B18: Contact door de stichting

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

B18: Contact door de stichting

  1. Het is de stichting toegestaan met de geldverstrekker en geldnemer in contact te treden indien de stichting dit in het kader van de door haar verstrekte borgtocht nuttig, wenselijk en/of noodzakelijk acht.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

Iedere natuurlijke persoon, ten behoeve van wie een borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW van de stichting tot stand is gekomen tot zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit (een) lening(en). 

Toelichting

Het is de stichting toegestaan met de geldverstrekker en geldnemer in contact te treden indien de stichting dit in het kader van de door haar verstrekte borgtocht nuttig, wenselijk en/of noodzakelijk acht.