A2: Voorwaarden borgtocht

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

A2: Voorwaarden borgtocht

De stichting is alleen borg indien:

  1. een eerste hypotheek en/of eerste pandrecht ten behoeve van de geldverstrekker op de woning is gevestigd;

  1. in het geval de eerste hypotheek en/of pandrecht bij (een) aanvullende lening(en) onvoldoende zekerheid biedt, er ten behoeve van dezelfde geldverstrekker als lid 1 aanvullende hypotheken en/of pandrechten voor aanvullende leningen zijn gevestigd. De hypotheekinschrijvingen en pandrechten voor de lening(en) van de geldverstrekker dienen opvolgend in rang te zijn;

  1. hypotheken en pandrechten zijn gevestigd onder de voorwaarde dat de opbrengst bij uitwinning in de eerste plaats wordt aangewend voor de betaling van al hetgeen de geldverstrekker uit hoofde van de lening(en) van de geldnemer te vorderen heeft;

  1. in de hypotheekakte respectievelijk pandakte bedongen is dat de woning niet mag worden verhuurd, niet in huurkoop mag worden verkocht of onder welke titel ook aan derden ter beschikking mag worden gesteld, tenzij met schriftelijke toestemming van de geldverstrekker;

  1. de geldverstrekker de geldnemer er schriftelijk toe heeft verplicht dat de woning bij een verzekeringsmaatschappij die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf mag uitoefenen, op basis van herbouwwaarde verzekerd wordt en blijft tegen brand- en stormschade en dat de premies van de verzekering stipt op tijd worden voldaan;

  1. de lening luidt in euro’s.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

1.Een in het Europese deel van Nederland gelegen voor permanente bewoning bestemd en geschikt of
geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend gebouw of een gedeelte daarvan, vrij van huur(koop) en/of
(vrucht)gebruik van de woning;
2. De bij dat gebouw behorende grond;
3. Den in het Europese deel van Nederland gelegen woonwagen voor permanente bewoning bestemd en
geschikt of geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend – niet zijnde een woonwagen met een eigen
aandrijving of een woonwagen die ingevolge de Wegenverkeerswet zonder ontheffing over een weg mag
worden voortbewogen – of woonwagenstandplaats die blijkens het bestemmingsplan is gelegen op een
woonwagencentrum en dat niet is aangewezen om te worden opgeheven.

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

Iedere natuurlijke persoon, ten behoeve van wie een borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW van de stichting tot stand is gekomen tot zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit (een) lening(en).

De uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

Toelichting

Voor iedere lening met NHG geldt dat de geldverstrekker verplicht is om als zekerheid een hypotheek op de woning te vestigen. Indien het een woonwagen betreft dient een pandrecht te worden gevestigd.

Een aanvullende lening kan alleen worden verstrekt door de geldverstrekker van de bestaande lening. Een aanvullende lening kan, mits er sprake is van een hogere inschrijving van de 1e hypotheek, onder het recht van 1e hypotheek worden verstrekt. De aanvullende lening kan ook onder het recht van 2e hypotheek (of 3e enzovoort) worden verstrekt, mits de hypotheekinschrijvingen van de geldverstrekker voor de leningen opvolgend in rang zijn. Een aanvullende lening kan alleen worden verstrekt op basis van Norm 3.

De geldverstrekker moet de hypotheekakte zo vormgeven dat de hypotheekakte na uitwinning kan dienen als executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv voor een eventueel verlies (Artikel B12A en de GIB), zodat het verlies op grond van de hypotheekakte zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst kan worden ingevorderd bij de geldnemer. Dit om een onnodige gang naar de rechter (en kosten) voor NHG te voorkomen.