1.2 Hardheidsclausule

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

  • Over de toepassing        Norm 1.1, 1.2 en 1.12
  • Over de aanvragers        Norm 1.3, 1.4, 1.13 en 1.14
  • Over de borgstelling      Norm 1.5 en 1.6
  • Over de woning              Norm 1.7, 1.8 en 1.11
  • Over verbouwing (EBV) Norm 1.9 en 1.10

1.2 Hardheidsclausule

  1. De stichting kan in zeer uitzonderlijke gevallen afwijking toestaan van de Normen 2021-2 indien de gevolgen van handhaving ervan naar het oordeel van de stichting voor de aanvrager(s) onevenredige gevolgen zou hebben in verhouding tot het te dienen doel.

  1. Een beroep op de hardheidsclausule kan door de adviseur of geldverstrekker namens de aanvrager(s) worden ingediend bij de stichting met het formulier ‘Aanvragen hardheidsclausule’ op www.nhg.nl.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.

De uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

Degene die om verstrekking van een Nationale Hypotheek Garantie verzoekt.

Toelichting

Het uitgangspunt is dat door de aanvrager(s) moet worden voldaan aan de Normen 2021-2.

Er zijn echter situaties denkbaar waarbij het strikt naleven van een Norm, in verhouding tot het doel waarvoor de Norm is opgesteld, dusdanig nadelige gevolgen heeft voor de aanvrager(s) dat toepassing van de Norm in het specifieke geval onredelijk is.

Een beroep op de hardheidsclausule is uitsluitend mogelijk indien de aanvrager(s) de onredelijkheid van de afwijzing met bewijsstukken kan/kunnen aantonen. De stichting beoordeelt het beroep op de hardheidsclausule en de uitkomst hiervan wordt schriftelijk aan de indiener medegedeeld. Omdat het hierbij gaat om zeer specifieke en uiteenlopende situaties, is het niet mogelijk hiervan voorbeelden te geven.