B6: Voorkomen verkoop c.q. verliesbeperking

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

 • Over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid             B1
 • Over wijzigingen en verzoeken tijdens de looptijd           
  B2, B3, B4, B5 en B6
 • Over voorkomen verliesmelding                                
  B6 en B7
 • Over de verliesmelding (en verkoop)                          
  B8, B9, B9A, B10, B11, B11A, B12, B12A, B13, B14 en B17
 • Over meldingen                                                         
  B15, B16 en B18

B6: Voorkomen verkoop c.q. verliesbeperking

 1. Indien – als gevolg van relatiebeëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en/of overlijden van de partner – sprake is van een dreigende verkoop, dient de geldverstrekker een toets uit te voeren om vast te stellen of de lening voor de geldnemer(s) betaalbaar is op basis van het (de) inkomen(s) en/of door inbreng van vermogen. De geldverstrekker dient de toets hiervoor uit te voeren met inachtneming van de Beheercriteria (zie Deel 4: Beheercriteria). Indien de uitkomst van de in lid 1 van dit artikel genoemde toets negatief is, meldt de geldverstrekker dit aan de stichting.

 1. De stichting doet naar aanleiding van de in het vorige lid genoemde melding onderzoek naar de mogelijkheden tot woningbehoud en/of verliesbeperking aan de hand van door de stichting vast te stellen voorwaarden. De geldverstrekker dient medewerking te verlenen aan het door de stichting te verrichten onderzoek naar mogelijkheden tot woningbehoud en/of verliesbeperking.

 1. De geldverstrekker dient zich maximaal en aantoonbaar in te spannen voor het voorkomen van een verkoop met verlies en het beperken van de schade.

Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een duurzaam samenwonen.

Diegene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 

Toelichting

De stichting wil in het belang van de geldnemers zoveel als mogelijk woningbehoud realiseren. In dit verband is de geldverstrekker verplicht, in situaties dat een verkoop van de woning dreigt, een toets te doen waarbij op basis van de beheercriteria bepaald wordt of de geldnemer in staat is de maandelijkse verplichtingen van de lening te blijven voldoen. De geldverstrekker dient hiervoor de Beheertoets van de stichting gebruiken. Een negatieve uitslag dient te worden voorgelegd aan de stichting, zodat kan worden bepaald of op een andere manier alsnog woningbehoud kan worden gerealiseerd. In het belang van de geldnemer is de geldverstrekker verplicht hieraan medewerking te verlenen.

Indien een geldnemer de lening kan betalen maar desondanks toch besluit de woning te verkopen, dan bestaat de kans dat de geldnemer geen kwijtschelding krijgt voor de schuld indien de woning met verlies wordt verkocht.