3.3 Aanvullende lening

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Is er al sprake van eigendom en is de wens om de lening te wijzigen of te verhogen, dan vind je in norm 3 de voorwaarden wanneer dit onder NHG kan. We maken hierin onderscheid tussen bestaande financieringen met NHG en zonder NHG.

 • Oversluiten van NHG naar NHG             Norm 3.1
 • Oversluiten van niet NHG naar NHG       Norm 3.2
 • Verhogen                                             Norm 3.3   

3.3 Aanvullende lening

 1. Op een bestaande lening met of zonder een Nationale Hypotheek Garantie kan een aanvullende lening met borgstelling worden verstrekt. Deze aanvullende lening is alleen mogelijk indien op de datum van het bindend aanbod is voldaan aan de Normen 2021-1 en onder de voorwaarden dat: 

 2. deze wordt afgesloten bij de geldverstrekker van de bestaande lening;

  1. tot zekerheid voor de vordering(en) die is (zijn) ontstaan uit de aanvullende lening een hypotheek en/of een pandrecht op de woning wordt gevestigd volgens Artikel A2 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2021-1; 
 3.  indien sprake is van het verkrijgen van volle eigendom van de grond door de erfpachter, dient het onder b. genoemde recht te worden gevestigd op de woning en de bijbehorende grond. 

 4. de nog niet afgeloste hoofdsom van de bestaande hypothecaire lening(en) niet meer bedragen dan de marktwaarde, vrij van huur en gebruik, voordat één van de redenen, zoals beschreven in Norm 3.3.2 t/m d., is uitgevoerd.

 1. De aanvullende lening dient gebruikt te worden voor: 

 2. kwaliteitsverbeteringen/of energiebesparende voorzieningen; 

 3. relatiebeëindiging of erfopvolging;

 4. afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond; en/of

  • Bij afkoop van de erfpachtcanonverplichtingen geldt dat het recht van erfpacht na afkoop van de erfpachtcanonverplichtingen gedurende de looptijd van de lening niet mag eindigen door:
   1. tijdsverloop; of 
   2. opzegging zonder een passende vergoeding voor de waarde van de opstal. 
 5. de kosten voor het wijzigen van leningvoorwaarden van een lening met een Nationale Hypotheek Garantie (conform Artikel B2); en/of

 6. het aflossen van een reeds bestaande SVn Starterslening.

 1. De hoofdsom van de aanvullende lening mag alleen betrekking hebben op de volgende kosten en/of bedragen:

 2. de kosten die verband houden met het afsluiten van de aanvullende lening;

 3. de kosten van het taxatierapport en/of het bouwkundig rapport; 

 4. de kosten van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen; 

 5. het bedrag dat door de aanvrager aan de vertrekkende partner of overige erfgenamen voor de woning moet worden vergoed volgens de notariële akte van levering om de verdeling uit te voeren; 

 6. de totale kosten van: 

  • de afkoop van de toekomstige erfpachtcanonverplichtingen, mits de afkooptermijn tenminste gelijk is aan de looptijd van de lening; of
  • het verkrijgen van het recht van volle eigendom van de grond; 
 7. de kosten voor het wijzigen van leningvoorwaarden van een lening met een Nationale Hypotheek Garantie; en/of

  1. het nog niet afgeloste bedrag van de bestaande hypothecaire SVn Starterslening inclusief het deel van de lening dat bestemd is voor aflossing. 
 1. De borgtochtprovisie wordt berekend over het verschil tussen de hoogte van de totale hoofdsom van de nieuwe lening en de restantschuld van de bestaande lening met een Nationale Hypotheek Garantie (zie deel 1: definities). Wanneer er geen sprake is van een reeds bestaande borgstelling, wordt de borgtochtprovisie over de gehele lening berekend. Indien er sprake is van een aflossing van een reeds bestaande SVn Starterslening conform Norm 3.3.3 sub g., dan is geen borgtochtprovisie verschuldigd over de aanvullende lening voor dit deel van de lening.

 1. Indien sprake is van een bestaande lening zonder een Nationale Hypotheek Garantie of een combinatie met een Nationale Hypotheek Garantie, mag de marktwaarde vrij van huur en gebruik volgens een taxatierapport (zie Norm 1.7) niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom (zie Norm 1.6). Indien sprake is van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen mag de marktwaarde na uitvoering niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6).

 1. De totale hoofdsom van de lening mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6). De totale kosten voor de som van Norm 3.3.3 sub c. t/m e en g. en de reeds bestaande lening, mogen niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6).

 1. Uitsluitend indien hoofdelijk ontslag volgens Artikel B1 wordt uitgevoerd en tegelijkertijd een aanvullende lening wordt afgesloten voor de kosten genoemd onder Norm 3.3.3 sub a., b. en d., is het toegestaan om de gehele lening te toetsen volgens Deel 4: Beheercriteria, mits:

 2.  financiering op basis van Norm 7.1.4 niet mogelijk is; en

 3. deze afwijking in de specifieke situatie naar het oordeel van de geldverstrekker verantwoord is. 

 1. Wanneer de aanvullende lening uitsluitend de kosten onder Norm 3.3.3 sub a., b. en g. bevat vanwege het aflossen van een reeds bestaande SVn Starterslening, dan mag de toetsing van de nieuwe financiering plaatsvinden conform Norm 3.1.1.

Toelichting

Een aanvullende lening met NHG kan alleen worden verstrekt door de geldverstrekker die de bestaande lening heeft verstrekt. Achtergrond hierbij is dat bij eventuele betalingsproblemen de beheersmaatregelen door dezelfde geldverstrekker kunnen worden uitgevoerd. Dit voorkomt (ook) mogelijk knelpunten bij een eventuele uitwinning van het hypotheekrecht en de verdeling van de opbrengst.

Een aanvullende lening dient te worden gebruikt voor één of meer van de redenen, zoals beschreven in Norm 3.3.2.

Bij een aanvullende lening, waarbij de bestaande lening zonder NHG is, mag de getaxeerde marktwaarde niet hoger zijn dan de vgemiddelde koopsom. Deze regel geldt niet voor een bestaande lening met NHG. Is sprake van een bestaande lening waarvan een deel met NHG en een deel zonder NHG is, dan mag de getaxeerde marktwaarde niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens.

Indien sprake is van een bestaande lening zonder NHG, dan kan alleen een aanvullende lening met NHG worden verstrekt, indien de bestaande lening zonder NHG is gebruikt voor de financiering van de eigen woning.

Als er een aanvullende lening wordt aangevraagd voor een nieuwbouwwoning, dan dient de woning te worden getaxeerd.

Aanvullende lening in verband met relatiebeëindiging
In de toetsing dient conform Norm 7.9 rekening te worden gehouden met de som van de bestaande en de aanvullende lening. Uitsluitend indien (1) volgens Artikel B1 hoofdelijk ontslag wordt uitgevoerd, (2) tegelijkertijd een aanvullende lening wordt afgesloten voor de kosten en (3) financiering op basis van Norm 7.1.4 niet mogelijk is, mag op basis van Deel 4: beheercriteria worden getoetst, voor zover deze afwijking naar het oordeel van de geldverstrekker verantwoord is. Dit betreft een explain situatie in de zin van artikel 4 lid 1 van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Indien het in de specifieke situatie naar het oordeel van de geldverstrekker verantwoord is om deze afwijking toe te passen, dan dient dit te worden onderbouwd door middel van:

 • Een werkelijke lastentoets o.b.v. acceptatieregels (Rente<10 jr  = 5%, aflossingsvrij, etc.); of
 • Het Nibud begrotingsformulierwaaruit de bestedingsruimte van de klant blijkt.

In alle overige situaties is het niet toegestaan om de aanvullende lening te toetsen op basis van beheercriteria.

Voor het toetsen op beheercriteria dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden:

 1. Toetsen op reguliere acceptatiecriteria (annuïtair).
 2. Cijfermatige motivatie afwijken acceptatiecriteria.
 3. Beheertoets uitvoeren.
 4. Indien voorgaande niet haalbaar is, voorleggen aan NHG.

Indien de aanvraag haalbaar is bij stap 1 of 3, dan kan zonder expliciete toestemming van NHG de lening verstrekt worden.