1.1 Normen

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

1.1 Normen

 1. In deze Normen worden dezelfde definities gehanteerd als in de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht die gelijktijdig met deze Normen in werking zijn getreden. In deze Normen wordt verwezen naar artikelen. Dat zijn steeds artikelen in de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht worden hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd.

 1. De geldverstrekker mag alleen een geldlening met een Nationale Hypotheek Garantie verstrekken als:

 2. de datum bindend aanbod voor de geldlening op of na 1 januari 2023 te liggen; en

 3. op de datum bindend aanbod is voldaan aan de Normen.

 1. Aan de geldverstrekkers met wie de stichting een standaardovereenkomst van borgtocht heeft afgesloten, verleent de stichting:

 2. machtiging om op grond van de Normen namens de stichting beslissingen te nemen op aanvragen voor Nationale Hypotheek Garantie;

 3. machtiging om namens de stichting de door geldnemers aan de stichting verschuldigde vergoedingen voor borgtochten (borgtochtprovisie) te innen.
  De beslissingsbevoegde organen van genoemde geldverstrekkers zijn bevoegd van de onder a. respectievelijk onder b. verleende bevoegdheden, submachtiging te verlenen.

 1. De geldverstrekker vergewist zich van de juistheid van de informatie en documentatie die benodigd is voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. Nadat de juistheid van de documenten is vastgesteld, is het de geldverstrekker toegestaan de gegevens digitaal vast te leggen.

 1. Daar waar een handtekening van de geldnemer(s) is/zijn benodigd is een digitale handtekening toegestaan.

 1. De geldverstrekker is verantwoordelijk voor de toetsing of op de datum bindend aanbod is voldaan aan de Normen.

 1. Bij verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie dienen in het bindend aanbod de volledige clausules van Artikel A3 lid 1 en 2 te zijn opgenomen.

 1. Bij verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie onder opschortende voorwaarde(n) dient (dienen) de van toepassing zijnde opschortende voorwaarde(n) te worden benoemd in het bindend aanbod.

 1. Bij verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie wijst de geldverstrekker de geldnemer op de informatie die de stichting aan de geldnemer verstrekt in haar privacyverklaring, gepubliceerd op: www.nhg.nl/privacy.

De datum waarop het bindend aanbod van de lening aan de aanvrager(s) is uitgebracht.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.

De uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

De door (een) geldnemer(s) aan de stichting verschuldigde vergoeding voor het verstrekken van een borgtocht.

Toelichting

De Normen 2023-1 zijn de regels waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De beslissing of een lening met NHG wordt verstrekt, is aan de geldverstrekker die hiertoe gemachtigd is. Het uitgangspunt van een Norm is dat helder moet zijn wat met de Norm wordt bedoeld. In deze toelichting wordt per Norm de bedoeling van de Norm uiteengezet en wordt, indien relevant, informatie gegeven over de totstandkoming van de Norm en/of wordt de Norm voorzien van een voorbeeld.

NHG is bedoeld ter stimulering van het eigenwoningbezit met name voor lagere en middeninkomens. Met een lening met NHG kan men een woning aankopen die uitsluitend dient voor eigen bewoning. Tevens is het mogelijk een nieuwe of aanvullende lening met NHG af te sluiten, indien men de woning reeds bewoont.

Jaarlijks worden de Normen aangepast. Met de inwerkingtreding van de Mortgage Credit Directive (MCD) is het zogenoemde ”bindende aanbod” geïntroduceerd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangegeven dat bij de introductie van het zogenoemde ”bindende aanbod” een uniform moment is ontstaan waarop de toetsing op overkreditering plaatsgevonden moet hebben. Dit betekent dat het bindend aanbod moet voldoen aan de dan geldende loan-to-income (LTI) en loan-to-value (LTV) Normen. Bij het bindend aanbod zal daarom moeten worden getoetst aan de V&N die op dat moment gelden.

Digitale handtekening
De stichting accepteert, naast de handgeschreven handtekening, alle soorten digitale handtekeningen. Het is aan de geldverstrekker om te bepalen welk soort digitale handtekening is toegestaan. Voor de goede orde wordt vermeld dat wettelijke bepalingen in sommige situaties vooralsnog slechts een handgeschreven handtekening toestaan. Een voorbeeld zijn authentieke akten, zoals een hypotheekakte.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Deze nieuwe Europese privacywetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG brengt extra verplichtingen met zich mee voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, zo ook voor de stichting. De geldverstrekker zal de geldnemer moeten wijzen op de informatie die de stichting verstrekt aan de geldnemer in haar privacyverklaring. Deze is gepubliceerd op www.nhg.nl/privacy.