B10: Executoriale verkoop

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

B10: Executoriale verkoop

  1. De geldverstrekker dient zich maximaal en aantoonbaar in te spannen voor het beperken van het verlies en te handelen met inachtneming van de alsdan geldende Gedragslijn Intensief Beheer.

  1. De geldverstrekker is verplicht om alle van toepassing zijnde datavelden bij executoriale verkoop volgens het op de website van de stichting gepubliceerde overzicht onder Datavelden Beheer (kolom beheerevent en kolom klantsituatie) aan de stichting te melden via automatische data-uitwisseling.

  1. De geldverstrekker mag pas tot executoriale verkoop van de woning overgaan, indien bij het melden van de datum voornemen veiling via automatische data-uitwisseling is gebleken dat een debiteurenonderzoek en verhaalsonderzoek hebben plaatsgevonden en de lening is opgeëist. Bovendien mag de geldverstrekker pas overgaan tot executoriale verkoop van de woning na het verstrijken van een termijn van 10 werkdagen na het melden van de datum voornemen veiling via automatische data-uitwisseling in verband met de brief die de stichting als laatste poging naar de geldnemer stuurt om een executoriale verkoop te voorkomen.

  1. Artikel B10 lid 3 is niet van toepassing bij opeising vanwege een onregelmatigheid. 

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

Een verkoop als bedoeld in artikel 3:268 BW en/of in artikel 3:248 BW.

1. Een in het Europese deel van Nederland gelegen voor permanente bewoning bestemd en geschikt of
geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend gebouw of een gedeelte daarvan, vrij van huur(koop) en/of
(vrucht)gebruik van de woning;
2. De bij dat gebouw behorende grond;
3. Een in het Europese deel van Nederland gelegen woonwagen voor permanente bewoning bestemd en geschikt of geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend – niet zijnde een woonwagen met een eigen aandrijving of een woonwagen die ingevolge de Wegenverkeerswet zonder ontheffing over een weg mag worden voortbewogen – of woonwagenstandplaats die blijkens het bestemmingsplan is gelegen op een woonwagencentrum en dat niet is aangewezen om te worden opgeheven.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Toelichting

De geldverstrekker kan overgaan tot een executieverkoop, indien:
- er een debiteurenbezoek heeft plaatsgevonden en dit is gemeld aan de stichting via automatische data-uitwisseling; en
- er een verhaalsonderzoek heeft plaatsgevonden en dit is gemeld aan de stichting via automatische data-uitwisseling; en
- de lening is opgeëist door de geldverstrekker en dit is gemeld aan de stichting via automatische data-uitwisseling; en
- de datum voornemen veiling is gemeld aan de stichting via automatische data-uitwisseling; en
- er 10 werkdagen zijn verstreken na het melden van de datum voornemen veiling aan de stichting via automatische data-uitwisseling; en
- de geldverstrekker binnen deze 10 werkdagen geen bericht van de stichting of de geldnemer heeft ontvangen.

In deze gevallen dient de geldverstrekker tevens te handelen conform de Gedragslijn Intensief Beheer.