D2: Ingangsdatum / toepasselijkheid

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Wijzigingen van de Voorwaarden en Normen en alle hieraan gerelateerde documenten en formulieren, zullen twee maanden voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan de geldverstrekkers. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht. In artikelen D staat hoe wij dat doen.

D2: Ingangsdatum / toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2021-2 treden in werking op 1 juli 2021. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2021-2 treden per genoemde datum in de plaats van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2021-1. De Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2021-2 zijn van toepassing op leningen, waaronder leningen waarvoor borgtochten zijn verleend onder (een) opschortende voorwaarde(n), waarvoor op of na 1 juli 2021 een bindend aanbod is uitgebracht. Dit geldt niet voor Deel 4 (Beheercriteria); Deel 4 is met ingang van 1 juli 2021 met terugwerkende kracht van toepassing en wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen de geldverstrekker en de stichting en is van toepassing op alle leningen welke voor 1 juli 2021 zijn verstrekt en leningen waarvoor vóór 1 juli 2021 het bindend aanbod is uitgebracht.

  1. Onverminderd lid 1 en Artikel D1 lid 2 kunnen geldverstrekkers voor alle leningen gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies en daarmee de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht die zien op of samenhangen met de betaling verwachte verlies en deze worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen de geldverstrekker en de stichting. Zodoende kunnen geldverstrekkers ook gebruik maken van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht die zien op of samenhangen met de betaling verwachte verlies voor alle leningen welke voor 1 juli 2021 zijn verstrekt en die waarvoor vóór 1 juli 2021 het bindend aanbod is uitgebracht.

De uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

Toelichting

De Voorwaarden en Normen zijn van toepassing op leningen waarvoor vanaf 1 juli 2021 een bindend aanbod wordt uitgebracht. Per 1 juli 2021 wordt de voorgaande versie derhalve opgevolgd. Deze versie is ook van toepassing indien voor die datum een lening onder opschortende voorwaarde is verstrekt maar waarbij de opschortende voorwaarde pas bij een opvolgende versie in vervulling gaat. Deel 4 is ook van toepassing op eerder afgegeven borgstellingen. Omdat de toepassing van Deel 4 in het kader van woningbehoud in het belang is van alle NHG-klanten, is terugwerkende kracht van toepassing. Daarnaast kunnen geldverstrekkers desgewenst voor alle leningen gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies conform de bijbehorende Voorwaarden en Normen. Dat kan dus ook voor leningen die zijn geoffreerd c.q. waarvoor het bindend aanbod is uitgebracht voor 1 juli 2021.