3.3 Aanvullende lening

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Is er al sprake van eigendom en is de wens om de lening te wijzigen of te verhogen, dan vind je in Norm 3 de voorwaarden wanneer dit onder NHG kan. We maken hierin onderscheid tussen bestaande financieringen met NHG en zonder NHG.

3.3 Aanvullende lening

 1. Op een bestaande lening met of zonder NHG kan een aanvullende lening met NHG worden verstrekt. Deze aanvullende lening is alleen mogelijk indien op de datum van het bindend aanbod is voldaan aan de geldende Voorwaarden en Normen en onder de voorwaarden dat: 

 2. deze wordt afgesloten bij de geldverstrekker van de bestaande lening; 

 3. tot zekerheid voor de vordering(en) die is (zijn) ontstaan uit de aanvullende lening een hypotheek en/of een pandrecht op de woning wordt of is gevestigd volgens Artikel A2;

 4. indien sprake is van het verkrijgen van volle eigendom van de grond door de erfpachter, dienen de in Artikel A2 genoemde rechten ook te zijn gevestigd op de grond.  

 1. De aanvullende lening dient gebruikt te worden voor: 

 2. kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen; 

 3. relatiebeëindiging of erfopvolging;

  • Indien de notariële akte van levering ter uitvoering van de verdeling al is ingeschreven in de openbare registers, is een aanvullende lening met NHG in verband met relatiebeëindiging of erfopvolging niet mogelijk. 
 4. afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond;

  • Bij afkoop van de erfpachtcanonverplichtingen geldt dat het recht van erfpacht na afkoop gedurende de looptijd van de lening niet mag eindigen door: 
   • tijdsverloop; of
   • opzegging zonder een passende vergoeding voor de waarde van de opstal. 
 5. volledige afbetaling van het kortingsdeel; en/of

 6. de kosten voor het wijzigen van leningvoorwaarden van een lening met NHG (volgens Artikel B2); en/of

 7. het aflossen van een reeds bestaande SVn Starterslening. 

 1. De hoofdsom van de aanvullende lening mag alleen betrekking hebben op de volgende kosten en/of bedragen:

 2. de kosten die verband houden met het verwerven van de woning en/of het afsluiten van de aanvullende lening;

 3. de kosten van het taxatierapport en/of het bouwkundig rapport; 

 4. de kosten van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen; 

 5. het bedrag dat door de aanvrager aan de vertrekkende partner of overige erfgenamen voor de woning moet worden vergoed volgens de notariële akte van levering om de verdeling uit te voeren; 

 6. de totale kosten van: 

  • de afkoop van de toekomstige erfpachtcanonverplichtingen, mits de afkooptermijn tenminste gelijk is aan de looptijd van de lening; of
  • het verkrijgen van het recht van volle eigendom van de grond;
 7. de volledige afbetaling van het kortingsdeel;

 8. de kosten voor het wijzigen van leningvoorwaarden van een lening met NHG; en/of

 9. het nog niet afgeloste bedrag van de bestaande hypothecaire SVn Starterslening inclusief het deel van de lening dat bestemd is voor aflossing. 

 1. Wanneer de kosten, zoals genoemd in Norm 3.3.3. sub a, b en g, op de datum van het bindend aanbod van de lening nog niet exact bekend zijn, mogen deze worden bepaald op basis van een redelijke inschatting.  

 1. De borgtochtprovisie wordt berekend over het verschil tussen de hoogte van de totale hoofdsom van de nieuwe lening en de restantschuld van de bestaande lening met NHG (zie Definities). Er wordt geen borgtochtprovisie in rekening gebracht over bovengenoemd verschil indien datum bindend aanbod van de bestaande lening 1-1-2023 of later is en er sprake is van een erfpacht- of kortingsconstructie waarbij de geldnemer een vermogensrisico loopt. Wanneer er geen sprake is van een reeds bestaande borgstelling, wordt de borgtochtprovisie over de gehele lening berekend. Indien er sprake is van een aflossing van een reeds bestaande SVn Starterslening volgens Norm 3.3.3 sub h., dan is geen borgtochtprovisie verschuldigd over de aanvullende lening voor dit deel van de lening. 

 1. Indien sprake is van een bestaande lening zonder NHG of een combinatie met NHG, mag de marktwaarde vrij van huur en gebruik volgens een taxatierapport of desktoptaxatie (zie Norm 1.7) niet meer zijn dan de gemiddelde koopsom (zie Norm 1.6). 

 1. Indien sprake is van een bestaande lening zonder NHG of een combinatie met NHG en sprake is van: 

 2. kwaliteitsverbetering

 3. energiebesparende voorzieningen

 4. afkoop erfpachtcanon; en/of

 5. volledige afbetaling van het kortingsdeel; en/of

 6. verkrijging van volle eigendom grond; 

 7. dan mag de marktwaarde vrij van huur en gebruik na afronding daarvan niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens.

  Wanneer er uitsluitend een waarde voor deze aanpassing(en) bekend is, dan mag deze marktwaarde vrij van huur en gebruik vermeerderd met de kosten van de aanpassing(en) niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6). 

 1. Bij toepassing van de kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen (zie Norm 1.6) mag de verruiming van de kostengrens uitsluitend gebruikt worden voor de financiering van energiebesparende voorzieningen (zie Norm 1.9).

 1. De totale hoofdsom van de lening mag niet meer zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6). De totale kosten voor de som van Norm 3.3.3 sub c. t/m f en h. en de reeds bestaande lening, mogen niet meer zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6). 

 1. Uitsluitend indien hoofdelijk ontslag volgens Artikel B1 wordt uitgevoerd en tegelijkertijd een aanvullende lening wordt afgesloten voor de kosten genoemd onder Norm 3.3.3 sub a., b. en d., is het toegestaan om de gehele lening te toetsen volgens Deel 4: Beheercriteria, mits:

 2. financiering op basis van Norm 7.1.4 niet mogelijk is; en

 3. deze afwijking in de specifieke situatie naar het oordeel van de geldverstrekker verantwoord is.

 1. Wanneer de aanvullende lening uitsluitend de kosten onder Norm 3.3.3 sub a., b. en h. bevat vanwege het aflossen van een reeds bestaande SVn Starterslening, dan mag de toetsing van de nieuwe financiering plaatsvinden volgens Norm 3.1.1.

Toelichting

Een aanvullende lening met NHG kan alleen worden verstrekt door de geldverstrekker die de bestaande lening heeft verstrekt. Achtergrond hierbij is dat bij eventuele betalingsproblemen de beheersmaatregelen door dezelfde geldverstrekker kunnen worden uitgevoerd. Dit voorkomt (ook) mogelijk knelpunten bij een eventuele uitwinning van het hypotheekrecht en de verdeling van de opbrengst.

Een aanvullende lening dient te worden gebruikt voor één of meer van de redenen, zoals beschreven in Norm 3.3.2. Het is niet mogelijk om een aanvullende lening aan te vragen voor het oversluiten van een lening elders anders dan het oversluiten van een SVn Starterslening. Een aanvullende lening kan niet worden gebruikt voor het verbeteren van bijvoorbeeld de te betalen lasten van een lening elders.

Bij een aanvullende lening, waarbij de bestaande lening zonder NHG is, mag de getaxeerde marktwaarde niet hoger zijn dan de gemiddelde koopsom. Deze regel geldt niet voor een bestaande lening met NHG. Is sprake van een bestaande lening waarvan een deel met NHG en een deel zonder NHG is, dan mag de getaxeerde marktwaarde niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde gemiddelde koopsom. 

Indien sprake is van een bestaande lening zonder NHG, dan kan alleen een aanvullende lening met NHG worden verstrekt, indien de bestaande lening zonder NHG is gebruikt voor de financiering van de eigen woning. 

Als er een aanvullende lening wordt aangevraagd voor een nieuwbouwwoning, dan dient de woning te worden getaxeerd. 

Aanvullende lening in verband met relatiebeëindiging
In de toetsing dient conform Norm 7.9 rekening te worden gehouden met de som van de bestaande en de aanvullende lening. Uitsluitend indien (1) volgens Artikel B1 hoofdelijk ontslag wordt uitgevoerd, (2) tegelijkertijd een aanvullende lening wordt afgesloten voor de kosten en (3) financiering op basis van Norm 7.1.4 niet mogelijk is, mag op basis van Deel 4: beheercriteria worden getoetst, voor zover deze afwijking naar het oordeel van de geldverstrekker verantwoord is. Dit betreft een explain situatie in de zin van artikel 4 lid 1 van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Let op; het is op grond van Norm 3.3.7 niet toegestaan om een eventuele boeterente te toetsen op basis van de beheercriteria. Indien het in de specifieke situatie naar het oordeel van de geldverstrekker verantwoord is om deze afwijking toe te passen, dan dient dit te worden onderbouwd door middel van:

 • Een werkelijke lastentoets o.b.v. acceptatieregels (Rente <10 jr  = 5%, aflossingsvrij, etc.); of
 • Het Nibud begrotingsformulier waaruit de bestedingsruimte van de klant blijkt.

In alle overige situaties is het niet toegestaan om de aanvullende lening te toetsen op basis van beheercriteria.

Voor het toetsen op beheercriteria dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden:

 1. Toetsen op reguliere acceptatiecriteria (annuïtair).
 2. Cijfermatige motivatie afwijken acceptatiecriteria.
 3. Beheertoets uitvoeren.
 4. Indien voorgaande niet haalbaar is, voorleggen aan NHG.

Indien de aanvraag haalbaar is bij stap 1 of 3, dan kan zonder expliciete toestemming van NHG de lening verstrekt worden.