Deel 1 Definities

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Hier zijn de definities te vinden die in de Voorwaarden en Normen van NHG gehanteerd worden.

Deel 1 Definities

 1. Stichting:
  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage..

 1. Nationale Hypotheek Garantie:
  publicitaire naam van de door de stichting verstrekte borgtocht.

 1. Woning:
  1. een in het Europese deel van Nederland gelegen voor permanente bewoning bestemd en geschikt of geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend gebouw of een gedeelte daarvan, vrij van huur(koop) en/of (vrucht)gebruik van de woning;
  2. de bij dat gebouw behorende grond;
  3. een het Europese deel van Nederland gelegen woonwagen voor permanente bewoning bestemd en geschikt of geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend – niet zijnde een woonwagen met een eigen aandrijving of een woonwagen die ingevolge de Wegenverkeerswet zonder ontheffing over een weg mag worden voortbewogen – of woonwagenstandplaats die blijkens het bestemmingsplan is gelegen op een woonwagencentrum en dat niet is aangewezen om te worden opgeheven.

 1. Verkrijgen in eigendom:
  1. het verwerven van de eigendom;
  2. het vergroten van een aandeel in de eigendom;
  3. het verkrijgen van een recht van opstal, een recht van erfpacht of een appartementsrecht.

 1. Kwaliteitsverbetering:
  het treffen van voorzieningen in verband met herstel van achterstallig onderhoud, verbetering en/of uitbreiding van de woning, waarbij de voorzieningen volgens verkeersopvatting onderdeel gaan uitmaken van de woning of zodanig met de woning worden verbonden dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan de woning of de voorzieningen.

 1. Energiebesparende voorzieningen:

  Gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), douche-warmteterugwinningsysteem, energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen, warmtepompen, zonnecellen of een combinatie van de genoemde voorzieningen.

 1. Energiebespaarbudget:
  een budget voor het treffen van energiebesparende voorzieningen waarbij het op de datum bindend aanbod nog niet vast staat welke voorzieningen worden getroffen.

 1. Nul-op-de-Meter-woning:
  een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:

  1.    3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;
  2.    2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of
  3.    1.780 kWh indien het een appartement betreft.

 1. Waarde van de woning:

  1. bestaande woning:
  de marktwaarde vrij van huur en gebruik (eventueel na verbouwing) blijkens het taxatierapport;

  2. nieuwbouwwoning:
  de koop-/aannemingssom dan wel de kosten volgens de begroting van een bouwkundig bedrijf, eventueel (indien en voor zover niet begrepen onder de koop-/ aannemingssom) vermeerderd met:

  a. de kosten van de grond;
  b. de kosten van meerwerk en/of de kosten van energiebesparende voorzieningen
  c. bouwrente;
  d. renteverlies tijdens de bouwperiode;
  e. de kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen;
  f. de kosten van de bouw;
  verminderd met de kosten van minderwerk.

 1. Bestaande eigenwoningschuld:
  de eigenwoningschuld van een geldnemer als bedoeld in artikel 10 bis 1 Wet IB 2001.

 1. Aanvrager:
  degene die om verstrekking van een Nationale Hypotheek Garantie verzoekt.

 1. Geldnemer:
  iedere natuurlijke persoon, ten behoeve van wie een borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW van de stichting tot stand is gekomen tot zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit (een) lening(en).

 1. Geldverstrekker:
  degene met wie de stichting een standaardovereenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

 1. Aanvraagdatum:
  datum waarop de aanvraag is ingediend.

 1. Aanvraag: 

  Het verzoek aan de geldverstrekker tot het verstrekken van een lening. Uit de aanvraag dient in ieder geval te blijken: 

  • naam, adres en woonplaats van de aanvrager(s);
  • het onderpand waarvoor de lening wordt aangevraagd;
  • de naam van de geldverstrekker;
  • aanvraagdatum;
 1. Datum bindend aanbod:
  datum waarop het bindend aanbod van de lening aan de aanvrager(s) is uitgebracht.

 1. Lening:
  één (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één (of meer) geldnemer(s) met een geldverstrekker.

 1. Fiscale lening:
  één (of meer) lening(en) waarvan de rente op grond van de Wet IB 2001 volledig fiscaal aftrekbaar is en waarvoor de stichting zich geen borg heeft gesteld.

 1. Relatiebeëindiging:
  echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een duurzaam samenwonen.

 1. Statuten:
  de statuten van de stichting.

 1. Normen:
  de uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

 1. Taxateur:
  een persoon die als taxateur is ingeschreven in een door de stichting erkend register.

 1. Borgtochtprovisie:
  de door (een) geldnemer(s) aan de stichting verschuldigde vergoeding voor het verstrekken van een borgtocht.

 1. Levensverzekering:
  een overeenkomst van levensverzekering, waarvan de rechten door de verzekeringnemer aan de geldverstrekker zijn verpand tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van een geldnemer uit één (of meer) lening(en).

 1. Beleggingsovereenkomst:
  een overeenkomst op grond waarvan de geldnemer verplicht is beleggingen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en/of andere effecten te doen en welke beleggingen zijn verpand aan de geldverstrekker tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de geldnemer uit één (of meer) lening(en).

 1. Spaarrekening Eigen Woning:
  een spaarrekening conform de fiscale regeling op grond waarvan de geldnemer verplicht is te sparen en welke spaartegoeden zijn verpand aan de geldverstrekker tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de geldnemer uit één (of meer) lening(en).

 1. Opbouwproduct:
  een tot zekerheid voor aflossing van de lening meeverbonden levensverzekering, beleggingsovereenkomst of Spaarrekening Eigen Woning.

 1. Gedwongen onderhandse verkoop:
  een onderhandse verkoop van de woning vanwege tekortkoming(en) door de geldnemer(s) in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de lening.

 1. Executoriale verkoop:
  een verkoop als bedoeld in Artikel 3:268 en/of in Artikel 3:248 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Datum van verkoop:
  1.  bij een executoriale verkoop: de datum waarop bij de veiling de afslag plaatsvindt;
  2.  bij een (gedwongen) onderhandse verkoop: de datum waarop de notariële akte van levering wordt getekend.

 1. Financieringslast:
  het berekende bedrag aan rente en aflossing op basis van annuïteiten met een maandelijkse betaling achteraf, vermeerderd met het bedrag van de erfpachtcanon.

 1. Restantschuld:
  de nog niet afgeloste hoofdsom van één (of meer) lening(en) verminderd met de (afkoop)waarde van het opbouwproduct.

 1. Maandlast:
  Het bedrag aan rente en aflossing en/of de inleg van een opbouwproduct dat maandelijks verschuldigd is uit hoofde van de lening, vermeerderd met het bedrag van de erfpachtcanon. Indien de inleg van een opbouwproduct periodiek verschuldigd is over een langere termijn dan een maand, dient deze inleg te worden herberekend naar een maandelijks bedrag

 1. Senior:
  Iedere aanvrager die op de datum bindend aanbod de AOW-leeftijd heeft bereikt of deze binnen 10 jaar bereikt.

 1. Wanbetaling:
  Het meer dan 90 dagen door de geldnemer aan de geldverstrekker niet-betalen van een aanzienlijke verplichting uit hoofde van de lening. Een aanzienlijke verplichting is het meerdere van €100 en 1% van de totale verplichting onder de lening.

 1. Betaling verwachte verlies:
  Een betaling door de stichting aan een geldverstrekker ter hoogte van het verwachte verlies, als bedoeld in Artikel B11.

 1. Herstel uit wanbetaling:
  Er zijn 90 dagen verstreken gedurende welke er geen sprake is van een wanbetaling. Een geldverstrekker die onderworpen is aan prudentiële eisen kan een andere definitie van herstel uit wanbetaling hanteren indien een andere definitie noodzakelijk is om aan die eisen te voldoen.

Definitie wanbetaling toegevoegd

Toelichting

De toelichting op de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en Normen 2021-1 van de Nationale Hypotheek Garantie bevat geen regelgeving maar is een nadere toelichting op de regelgeving. Deze toelichting is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan aan de informatie in de toelichting geen rechten worden ontleend. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en Normen zijn leidend.

Uitgangspunt is dat de toelichting een “levend” document is. Dit houdt in dat het document continu wordt geoptimaliseerd. Als geconstateerd wordt dat over een Voorwaarde of Norm veel vragen worden gesteld, zalkan de toelichting op basis van de vragen worden aangepast. Dit document zal dus continu aan verandering onderhevig zijn.

Bij iedere versie die wordt gepubliceerd op de website zal worden aangegeven vanaf welke datum de versie van toepassing is.

Woning

Voor NHG is het van belang dat er sprake is van een woning met een woonbestemming geschikt of geschikt te maken voor permanente bewoning. Bij gecombineerde bestemmingen dient er minimaal een woonbestemming te zijn. In het geval van bijzondere woontypen, zoals Tiny Houses en bungalowwoningen, dient de woning aard en nagelvast te zijn.

Kwaliteitsverbetering

Kosten voor sloopwerkzaamheden, ontwerp en planning van de verbouwing bij bestaande bouw, tijdelijke voorzieningen tijdens renovatiewerkzaamheden en leges kunnen bij bestaande bouw niet als kwaliteitsverbetering worden gezien tenzij deze binnen een offerte van de aannemer zijn opgenomen en rekening mee is gehouden bij de waardebepaling door de taxateur.

Nieuwbouw

Een nieuwbouw woning dient te voldoen aan de voorwaarden van het bouwbesluit, de aanneemovereenkomst dient aan deze voorwaarden te voldoen. Het gaat hier onder andere om de BENG-eisen (Bijna Energieneutraal Gebouw) waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen. Het meerwerk mag niet tot gevolg hebben dat zonder het meerwerk de woning niet meer aan de BENG-eisen voldoet.

De kosten voor nieuwbouw tellen mee voor zover deze in de koopaanneem-overeenkomst dan wel aanneemovereenkomst of kostenraming zijn opgenomen en daarmee een geheel vormen voor het project. Onder de kosten voor de bouw wordt daarom verstaan: alle kosten die nodig zijn voor het ontwerpen en bouwen van de woning. Sloopkosten kunnen onder NHG niet worden meegefinancierd als bouwkosten en/of meerwerk. Tijdelijke huisvestingskosten vallen evenmin onder stichtingskosten en/of meerwerk.