A7: Vergelijking gegevens

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

A7: Vergelijking gegevens

  1. De geldverstrekker is verplicht minimaal eenmaal per jaar een bestand aan te leveren met gegevens van alle verstrekte leningen waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld volgens de “handleiding matchbestand” en “bestandsformaat matching” zoals gepubliceerd op de website van de stichting: www.nhg.nl/toolkit-professionals

  1. De gegevens van de geldverstrekker worden vergeleken met de gegevens van de stichting.

  1. De geldverstrekker wordt binnen één maand geïnformeerd omtrent de uitkomst van de vergelijking van de gegevens.

  1. De geldverstrekker is verplicht opvolging te geven aan de uitkomsten van de vergelijking van de gegevens om te borgen dat de stichting weer over juiste gegevens beschikt.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Toelichting

In het kader van adequate risicomanagement, is het noodzakelijk dat de gegevens van de stichting overeenkomen met de gegevens van de geldverstrekker. In dit verband worden jaarlijks de gegevens van de geldverstekker en de stichting met elkaar vergeleken.