GIB in acht te worden genomen.