6.7 Naderend pensioen

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Er zijn verschillende inkomensbronnen. Afhankelijk van de bron zijn ook andere documenten nodig om het inkomen vast te stellen. In Norm 6 staan de voorwaarden per inkomensbron en wat als bestendig inkomen in de toetsing meegenomen kan worden.

 • Inkomen uit loondienst              Norm 6.1, 6.2, 6.3 en 6.8
 • Inkomen uit onderneming          Norm 6.4
 • Inkomen uit een uitkering          Norm 6.5 en 6.8
 • Inkomen uit alimentatie             Norm 6.6 en 6.8
 • Inkomen uit pensioen                Norm 6.7 en 6.8

6.7 Naderend pensioen

 1. Indien de aanvrager binnen 10 jaar na datum bindend aanbod de van toepassing zijnde AOW-leeftijd bereikt, wordt bij de berekening van het toetsinkomen rekening gehouden met de verwachte inkomensvermindering als gevolg van pensioen en/of AOW bij het bereiken van de AOW-leeftijd met het daarbij behorende financieringslastpercentage.

 1. Het toetsinkomen waarbij op de AOW-leeftijd rekening mee dient te worden gehouden, dient te blijken uit de laatste opgave van het te bereiken pensioen zoals jaarlijks door de uitkerende instantie wordt verstrekt, of uit een afschrift van www.mijnpensioenoverzicht.nl dat op bindend aanbod maximaal 3 maanden oud is.

 1. Uitgegaan mag worden van een in het vooruitzicht gesteld pensioeninkomen, indien het pensioeninkomen in gaat binnen 6 maanden vanaf de datum bindend aanbod van de lening.

 1. Toekomstig inkomen uit een lijfrenteproduct mag ook tot het pensioeninkomen worden gerekend indien het een polis of Bankspaar-product betreft waarin een fiscale lijfrenteclausule is opgenomen en onder de voorwaarde dat:

 2. toekomstige premies uitsluitend mogen worden meegenomen voor zover het reguliere premies betreft welke minimaal een jaar voorafgaand aan de datum bindend aanbod ook reeds verschuldigd waren; en

  • de einddatum van de berekende uitkeringen ligt na de einddatum van de lening; of
  • de einddatum van de berekende uitkeringen ligt na de einddatum van een leningdeel en na beëindiging van de lijfrente en het leningdeel, blijft de volledige lening betaalbaar.
 3. de geldverstrekker dient het inkomen uit lijfrente te bepalen aan de hand van de volgende rekenregels:

  • het prognoserendement bedraagt maximaal 4% of het historisch rendement indien dit lager is;
  • de rekenrente bedraagt maximaal de Ultimate Forward Rate (UFR) zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.
 1. Indien de geldnemer het voornemen heeft eerder met pensioen te gaan wordt bij de berekening van het toetsinkomen rekening gehouden met de verwachte inkomensvermindering.

 1. Berekenen van het pensioeninkomen kan handmatig of op basis van de methode Inkomensbepaling Pensioen. Om het pensioeninkomen te berekenen op basis van de methode Inkomensbepaling Pensioen kan het pensioenoverzicht van de aanvrager van www.mijnpensioenoverzicht.nl worden ingevoerd in de daarvoor bestemde rekentool. Deze rekentool is beschikbaar op: www.inkomensbepalingpensioen.nl.

Degene die om een verstrekking van een Nationale Hypotheek Garantie verzoekt.

De datum dat het datum bindend aanbod van de lening aan de aanvrager(s) is uitgebracht.

Toelichting

Indien een aanvrager in de eerste tien jaar van de lening de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dient rekening te worden gehouden met het inkomen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hiervoor dient de datum waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt te worden opgegeven in de toetsing. Om de juiste AOW-gerechtigde leeftijd te bepalen verwijzen wij u naar de Rijksoverheid.

Berekenen van het pensioeninkomen kan handmatig of op basis van de methode Inkomensbepaling Pensioen. Het is aan de geldverstrekker om te bepalen of het gebruik van de methode Inkomensbepaling Pensioen gezien de specifieke situaties van de geldnemer(s) verantwoord is. NHG gaat als borg bij de beoordeling van een eventuele verliesdeclaratie uit van de juistheid van het pensioeninkomen dat is vastgesteld met behulp van de rekentool (methode Inkomensbepaling Pensioen).

Indien de aanvrager binnen 6 maanden vanaf de datum bindend aanbod van de lening de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, is het toegestaan alvast te rekenen met het pensioeninkomen conform Norm 6.1.3. Hierbij dient in de periode naar aanloop van de werkelijke AOW-datum wel rekening te worden gehouden met de betaalbaarheid van de lening en de financieringslasttabellen die gelden vóór de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een AOW-uitkering wordt op dit moment voor 100% toegekend indien de aanvrager vanaf 50 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd in Nederland heeft gewoond. Indien de aanvrager in deze periode in het buitenland heeft gewoond, wordt het recht op AOW voor ieder jaar dat men in het buitenland heeft gewoond, gekort met 2%. Een overzicht van het opgebouwde AOW-recht is desgewenst op te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Komt het toetsinkomen door deze korting onder het sociaal minimum, dan kan men – indien en voor zover de aanvrager hier recht op heeft – het sociaal minimum als toetsinkomen hanteren.

Sommige aanvragers beschikken naast de pensioenopbouw (vaak via de werkgever), over een extra pensioenvoorziening bij dezelfde pensioenverstrekker, de zogeheten B- of C-polis. Indien van toepassing mag deze extra pensioenvoorziening als pensioeninkomen worden meegenomen.