1.9 Kwaliteitsverbetering en energiebesparende voorzieningen

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

1.9 Kwaliteitsverbetering en energiebesparende voorzieningen

  1. De kosten van kwaliteitsverbeteringen/of energiebesparende voorzieningen dienen te blijken uit het taxatierapport of het bouwkundig rapport.

    Wanneer de waarde voor verbouwing van de woning al voldoende is voor het verstrekken van de lening, dan is het niet nodig deze kosten te specificeren in een taxatierapport, desktoptaxatie of bouwkundig rapport. De niet gespecificeerde kosten kunnen dan opgenomen worden in een Verbeterbudget en/of Energiebespaarbudget (zie Definities).

  1. Indien op de datum van het bindend aanbod nog geen zekerheid bestaat over welke energiebesparende voorzieningen worden getroffen, is het de geldverstrekker toegestaan om hiervoor een Energiebespaarbudget (zie Definities) te reserveren zonder dat de verbetering is opgenomen in het taxatierapport of desktoptaxatie.

  1. Wanneer er sprake is van aanvullende energiebesparende voorzieningen bij het financieren van een nieuwbouwwoning, dan dienen de aanvullende energiebesparende voorzieningen te blijken uit een meerwerkovereenkomst. Indien er sprake is van een energieneutrale woning of een nul-op-de-meter woning, hoeft er geen aanvullende meerwerkovereenkomst aangeleverd te worden. 

  1. Ten aanzien van kwaliteitsverbetering en energiebesparende voorzieningen geldt een depotverplichting voor het totale bedrag (zie Artikel B4).

  1. Indien uit het taxatierapport blijkt dat sprake is van een aanschrijving van de gemeente tot herstel van achterstallig onderhoud, is de aanvrager verplicht de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Het treffen van voorzieningen in verband met herstel van achterstallig onderhoud, verbetering en/of uitbreiding van de woning, waarbij de voorzieningen volgens verkeersopvatting onderdeel gaan uitmaken van de woning of zodanig met de woning worden verbonden dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan de woning of de voorzieningen.

Toelichting

Onder kwaliteitsverbeteringen kunnen alle werkzaamheden vallen die bijdragen aan een (ver)beter(d)e staat van de woning. Ook uitbreiding van de woning valt hieronder, zoals de aankoop van een garage die direct aan de woning is verbonden of in de directe omgeving van de woning is gelegen, of de aankoop van een aangrenzend perceel. Bij aankoop van het perceel dient ook het hypotheekrecht op het nieuw te verkrijgen deel te worden gevestigd. Ook bijvoorbeeld het opknappen van de tuin, het verhelpen van bodemverontreiniging of het aanbrengen van een extra verdieping valt onder kwaliteitsverbetering.

NHG kiest ervoor geen minimumbedrag vast te stellen voor het uitvoeren van kwaliteitsverbetering. Indien sprake zou zijn van een ondergrens kan dit belemmerend in plaats van stimulerend werken.

Onder energiebesparende voorzieningen worden de voorzieningen verstaan zoals limitatief opgenomen in de definities van deze Voorwaarden & Normen.

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld gevaarlijk achterstallig onderhoud van de woning, dan kan de gemeente middels een aanschrijving verplichten om dit verhelpen. De uit te voeren werkzaamheden dienen bij een aanschrijving opgenomen te worden in het taxatierapport.

Verbeterbudget/Energiebespaarbudget

Uitgangspunt bij het toepassen van kwaliteitsverbeteringen en energiebesparende voorzieningen is dat de taxateur weet welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd om te kunnen opgeven welke waardestijging aan de werkzaamheden kan worden toegekend. De geldverstrekker kan op basis hiervan de maximale LTV kan bepalen.

Bij een financiering op basis van de waarde voor verbouwing, acht NHG het echter niet noodzakelijk om de kwaliteitsverbetering; en/of energiebesparende voorzieningen; en/of afkoop erfpachtcanon; en/of verkrijgen volle eigendom, in een verbouwingsspecificatie te omschrijven. Daarom is een verbouwingsspecificatie voor NHG in die gevallen niet verplicht.

Niet gespecificeerde kosten voor kwaliteitsverbetering/energiebesparende voorzieningen waarvoor een bouwdepot wordt aangehouden noemen we een verbeterbudget/energiebespaarbudget (zie definities Algemene Voorwaarden).

Hoewel een verbouwingsspecificatie voor NHG niet verplicht is, staat het de geldverstrekker vrij om een verbouwingsspecificatie te verplichten.

Onderstaand een overzicht van de verschillen tussen Energiebesparende Voorzieningen (EBV) en Energiebespaar budget (EBB)

Onderstaand een overzicht van de verschillen tussen EBV en EBB