A6: Dossiervorming

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

  • Over de borgtocht                              A1,
  • Over vaststelling van de borgtocht      A2, A3, A4 en A5
  • Over dossier en gegevens                   A6, A7 en A8

A6: Dossiervorming

  1. De geldverstrekker is verplicht ten behoeve van iedere lening gedurende de looptijd van de lening een dossier aan te houden. In dat dossier dienen alle gegevens en bescheiden te worden opgenomen die van belang zijn voor de beoordeling door de stichting of de geldverstrekker de op de datum bindend aanbod van de lening geldende Normen en Algemene Voorwaarden voor Borgtocht in acht heeft genomen.

  1. Het dossier dient in ieder geval de documenten conform Bijlage 2 te bevatten. Dit geldt ook bij het verzoek voor een betaling verwachte verlies, waarbij het dossier de documenten dient te bevatten waarover de geldverstrekker ten tijde van dat verzoek behoort te beschikken.

  1. Indien de stichting zulks verzoekt, is de geldverstrekker verplicht het volledige dossier aan de stichting:

  2. ter controle ter beschikking te stellen;

  3. te verstrekken, indien de geldverstrekker de stichting verzoekt haar verplichtingen uit de borgtocht na te komen, zulks mede in verband met het regresrecht van de stichting.

Diegene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 

de datum dat het datum bindend aanbod van de lening aan de aanvrager(s) is uitgebracht 

Toelichting

Om bij een verliesdeclaratie te kunnen beoordelen of de borgstelling conform NHG-regelgeving tot stand is gekomen, tijdens het beheerproces de NHG-voorwaarden in acht zijn genomen en bij de verkoop van de woning er alles aan is gedaan om het verlies zo veel als mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de geldverstrekker een dossier aanhoudt. De documenten die opgenomen dienen te worden, zijn vastgelegd in de bijlagen van de Voorwaarden en Normen.