6.3 Inkomen uit een flexibele en/of overige arbeidsrelatie

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Er zijn verschillende inkomensbronnen. Afhankelijk van de bron zijn ook andere documenten nodig om het inkomen vast te stellen. In Norm 6 staan de voorwaarden per inkomensbron en wat als bestendig inkomen in de toetsing meegenomen kan worden.

6.3 Inkomen uit een flexibele en/of overige arbeidsrelatie

 1. Van een flexibele en/of overige arbeidsrelatie is sprake indien het inkomen wordt genoten uit: 

 2. seizoenswerk;

 3. uitzendwerk;

 4. oproep- of invalwerk;

 5. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij geen verklaring overeenkomstig Norm 6.1.4 wordt afgegeven;

 6. een arbeidsovereenkomst waarbij de proeftijd nog niet is verstreken;

 7. een combinatie hiervan.

 1. De flexibele en/of overige arbeidsrelatie dient te blijken uit een werkgeversverklaring conform Norm 6.1.6.

 1. Als toetsinkomen wordt gehanteerd het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren, op basis van de jaaropgaven van het loon voor de loonbelasting en de jaaropgaven van eventuele loonvervangende uitkeringen, tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar. Het aldus bepaalde inkomen kan voor de gehele looptijd van de lening in de toetsing worden betrokken.

 1. Indien op de datum bindend aanbod de jaaropgave van het voorgaande kalenderjaar niet beschikbaar is, mag voor de berekening van het gemiddelde jaarinkomen worden uitgegaan van het cumulatieve loon of de cumulatieve uitkering op de laatste loon- of uitkeringsstrook van het voorgaande kalenderjaar.

 1. Indien sprake is van een perspectiefverklaring, mag in afwijking van het gestelde onder Norm 6.1.6, 6.3.3 en 6.3.4 het inkomen op de werkgeversverklaring behorend bij de perspectiefverklaring voor de gehele looptijd van de lening in de toetsing worden betrokken. De geldverstrekker moet op de datum bindend aanbod zijn aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring. De perspectiefverklaring en de daarbij behorende werkgeversverklaring:

 2. mogen op de datum bindend aanbod van de lening niet ouder zijn dan 6 maanden; en

 3. moeten zijn afgegeven door een uitzendbureau dat ten tijde van de afgifte van de perspectiefverklaring is aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring. 

 1. De aangesloten geldverstrekkers en uitzendbureaus staan vermeld op www.perspectiefverklaring.nl

 1. Indien een zorgverlener inkomen verkrijgt vanuit een persoonsgebonden budget (pgb), dan kan dit in de toetsing worden betrokken, indien:

 2. de zorgverlener ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel en een Inkomensverklaring Ondernemer volgens Norm 6.4 is uitgebracht;

 3. de zorgverlener structureel zorg verleent aan meerdere zorgontvangers; of

 4. de zorgverlener structureel zorg verleent aan een naaste. Dit inkomen mag meegenomen worden totdat deze naaste de leeftijd van 77 jaar bereikt.

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker.

De datum dat het datum bindend aanbod van de lening aan de aanvrager(s) is uitgebracht.

Toelichting

In toenemende mate worden dienstverbanden aangegaan waarbij geen zekerheid bestaat voor de langere termijn. Om deze mensen ook in de gelegenheid te stellen een lening met NHG af te sluiten, is deze Norm in het leven geroepen.

Gemiddelde van de afgelopen drie kalenderjaren

Wanneer het inkomen kan worden vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren (Norm 6.3.3.) mag het inkomen voor de volledige duur van de lening worden meegenomen.

Het vormt geen belemmering indien in één van deze jaren geen inkomen is genoten. Echter dient men wel uit te blijven gaan van het gemiddelde van de afgelopen 3 kalenderjaren met een maximum van het laatste jaar.

Rekenvoorbeeld:

Inkomen 2020: € 31.000,-

Inkomen 2019: € 0,-

Inkomen 2018: € 31.000,-

Toetsinkomen (€ 31.000,- + € 0,- + € 31.000,-) / 3= € 20.666,67,-.

Er zijn beroepsgroepen waarbij het gebruikelijk is arbeidscontracten voor een bepaalde periode van het jaar aan te gaan. Hierbij valt te denken aan de winterschilder die alleen in de winter als schilder werkt en in de zomermaanden een andere bron van inkomsten geniet, zoals de horeca of een tijdelijke loonvervangende uitkering ontvangt. In deze situatie mag het inkomen als schilder, vanuit de horeca en/of loonvervangende uitkering worden meegenomen in de toetsing, mits de inkomensbestanddelen blijken uit de jaaropgaven. Wel dient op het moment van het bindend aanbod van de lening sprake te zijn van een dienstverband blijkens een werkgeversverklaring.

Aan de hand van de opgaven van de laatste drie kalenderjaren van zowel de arbeidsrelatie(s) als de loonvervangende uitkering(en), wordt het gemiddelde inkomen berekend tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar.

Rekenvoorbeeld:

Inkomen 2020: € 24.000,-

Inkomen 2019: € 31.000,-

Inkomen 2018: € 28.000,-

Toetsinkomen (€ 28.000,- + € 31.000,- + € 24.000,-) /3 = € 27.667,- gemaximeerd op € 24.000,-

In sommige gevallen is het niet mogelijk een jaaropgave te overleggen. Hiervan is sprake indien de aanvrager de jaaropgave kwijt is en de werkgever geen nieuwe wil verstrekken of indien het jaar nog te kort is verstreken zoals in het eerste kwartaal van het jaar. Indien de aanvrager in dat geval wel de loonstrook van de maand december van het verstreken jaar kan overleggen, kan het jaarinkomen toch worden vastgesteld aan de hand van het cumulatieve loon op de loonstrook van meerdere werkgevers in een jaar, kan van iedere werkgever de laatst ontvangen loonstrook worden gehanteerd waarbij de cumulatieven van iedere laatst ontvangen loonstrook bij elkaar kunnen worden opgeteld. De totaalsom hiervan is het jaarinkomen van het desbetreffende jaar. Een andere mogelijkheid om het gemiddelde inkomen vast te stellen, is een inkomensverklaring van de Belastingdienst. De aanvrager kan een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst.

Perspectiefverklaring

Uitzendorganisaties spreken met de perspectiefverklaring de verwachting uit dat de werknemer in staat is om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op minimaal het huidige inkomensniveau. De kern van de perspectiefverklaring is dat gekeken wordt naar inkomenszekerheid in plaats van naar baanzekerheid.

De uitzendorganisatie geeft de perspectiefverklaring altijd conform een vastgesteld model uit aan de werknemer samen met een reguliere werkgeversverklaring. Deze documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op de werkgeversverklaring wordt door de uitzendorganisatie het huidige inkomensniveau weergegeven. De geldverstrekker mag dit inkomen op de werkgeversverklaring behorende bij de perspectiefverklaring voor de hele looptijd van de lening meenemen bij de vaststelling van de maximaal toegestane financieringslast.

Een perspectiefverklaring mag alleen worden uitgegeven door een uitzendbureau dat ten tijde van de afgifte van de perspectiefverklaring is aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring. Ook een geldverstrekker die de lening accepteert op grond van een perspectiefverklaring dient op de datum bindend aanbod te zijn aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring. De Stichting Perspectiefverklaring borgt de kwaliteit van de uitgifte van de perspectiefverklaring. Ook de eisen waaraan uitzendbureaus moeten voldoen om de perspectiefverklaring te mogen verstrekken zijn gestandaardiseerd en geborgd bij de Stichting Perspectiefverklaring.

Of een uitzendbureau of een geldverstrekker is aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring kan worden gecontroleerd op www.perspectiefverklaring.nl.

Inkomsten uit Persoonsgebonden Budget:

Ten aanzien van inkomsten verkregen vanuit een persoonsgebonden budget dient de geldverstrekker zich ervan te vergewissen dat sprake is van een bestendige situatie. Meerdere zorgontvangers dienen te blijken uit zorgcontracten en voor zorg aan een naaste is een zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd verplicht.

Het inkomen dat verworven wordt dient aangetoond te worden door middel van de aangifte IB. Verder zijn de voorwaarden voor flexwerkers van toepassing.