B16: Meldingsverplichtingen / toestemmingsvereisten

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

B16: Meldingsverplichtingen / toestemmingsvereisten

  1. Indien bij het verzoek tot een betaling verwachte verlies of betaling van het verlies blijkt dat de geldverstrekker de in Artikel A4, lid 1 en 2 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht verplichte melding niet heeft gedaan, zal de stichting het op basis van Artikel B11A en B12A vastgestelde verwachte verlies respectievelijk verlies niet uitkeren.

  1. Indien bij het verzoek tot een betaling verwachte verlies of betaling van het verlies blijkt dat de geldverstrekker de in de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en/of de in de Gedragslijn Intensief Beheer vastgelegde meldingsverplichtingen niet of niet via de voorgeschreven wijzen is nagekomen, vermindert de stichting het op basis van Artikel B11A en B12A vastgestelde verwachte verlies respectievelijk verlies per niet of niet via de voorgeschreven wijzen nagekomen verplichting met een bedrag ter grootte van 10% van het door de stichting op basis van Artikel B11A en B12A vastgestelde verwachte verlies respectievelijk verlies.

  1. Indien bij het verzoek tot betaling van het verlies blijkt dat de geldverstrekker de in Artikel B12 lid 1 vastgelegde indieningstermijn heeft overschreden, vermindert de stichting het op basis van Artikel B12A vastgestelde verlies, voor elke maand dat deze termijn is overschreden, met een bedrag ter grootte van 10% van het door de stichting op basis van Artikel B12A vastgestelde verlies.

  1. Indien bij het verzoek tot betaling van het verlies blijkt dat de geldverstrekker het proces op basis van Artikel B9 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht (inclusief de van toepassing zijnde meldingsverplichtingen bij onderhandse verkoop via automatische data-uitwisseling) en zoals nader uitgewerkt in de Gedragslijn Intensief Beheer niet in acht heeft genomen, zal de stichting het op basis van Artikel B12A vastgestelde verlies deels niet betalen. De stichting zal dan een verkoopprijs van 95% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik hanteren. Het verlies zal op basis van deze fictieve verkoopprijs berekend worden.

  1. Indien bij het verzoek tot betaling van het verlies blijkt dat de geldverstrekker het proces op basis van de Artikelen B9, B9A en B10 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht (inclusief de van toepassing zijnde meldingsverplichtingen bij gedwongen onderhandse verkoop en executoriale verkoop via automatische data-uitwisseling) en zoals nader uitgewerkt in de Gedragslijn Intensief Beheer niet in acht heeft genomen en/of ten onrechte is overgegaan tot een gedwongen onderhandse verkoop of executoriale verkoop, zal de stichting het op basis van Artikel B12A vastgestelde verlies  niet betalen.

  1. Het recht van de stichting om bedragen in mindering te brengen op het vastgestelde verlies als vermeld in de leden 2,3 en 4 van dit artikel, laat onverlet het recht van de stichting op vergoeding van de schade voor zover deze de in mindering gebrachte bedragen te boven gaat.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Toelichting

De geldverstrekker is verplicht op bepaalde momenten een melding te doen aan de stichting. Indien deze verplichte meldingen niet of niet via de voorgeschreven wijzen zijn gedaan, heeft dit gevolgen voor de uitbetaling van een verliesdeclaratie.

Indien de NHG-melding bij verstrekking van de lening niet is gedaan, zal de verliesdeclaratie niet worden uitgekeerd.

Voor iedere meldingsverplichting conform de Voorwaarden en/of de GIB die niet of niet via de voorgeschreven wijzen is nagekomen, wordt per niet of niet via de voorgeschreven wijzen nagekomen melding 10% in mindering gebracht op de verliesdeclaratie. Voor de duidelijkheid: dat geldt in zijn algemeenheid dus ook voor meldingsverplichtingen die niet zijn nagekomen doordat er geen of onjuiste data is uitgewisseld. Op de van toepassing zijnde datavelden bij (gedwongen) onderhandse verkoop en executieverkoop zijn Artikel B16 lid 4 en lid 5 als bijzondere bepalingen van toepassing.

Hetgeen hierboven in B16 staat met betrekking tot de verliesdeclaratie geldt evenzo voor een betaling verwachte verlies.

Indien de termijn voor het indienen van de verliesdeclaratie is overschreden, wordt voor iedere maand overschrijding eveneens 10% in mindering gebracht op de verliesdeclaratie.

Als de geldverstrekker is overgegaan tot een gedwongen onderhandse verkoop met verlies of een executoriale verkoop, maar de geldverstrekker niet alle van toepassing zijnde datavelden bij gedwongen onderhandse verkoop of executoriale verkoop via automatische data-uitwisseling aan de stichting heeft gemeld of het proces in artikel B9A of B10 op andere wijze niet heeft nageleefd, zoals het niet in acht nemen van de 10-dagentermijn na verzending van de brief door de stichting aan de geldnemer voorafgaand aan een executieverkoop, zal de stichting het verlies niet betalen.

Indien de stichting constateert dat door handelen van de geldverstrekker de stichting meer schade heeft ondervonden dan voornoemde, is de stichting gerechtigd hiervoor een vergoeding van de geldverstrekker te eisen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de in B16 genoemde verplichtingen en vereisten niet de enige verplichtingen en vereisten zijn die uit hoofde van de Voorwaarden en Normen op een betaling verwachte verlies of een uitkering van het verlies van toepassing zijn en waarvan niet-naleving consequenties kan hebben voor de (hoogte van de) betaling respectievelijk uitkering.