B17: Verkoop binnen 6 maanden na aankoop

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

 • Over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid             B1
 • Over wijzigingen en verzoeken tijdens de looptijd           
  B2, B3, B4, B5 en B6
 • Over voorkomen verliesmelding                                
  B6 en B7
 • Over de verliesmelding (en verkoop)                          
  B8, B9, B9A, B10, B11, B11A, B12, B12A, B13, B14 en B17
 • Over meldingen                                                         
  B15, B16 en B18

B17: Verkoop binnen 6 maanden na aankoop

 1. De geldverstrekker is, in geval van verkoop van de woning binnen 6 maanden na aankoop, verplicht bij een onderhandse executoriale verkoop dan wel gedwongen onderhandse verkoop of openbare executoriale verkoop in de koopovereenkomst respectievelijk in de veilingvoorwaarden clausules van de volgende strekking op te (doen) nemen:
  “Voor de berekening van de overdrachtsbelasting wordt een beroep gedaan op vermindering van de grondslagwaarde, omdat de verkoper of zijn rechtsvoorganger(s) het verkochte heeft verkregen binnen zesendertig maanden voor de levering aan koper. Koper keert aan verkoper het verschil uit tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vorenbedoelde vermindering en het werkelijke aan overdrachtsbelasting verschuldigd bedrag.”

Diegene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

1. een in Nederland gelegen voor permanente bewoning bestemd en geschikt of geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend gebouw of gedeelte daarvan, vrij van (huur)koop en/of (vrucht)gebruik van de woning; 2. de bij de dat gebouw behorende grond; 3. een woonwagen- niet zijne een woonwagen met een eigen aandrijving of een woonwagen die ingevolgde de Wegenverkeerswet zonder ontheffing over een weg mag worden voortbewogen - of woonwagenstandplaats die is gelegen op een centrum dat niet is aangewezen om te worden opgeheven.

een onderhandse verkoop van de woning vanwege tekortkoming(en) door de geldnemer(s) in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de lening. 

een verkoop als bedoeld in Artikel 268 Boek 3 en/of Artikel 248 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

Toelichting

Als een woning binnen 6 maanden na aankoop wordt verkocht, heeft de eigenaar recht op de door hem betaalde overdrachtsbelasting te verrekenen met de koper. Bij een verliesdeclaratie waarbij deze situatie van toepassing is, wordt het bedrag van de overdrachtsbelasting in mindering gebracht op de verliesdeclaratie.