A6: Dossiervorming

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

 • Over de borgtocht                              A1
 • Over vaststelling van de borgtocht      A2, A3, A4 en A5
 • Over dossier en gegevens                   A6, A7 en A8

A6: Dossiervorming

 1. De geldverstrekker is verplicht ten behoeve van iedere lening gedurende de looptijd van de lening een dossier aan te houden. In dat dossier dienen alle gegevens en bescheiden te worden opgenomen die van belang zijn voor de beoordeling door de stichting of de geldverstrekker de op de datum bindend aanbod van de lening geldende Normen en Algemene Voorwaarden voor Borgtocht in acht heeft genomen.

 1. Het dossier dient in ieder geval de documenten conform Bijlage 3 (checklist dossier) te bevatten. Dit geldt ook bij het verzoek voor een betaling verwachte verlies, waarbij het dossier de documenten dient te bevatten waarover de geldverstrekker ten tijde van dat verzoek behoort te beschikken.

 1. Indien de stichting dit verzoekt, is de geldverstrekker verplicht het volledige dossier aan de stichting:

 2. ter controle ter beschikking te stellen;

 3. te verstrekken, indien de geldverstrekker de stichting verzoekt haar verplichtingen uit de borgtocht na te komen, ook in verband met het regresrecht van de stichting.

 1. Het gebruik van brondata is toegestaan. De checklist dossier (bijlage 3) dient als uitgangspunt voor
  hypotheekaanvragen met NHG. Indien documenten uit de checklist dossier (bijlage 3) kunnen worden vervangen door brondata is dit mogelijk. Hiervoor kan de checklist brondata (bijlage 4) worden gebruikt. Waar in deze Voorwaarden & Normen 2022-1 verwezen wordt naar documenten, kunnen deze documenten vervangen worden door brondata indien de benodigde informatie betrouwbaar door brondata kan worden opgehaald. 

 1. Brondata dient rechtstreeks via de consumentendataleverancier(s) uit de ‘bron’ te worden opgehaald. Voorbeelden zijn bronnen als mijnoverheid.nl, mijnuwv.nl en mijnpensioenoverzicht.nl. Ook is het toegestaan om door PSD2 banktransactiegegevens bij banken op te halen. Voor gegevens over een bestaande hypothecaire lening, mogen de gegevens uit de systemen van een geldverstrekker worden gebruikt als de huidige hypothecaire lening al bij die geldverstrekker is ondergebracht. De geldverstrekker is hierbij de bron.

 1. Een geldverstrekker mag zelf bepalen met welke consumentendataleverancier(s) zij samenwerkt. Nieuwe
  consumentendataleveranciers hoeven niet aan de stichting te worden voorgelegd. Bij de beoordeling van en
  keuze voor een consumentendataleverancier kan het document ‘Richtlijnen voor een consumentendataleverancier’ als achtergrondinformatie worden gebruikt. Deze richtlijn is in de regiegroep bronontsluiting onder leiding van HDN opgesteld. De stichting maakt deel uit van de regiegroep
  bronontsluiting.

 1. De geldverstrekker is verantwoordelijk voor de beoordeling en keuze van de consumentendataleverancier(s) en de kwaliteit van de brondata.

 1. De checklist brondata is niet limitatief en ontslaat de geldverstrekker en/of adviseur niet van zijn/haar zorgplicht.

 1. In dossiers waarbij sprake is van brondata dient een samenvatting van de gebruikte brondata afkomstig van de consumentendataleverancier aanwezig te zijn. Uit deze samenvatting dient tevens te blijken wanneer de
  informatie door de consumentendataleverancier is verzameld uit de bron.

 1. In dossiers waarbij sprake is van brondata dient in het meldbericht te worden meegegeven dat het dossier
  (gedeeltelijk) bestaat uit brondata.

 1. Op het moment van het bindend aanbod mogen inkomensgegevens op basis van de brondata niet ouder zijn dan 3 maanden. Dit houdt in dat de sessie door de consumentendataleverancier niet langer dan 3 maanden geleden uitgevoerd mag zijn. Voor informatie over het onderpand, zoals informatie uit het taxatierapport, geldt een geldigheidstermijn van 6 maanden. Voor overige gegevens wordt verwezen naar de geldigheidstermijn van de documenten waar deze brondata betrekking op heeft in deze Voorwaarden en Normen 2022-1. Indien geen geldigheidstermijn wordt genoemd, dan mag de maximale geldigheidstermijn worden vastgesteld door de geldverstrekker met als uitgangspunt dat sprake is van verantwoorde woningfinanciering.

 1. De geldverstrekker bepaalt welke informatie de geldnemer door middel van brondata mag aanleveren bij de
  geldverstrekker.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 

De datum dat het datum bindend aanbod van de lening aan de aanvrager(s) is uitgebracht.

Toelichting

Om bij een verliesdeclaratie te kunnen beoordelen of de borgstelling conform NHG-regelgeving tot stand is gekomen, tijdens het beheerproces de NHG-voorwaarden in acht zijn genomen en bij de verkoop van de woning er alles aan is gedaan om het verlies zo veel als mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de geldverstrekker een dossier aanhoudt. De documenten die opgenomen dienen te worden, zijn vastgelegd in de bijlagen van de Voorwaarden en Normen.