1.12 BKR-toets

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

1.12 BKR-toets

 1. De geldverstrekker dient van elke aanvrager die aansprakelijk wordt (is) voor de lening een opgave van de geregistreerde kredieten op te vragen bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

 1. Indien een aanvrager woonachtig is, woonachtig was in en/of de nationaliteit heeft van België, Duitsland, Oostenrijk of Italië, dient de geldverstrekker door tussenkomst van het BKR in het desbetreffende land een opgave van de geregistreerde kredieten op te vragen. Dit is voor België de Nationale Bank België (NBB-toetsing), voor Duitsland Schufa (Schufa-toetsing), voor Oostenrijk bureau KSV (KSV-toetsing), en voor Italië bureau CRIF (CRIF-toetsing).

 1. Nationale Hypotheek Garantie wordt (met uitzondering van het gestelde in de Normen 1.12.4, 1.12.5 en 1.12.6) niet verleend indien:
  a. uit de werkgeversverklaring blijkt dat sprake is van loonbeslag en/of looncessie; of
  b. uit de opgave van het BKR blijkt dat sprake is van:
  - een code 1 tot en met 5; of
  - een nog lopende schuldregeling (SR, SK of SH); of
  - een A-registratie.

 1. Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen A- of A1-registraties waarbij:

  a.     blijkens de opgave van het BKR een herstelcode (H) is vermeld;
  b.     blijkens de opgave van het BKR de desbetreffende lening is afgelost;
  c.     blijkens een verklaring van de desbetreffende geldverstrekker de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost;
  d.     Lid b en c zijn niet van toepassing indien een hypothecaire geldlening is afgelost vanwege een restschuld op deze lening.

 1. Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen code 2 tot en met 4 indien de betreffende code uiterlijk op de ingangsdatum van de lening door verjaring verdwijnt uit het BKR.

 1. Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen HY 2-, HY 3-, HY A-, HY A1-, HY A2- of HY A3-registraties met een praktisch laatste aflosdatum in het BKR, indien de aanvrager schriftelijk kan aantonen dat deze registratie het gevolg is van een finale kwijting van de vordering door de stichting (zie Definities van de Algemene Voorwaarden), zonder afkoop- of betalingsregeling.

 1. Wanneer er sprake is van een RN-3 registratie, dan vormt dit geen belemmering voor een verstrekking met Nationale Hypotheek Garantie, deze registratie moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  a. Er is sprake van een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR en de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA zijn gelijk; en
  b. De bijzonderheidscode is ontstaan doordat sprake is van een afboeking tegen finale kwijting door de stichting. Dit moet schriftelijk aangetoond worden.

 1. Geen belemmering voor de verstrekking van NHG vormen alle beëindigde- en lopende registraties volgens Norm 1.12.3 die vallen onder het traject van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) indien dit traject met een schone lei is afgerond en minimaal 1 jaar is verstreken na de datum van het vonnis waarin de schone lei is uitgesproken.

Degene met wie de stichting een standaardovereenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

Degene die om verstrekking van een Nationale Hypotheek Garantie verzoekt.

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één (of meer) geldnemer(s) met een geldverstrekker.

Publicitaire naam van de door de stichting verstrekte borgtocht; zie ook de definitie van 'NHG'.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.

Toelichting

Om de kredietwaardigheid van de aanvrager(s) te toetsen, dient de geldverstrekker een BKR-toetsing te doen op het moment van het bindend aanbod. Is op het moment van bindend aanbod sprake van een niet toegestane codering of registratie, dan is een lening met NHG niet mogelijk, tenzij de geldverstrekker er op toeziet dat de niet toegestane codering bij het verstrekken van de lening met NHG door verjaring is verdwenen. Dit geldt ook voor de toetsing van de buitenlandse geregistreerde kredieten.

Indien uit de BKR-toets blijkt dat sprake is van een A- of A-1 registratie waarbij een herstelcode (H) is vermeld of dat de lening is afgelost of uit een verklaring van de geldverstrekker blijkt dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost, is het toegestaan een lening met NHG te verstrekken. Dit geldt ook voor hypothecaire leningen, tenzij de registraties zijn afgemeld in combinatie met verkoop van de woning waarop de hypotheek rustte en het daarna afsluiten van een restschuld financiering. Dit is zichtbaar bij het BKR wanneer een PLA is geplaatst op de HY-A op dezelfde datum als de ingangsdatum van de RN of RH.

Een RN- of RH-registratie is geen belemmering voor een nieuwe NHG-lening, mits er geen sprake is van een achterstandsmelding en/of bijzondere codering. Wel moet de restschuld worden meegenomen bij de bepaling van de financieringslast.

Een RN 3-registratie met een PLA van dezelfde datum als de code 3 hoeft geen belemmering te zijn, mits de aanvrager(s) een schrijven van (Link Asset Services namens) de stichting kan (kunnen) overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van afboeking tegen finale kwijting door de stichting.

Een HY-A of A1 registratie, HY 2-, HY 3-, HY A2- en/of HY A3-code hoeven geen belemmering te zijn, mits de aanvrager(s) een schrijven van de stichting kan (kunnen) overleggen waaruit blijkt dat de stichting finale kwijting heeft verleend voor de restantschuld zonder dat daarbij sprake is geweest van een betalingsregeling of afkoopregeling. 

Wanneer een leasefiets of -auto opgenomen is op de werkgeversverklaring of de salarisstrook, dan hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden bij het bepalen van de toetslast.  

Wanneer de klant een schone lei heeft ontvangen na het doorlopen van het WSNP-traject, dan is NHG van mening dat een hypotheek verstrekken met NHG past bij het terugkeren naar de financiële maatschappij. 

Wanneer er sprake is van een schone lei, dan zijn alle meegenomen schulden die bestonden voor het doorlopen van het WSNP-traject niet langer afdwingbaar. Beëindigde- en lopende BKR registraties van voor datum toelating WSNP zijn dan niet meer gekoppeld aan afdwingbare schulden en staan aan een verstrekking met NHG niet in de weg. Alle BKR-registraties na de datum toelating WSNP-traject dienen te voldoen aan de overige Voorwaarden & Normen. 
De schone lei wordt geregistreerd in het Centraal Insolventieregister, deze is tot 6 maanden na inschrijving in te zien. Om aan te tonen wat de startdatum van de WSNP is en welke schulden er onder vallen, dient het vonnis aangeleverd te worden.
NHG heeft gekozen voor 1 overbruggingsjaar, omdat de klant na voltooiing van het traject eerst moet aantonen op eigen benen te kunnen staan voordat er nieuwe verplichtingen aangegaan kunnen worden.