C5: Overige financiële verplichtingen

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Als je in een lastige woonsituatie terechtkomt na een scheiding, overlijden, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, doet de hypotheekadviseur een beheertoets. Daar komt uit in hoeverre de hypotheeklasten op basis van de actuele situatie betaalbaar zijn. In artikelen C staan de voorwaarden en toepassingen bij de beheertoets.

  • Over de toepassing                                   C1 en C2
  • Over de toetsing                                       C3, C6 en C7
  • Over de aanvrager en inkomen               C4 en C10
  • Over vermogen en verplichtingen           C5, C8 en C9

C5: Overige financiële verplichtingen

  1. De maandlast uit overige betalingsverplichtingen wordt in mindering gebracht op de toegestane financieringslast. Als maandlast wordt beschouwd de werkelijke betalingsverplichting op maandbasis uit de desbetreffende overeenkomst. Indien sprake is van zakelijke financiële verplichtingen, dan dienen deze buiten beschouwing te worden gelaten, voor zover op basis van de jaarrapporten of de tenaamstelling van de desbetreffende verplichting(en) aantoonbaar sprake is van een zakelijke financiële verplichting.

Het berekende bedrag aan rente en aflossing op basis van annuïteiten met een maandelijkse betaling achteraf, vermeerderd met het bedrag van de erfpachtcanon. 

Toelichting

Ondanks dat in de Norm 7 is opgenomen dat men bij acceptatie rekening mag houden met de daadwerkelijke financiële verplichting indien deze tijdens de looptijd van de lening niet kan wijzigen, houden veel geldverstrekkers standaard rekening met 2% van de hoofdsom als maandelijkse financiële verplichting. In beheersituaties is dit niet toegestaan en dient men rekening te houden met de daadwerkelijke financiële verplichting.