A5: Betaling borgtochtprovisie

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

A5: Betaling borgtochtprovisie

  1. De geldverstrekker draagt zorg voor de inning van de borgtochtprovisie uiterlijk op de dag van het verstrekken van de lening.

  1. De geldverstrekker verleent de stichting machtiging tot incasso ten laste van een rekening bij een kredietinstelling in Nederland van een bedrag gelijk aan de bedoelde borgtochtprovisie.

  1. Incasso door de stichting van het onder lid 2 bedoelde bedrag geldt als bevestiging van registratie van de borgtocht door de stichting.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Toelichting

De geldverstrekker is verantwoordelijk voor de inning van de door de geldnemer te betalen borgtochtprovisie.

Indien geen melding als bedoeld in Artikel A4 is gedaan en daardoor de incasso van de borgtochtprovisie niet heeft kunnen plaatsvinden, gaat de borgtocht niet in.