B7: Woonlastenfaciliteit (WLF); aanvullende borgtocht

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

 • Over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid B1
 • Over overlijden B1A
 • Over wijzigingen en verzoeken tijdens de looptijd           
  B2, B3, B4, B5 en B6
 • Over voorkomen verliesmelding                                
  B6 en B7
 • Over de verliesmelding (en verkoop)                          
  B8, B9, B9A, B10, B11, B11A, B12, B12A, B13, B14 en B17
 • Over meldingen                                                         
  B15, B16 en B18

B7: Woonlastenfaciliteit (WLF); aanvullende borgtocht

 1. Indien sprake is van een betalingsachterstand op een lening waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, kan de geldverstrekker van de stichting eenmalig een aanvullende borgtocht verkrijgen voor een betalingsachterstand op deze lening, onder de voorwaarden dat:

 2. de betalingsachterstand op de lening het gevolg is van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of overlijden van de partner;

 3. de geldnemer(s) naar draagkracht een bijdrage lever(t)(en) aan de woonlasten. Deze bijdrage is minimaal gelijk aan de financieringslast welke behoort bij het op dat moment van toepassing zijnde toetsinkomen (zie financieringslasttabellen Beheercriteria). Overige betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten, dienen in mindering te worden gebracht op de toegestane financieringslast;

 4. de eigen bijdrage van de geldnemer(s) in de financieringslast als eerste wordt aangewend ter betaling van de premie van de eventueel meeverbonden opbouwproduct;

 5. het in de hypotheekakte vermelde totaalbedrag (van geldlening, rente, boete, kosten en overige vorderingen) voldoende ruimte biedt voor toepassing van de WLF;

 6. de geldverstrekker de toepassing van WLF meldt bij het BKR conform de richtlijnen van het BKR.

 1. Voor de aanvullende borgtocht geldt, dat:

 2. het bedrag van de aanvullende borgtocht ter zake niet vermindert. Artikel A1 lid 2.a tot en met 2.c is in dit verband niet van toepassing;

 3. de looptijd van de borgtocht gelijk is aan de restantlooptijd van de borgtocht voor de bestaande NHG-lening. Indien sprake is van meerdere leningen waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, geldt de langste restantlooptijd;

 4. deze maximaal 9% van de NHG-lening bedraagt.

 1. In bijzondere gevallen kan de stichting afwijkingen van de in dit Artikel genoemde voorwaarden toestaan (zie Norm 1.2).

 1. De terugbetalingsregeling van de betalingsachterstand vindt plaats op basis van afspraken zoals deze worden vastgelegd tussen de geldverstrekker en geldnemer(s).

 1. Bij een eventuele verliesdeclaratie worden de oorspronkelijke borgtocht en de aanvullende borgtocht afzonderlijk beoordeeld.

 1. De geldverstrekker dient de toepassing van de WLF aan de stichting te melden binnen 30 dagen na toepassing. Voor de toepassing van de WLF is geen borgtochtprovisie verschuldigd.

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een duurzaam samenwonen. 

Iedere natuurlijke persoon, ten behoeve van wie een borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW van de stichting tot stand is gekomen tot zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit (een) lening(en). 

Het berekende bedrag aan rente en aflossing op basis van annuïteiten met een maandelijkse betaling achteraf, vermeerderd met het bedrag van de erfpachtcanon. 

De door (een) geldnemer(s) aan de stichting verschuldigde vergoeding voor het verstrekken van een borgtocht.

Toelichting

Een van de maatregelen om woningbehoud voor een geldnemer te realiseren is het (preventief/tijdelijk) aanpassen van de betalingsverplichtingen. De geldverstrekker maakt met de geldnemer afspraken over een mogelijke pauze, incassostop, of gedeeltelijke betaling van de reguliere maandtermijnen. Hierdoor ontstaat er een ‘overeengekomen betalingsachterstand’ op de reguliere termijnen. Omdat NHG de geldverstrekker in deze maatregel wil ondersteunen, is het mogelijk om voor deze overeengekomen betalingsachterstand een aanvullende borgtocht te verkrijgen. Hiermee creëert NHG een extra zekerheid voor de geldverstrekker, zodat de geldnemer geholpen kan worden.

Om gebruik te maken van de aanvullende borgtocht, dient de geldverstrekker de melding van de betaalafspraken binnen 30 dagen te doen bij NHG. De 30 dagen gaan lopen als een incasso mislukt of de incasso niet (volledig) wordt uitgevoerd. Het meldingsformulier staat op https://mijn.nhg.nl.

 

Wanneer voldoet een overeengekomen betalingsachterstand aan de voorwaarden van de aanvullende borgtocht (WLF)?

Om een aanvullende borgtocht te krijgen moet zijn voldaan aan de voorwaarden van Artikel B7.

De overeengekomen betalingsachterstand moet passen bij de situatie van en in het belang zijn van de geldnemer. Wanneer het bijvoorbeeld om een tijdelijk situatie gaat zoals werkloosheid, dan kan dit een goede oplossing zijn. Dit is ter beoordeling van de geldverstrekker.

De geldnemer moet naar draagkracht bijdragen aan de maandlasten. Om vast te kunnen stellen wat deze bijdrage minimaal is, dient er een toetsing uitgevoerd te worden op basis van de beheercriteria. De beheertoets die NHG ter beschikking stelt kan hier een hulpmiddel bij zijn.

De geldverstrekker bepaalt verder zelf in overleg met de geldnemer hoe de overeengekomen betalingsachterstand wordt geadministreerd of ingericht en wat de duur van de afspraken zijn, wat het verloop van deze afspraken zijn en wanneer en op welke manier er terugbetaald gaat worden. De geldverstrekker stelt hierbij het belang van geldnemer voorop. NHG stelt hier verder geen voorwaarden aan.

Voor de terugbetaling kan je hierbij bijvoorbeeld denken aan een nieuw leningdeel, rekening-courant of terugbetalingsregeling van de geoorloofde achterstanden. Het is aan het oordeel van de geldverstrekker hoe de terugbetaling wordt ingericht, waarbij het klantbelang voorop moet staan.

 

Wat houdt de aanvullende borgtocht in?

De aanvullende borgtocht is een aanvulling op de oorspronkelijke borgtocht van NHG aan de geldverstrekker. De aanvullende borgtocht bedraagt maximaal 9% van de NHG-lening en de einddatum is gelijk aan de einddatum van de oorspronkelijke borgtocht.

Op het bedrag van de aanvullende borgtocht is geen annuïtaire daling van toepassing. Dit houdt in dat bij een verliesdeclaratie de som van de overeengekomen betalingsachterstanden die vallen onder de aanvullende borgtocht tot een maximum van 9% van de NHG-lening minus de mogelijk reeds gedane terugbetalingen daarvan geborgd zijn. Het 10% eigen risico blijft wel van toepassing.

 

Hoe gaat NHG om met een verliesdeclaratie waarbij een aanvullende borgtocht is verstrekt?

De aanvullende borgtocht wordt apart beoordeeld bij een verliesdeclaratie. Mogelijke fouten die in het acceptatieproces bij de oorspronkelijke borgtocht leiden tot geen (volledige) betaling, hebben, behoudens grove nalatigheid van de geldverstrekker, geen invloed op de aanvullende borgtocht. Wanneer er een correcte melding gedaan is voor de aanvullende borgtocht, dan wordt voor de beoordeling van de aanvullende borgtocht uitsluitend gekeken naar de voorwaarden die gesteld zijn in Artikel B7.

 

Wat is het verschil met betalingsachterstanden op de oorspronkelijke borgtocht?

De aanvullende borgtocht is van toepassing op de overeengekomen betalingsachterstand die is ontstaan doordat er een afspraak gemaakt is met de geldnemer. Voor deze overeengekomen betalingsachterstand staat NHG tot maximaal een bedrag van 9% van de NHG-lening aanvullend borg bovenop de oorspronkelijke borgtocht van NHG. De achterstanden die voor of na de overeengekomen betalingsachterstand ontstaan zijn, vallen onder de oorspronkelijke borgtocht.

 

Kan een geldverstrekker een aanvullende borgtocht verkrijgen als er nog sprake is van opschortende voorwaarden?

Wanneer er sprake is van opschortende voorwaarde(n) die nog niet vervuld is/zijn, dan is de borgstelling van NHG nog niet in werking getreden. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een aanvullende borgtocht te verkrijgen.

Om deze extra lening te kunnen borgen onder het hypotheekrecht is het wel noodzakelijk dat de bestaande hypotheekakte hiervoor de ruimte biedt. Voor de hogere borgstelling is geen borgtochtprovisie verschuldigd.

 

Voor de goede orde wordt geattendeerd op het feit dat voor het bedrag van de WLF mogelijk geen recht bestaat op hypotheekrenteaftrek. Het is de verantwoordelijkheid van de geldverstrekker, in voorkomende gevallen, de geldnemer hierop te wijzen.