1.13 BKR-toets

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

 • Over de toepassing        Norm 1.1, 1.2 en 1.12
 • Over de aanvragers        Norm 1.3, 1.4, 1.13 en 1.14
 • Over de borgstelling      Norm 1.5 en 1.6
 • Over de woning              Norm 1.7, 1.8 en 1.11
 • Over verbouwing (EBV) Norm 1.9 en 1.10

1.13 BKR-toets

 1. De geldverstrekker dient van elke aanvrager die aansprakelijk wordt (is) voor de lening een opgave van de geregistreerde kredieten op te vragen bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

 1. Indien een aanvrager thans woonachtig is op Curaçao, Sint Maarten of Bonaire, of woonachtig is in en/of de nationaliteit heeft van België, Duitsland, Oostenrijk of Italië, dient de geldverstrekker tevens door tussenkomst van het BKR in het desbetreffende land een opgave van de geregistreerde kredieten op te vragen. Dit is voor Curaçao, Sint Maarten en Bonaire het Caribbean Credit Bureau (CCB-toetsing), voor België de Nationale Bank België (NBB-toetsing), voor Duitsland Schufa (Schufa-toetsing), voor Oostenrijk bureau KSV (KSV-toetsing), en voor Italië bureau CRIF (CRIF-toetsing).

 1. Een Nationale Hypotheek Garantie wordt (met uitzondering van het gestelde in de Normen 1.13.4, 1.13.5 en 1.13.6) niet verleend indien:
  a. uit de werkgeversverklaring blijkt dat sprake is van loonbeslag en/of looncessie; of
  b. uit de opgave van het BKR blijkt dat sprake is van:
  - een code 1;
  - een code 2 tot en met 5; of
  - een nog lopende schuldregeling (SR); of
  - een A-registratie.

 1. Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen A- of A1-registraties waarbij:

  a.     blijkens de opgave van het BKR een herstelcode (H) is vermeld;
  b.     blijkens de opgave van het BKR de desbetreffende lening is afgelost
  c.     blijkens een verklaring van de desbetreffende geldverstrekker de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.
  d.     Lid b en c zijn niet van toepassing indien een hypothecaire geldlening is afgelost vanwege een restschuld op deze lening.

 1. Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen code 2 tot en met 4 indien de betreffende code uiterlijk op de ingangsdatum van de lening door verjaring verdwijnt uit het BKR.

 1. Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen HY 2-, HY 3-, HY A-, HY A1-, HY A2- of HY A3-registraties met een praktisch laatste aflosdatum in het BKR, indien de aanvrager schriftelijk kan aantonen dat deze registratie het gevolg is van een finale kwijting van de vordering door de stichting (zie deel 1: Definities van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2021-1), zonder afkoop- of betalingsregeling.

degene met wie de stichting een standaardovereenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

degene die om verstrekking van een Nationale Hypotheek Garantie verzoekt.

één (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één (of meer) geldnemer(s) met een geldverstrekker.

publicitaire naam van de door de stichting verstrekte borgtocht.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.

Toelichting

m de kredietwaardigheid van de aanvrager(s) te toetsen, dient de geldverstrekker een BKR-toetsing te doen op het moment van het bindend aanbod. Is op het moment van bindend aanbod sprake van een niet toegestane codering of registratie, dan is een lening met NHG niet mogelijk, tenzij de geldverstrekker er op toeziet dat de niet toegestane codering bij het verstrekken van de lening met NHG door verjaring is verdwenen. Dit geldt ook voor de toetsing van de buitenlandse geregistreerde kredieten. 

Indien uit de BKR-toets blijkt dat sprake is van een A- of A-1 registratie waarbij een herstelcode (H) is vermeld of dat de lening is afgelost of uit een verklaring van de geldverstrekker blijkt dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost, is het toegestaan een lening met NHG te verstrekken. Dit geldt ook voor hypothecaire leningen, tenzij de registraties zijn afgemeld in combinatie met verkoop van de woning waarop de hypotheek rustte en het daarna afsluiten van een restschuld financiering. Dit is zichtbaar bij het BKR wanneer een PLA is geplaatst op de HY-A op dezelfde datum als de ingangsdatum van de RN of RH.

Een RN- of RH-registratie is geen belemmering voor een nieu

we NHG-lening, mits er geen sprake is van een achterstandsmelding en/of bijzondere codering. Wel moet de restschuld worden meegenomen bij de bepaling van de financieringslast.

Een HY-A of A1 registratie, HY 2-, HY 3-, HY A2- en/of HY A3-code hoeven geen belemmering te zijn, mits de aanvrager(s) een schrijven van de stichting kan (kunnen) overleggen waaruit blijkt dat de stichting finale kwijting heeft verleend voor de restantschuld zonder dat daarbij sprake is geweest van een betalingsregeling of afkoopregeling.

Hieronder een overzicht van de verschillende codes en hoe NHG hier mee om gaat:

 Code Toegestaan voor NHG  Hoe toetsen? 
RK Ja 2% of werkelijke last
AK Ja 2% of werkelijke last
TC Ja 2% of werkelijke last
OA Ja 2% of werkelijke last
HY Ja, mits voldoet aan de voorwaarden Betreft altijd een 0 registratie
ZO Ja Moet onderdeel zijn van de Inkomensverklaring Ondernemer
ZK Ja Moet onderdeel zijn van de Inkomensverklaring Ondernemer
RN Ja 2% of werkelijke last
RH Ja 2% of werkelijke last
HO Ja 2% of werkelijke last
RO Ja 2% of werkelijke last
SR Nee Niet mogelijk

 

 Achterstandcodering Toegestaan voor NHG  Hoe toetsen? 
 A Ja, mits beëindigd Niet van toepassing
 1 Ja, mits beëindigd Niet van toepassing
 2 Nee, alleen toegestaan icm HY Niet van toepassing
 3 Nee, alleen toegestaan icm HY Niet van toepassing
 4 Nee Niet van toepassing
 5 Nee Niet van toepassing