D1: Mededeling normen, algemene voorwaarden voor borgtocht en algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Wijzigingen van de Voorwaarden en Normen en alle hieraan gerelateerde documenten en formulieren, zullen twee maanden voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan de geldverstrekkers. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht. In artikelen D staat hoe wij dat doen.

D1: Mededeling normen, algemene voorwaarden voor borgtocht en algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens

  1. De stichting zal de geldverstrekkers met wie zij een standaardovereenkomst van borgtocht heeft gesloten, schriftelijk in kennis stellen van:

  2. de Normen en wijzigingen daarvan;

  3. de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en wijzigingen daarvan;

  4. de Gedragslijn Intensief Beheer en de wijzigingen daarvan;

  5. de door de geldverstrekker te gebruiken formulieren;

  6. de Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens en wijzigingen daarvan.

  1. De stichting is gerechtigd de Normen, de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht, de Gedragslijn Intensief Beheer, formulieren en/of de Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens eenzijdig aan te passen en de geldverstrekker is daaraan gebonden, zij het dat aanpassingen die terugwerkende kracht hebben en/of betrekking hebben op leningen waarvoor vóór de in Artikel D2 genoemde ingangsdatum de offerte of bindend aanbod is uitgebracht, beperkt zullen zijn tot aanpassing van Deel 4 (Beheercriteria) van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht.

  1. Wijzigingen van de Normen, de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht, de Gedragslijn Intensief Beheer, de Gedragslijn Restantvorderingen en de formulieren treden niet eerder in werking dan op een datum die ten minste twee maanden later zal liggen dan i) de datum van toezending daarvan aan de geldverstrekker , welke toezending ook per email kan geschieden of ii) de datum van de algemene aankondiging op de website van de stichting met daarbij vermeld de nieuwe Normen, Algemene Voorwaarden voor Borgtocht, Gedragslijn Intensief Beheer en/of Gedragslijn Restantvorderingen.

  1. Wijzigingen of aanvullingen van de Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens treden in werking met ingang van de datum die vermeld staat in de daartoe strekkende kennisgeving.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten. 

De uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

Toelichting

Wijzigingen van de Voorwaarden en Normen en alle hieraan gerelateerde documenten en formulieren, zullen twee maanden voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan de geldverstrekkers. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht. Uitzondering hierop vormt Deel 4 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht. Dit deel is van toepassing op alle NHG-leningen, ongeacht de ingangsdatum van de lening.

 

Ook een uitzondering op het bovenstaande geldt voor wijzigingen en/of aanvullingen op de Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens. Deze treden in werking per de datum zoals deze wordt aangekondigd.