1.4 Identiteitsbewijs

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

 • Over de toepassing        Norm 1.1, 1.2 en 1.12
 • Over de aanvragers        Norm 1.3, 1.4, 1.13 en 1.14
 • Over de borgstelling      Norm 1.5 en 1.6
 • Over de woning              Norm 1.7, 1.8 en 1.11
 • Over verbouwing (EBV) Norm 1.9 en 1.10

1.4 Identiteitsbewijs

 1. Iedere aanvrager dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen waaruit de nationaliteit blijkt.

 1. Een aanvrager wiens inkomen benodigd is voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie dient te beschikken over:

  a.     de Nederlandse nationaliteit; of
  b.     de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of over de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein; of
  c.     een andere nationaliteit dan genoemd in Norm 1.4.2 a. of b. en blijkens een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgegeven vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker, waaruit blijkt dat sprake is van:

  • een verblijfsvergunning in Nederland voor onbepaalde tijd, of
  • een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen , of
  • een document “Duurzaam verblijf burgers van de Unie”, of
  • een verblijfsvergunning in Nederland voor een verblijfsdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.
 1. Indien sprake is van meerdere aanvragers kan de mede-aanvrager volstaan met een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgegeven vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker waaruit blijkt dat sprake is van een verblijfsvergunning in Nederland voor bepaalde tijd indien:

  a. één aanvrager volledig voldoet aan de Normen van de Nationale Hypotheek Garantie; en
  b. het inkomen van de mede-aanvrager niet benodigd is voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie.

degene die om verstrekking van een Nationale Hypotheek Garantie verzoekt.

publicitaire naam van de door de stichting verstrekte borgtocht.

de uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

Toelichting

Iedere aanvrager van een lening met NHG dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen waaruit de nationaliteit blijkt. Op een rijbewijs staat de nationaliteit niet vermeld en een rijbewijs is daardoor voor een aanvraag van een lening met NHG geen geldig document. Het is voor NHG niet nodig om naast een verblijfsvergunning die voldoet aan één van de opsommingen zoals omschreven in sub c, ook het paspoort te overleggen. Indien op de verblijfsvergunning, die voldoet aan één van de opsommingen zoals omschreven in sub c, ‘nationaliteit onbekend’ is aangegeven, is dat geen belemmering voor het verkrijgen van NHG.

 

Een hypotheek wordt over het algemeen afgesloten voor een periode van 30 jaar. Het is van belang zekerheid te hebben dat de verplichtingen voortvloeiend uit de hypothecaire lening voor de volledige periode kunnen worden nagekomen. Tegen deze achtergrond dient een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk doel of voor onbepaalde tijd te zijn. Indien het inkomen niet benodigd is voor het verstrekken met NHG, volstaat een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.

 

Binnen de Europese Unie (EU) is vrij vervoer van personen en middelen toegestaan. Iedere aanvrager die woonachtig is in de EU en zich vestigt in Nederland, komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Derhalve hoeft de verblijfsstatus van een inwoner uit de EU niet te worden aangetoond.

 

Vanaf 1 januari 2021 moeten consumenten met de Britse nationaliteit beschikken over een verblijfsdocument wanneer zij in Nederland willen (blijven) wonen. Een Brits paspoort alleen volstaat dan niet meer. Of een hypotheek met NHG mogelijk is, dient te worden beoordeeld met Norm 1.4.2c. Voor bestaande hypotheken met NHG verandert er niets. Indien de bestaande lening met NHG wordt overgesloten bij dezelfde of naar een andere geldverstrekker, of er is sprake van een aanvullende lening, dan moet worden voldaan aan Norm 1.4.2.c.

 

Er zijn vele soorten verblijfsvergunningen. Het soort verblijfsvergunning blijkt uit een document van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst aangebrachte sticker in het paspoort. In overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid is in deze Norm opgenomen welke documenten c.q. stickers benodigd zijn voor het verkrijgen van een lening met NHG.

 

Aanvragers wiens inkomen niet nodig is voor het verkrijgen van een lening met NHG, dienen altijd een verblijfsvergunning voor verblijf in Nederland te hebben. Dat een aanvraag gedaan is of gedaan kan worden hiervoor is niet voldoende.

 

Het kan voorkomen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst wel heeft besloten dat de vereiste verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend maar het bewijsdocument hiervan nog niet beschikbaar is. In die gevallen kan worden volstaan met een schriftelijke verklaring van de Immigratie-en Naturalisatiedienst waaruit blijkt dat de vereiste verblijfsvergunning is verleend.