A4: Meldingsplicht geldverstrekker

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

  • Over de borgtocht                              A1
  • Over vaststelling van de borgtocht      A2, A3, A4 en A5
  • Over dossier en gegevens                   A6, A7 en A8

A4: Meldingsplicht geldverstrekker

  1. De geldverstrekker dient binnen 14 dagen na het verstrekken van een lening daarvan mededeling te doen aan de stichting.

  1. De mededeling dient te geschieden overeenkomstig de door de stichting vastgestelde wijze zoals kenbaar gemaakt aan de geldverstrekker.

  1. Als de financiering van een nieuwbouwwoning aan de stichting is gemeld onder vermelding van bouwplan en nummer in plaats van straatnaam en huisnummer, meldt de geldverstrekker na verhuizing van de aanvrager(s) naar de nieuwbouwwoning het definitieve adres aan de stichting via automatische data-uitwisseling volgens het op de website van de stichting gepubliceerde overzicht onder Datavelden Garantie (kolom woning).

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

 Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 

Toelichting

De stichting dient te weten voor welke geldnemer(s) en voor welk onderpand zij borg staat. In dit kader is het van belang dat de geldverstrekker zo spoedig mogelijk na verstrekking van de lening hiervan melding doet aan de stichting. Hiervoor heeft de geldverstrekker 14 dagen de tijd.