Gevolgen Verkoop met verlies

Deze pagina

De woning is met verlies verkocht

Mocht de verkoop van de woning onvermijdelijk zijn door relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner, dan is NHG het vangnet dat eventuele restschulden opvangt. Hier zijn criteria aan verbonden. Het is van belang dat een geldnemer in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid krijgt over de eventuele financiële gevolgen van de veranderde situatie. Een geldnemer komt immers uitsluitend in aanmerking voor kwijtschelding indien deze verandering ertoe heeft geleid dat de hypotheek niet meer kan worden betaald.

 

Geldverstrekker verstuurt verliesdossier naar NHG

De beoordeling van de verliesdeclaratie door NHG vindt plaats aan de hand van het aangeleverde verliesdossier, de verliesdeclaratie en het eventuele dossier van de afdeling Beheer. Afhankelijk van de aanleiding van de verkoop dienen bepaalde documenten aan NHG te worden aangeleverd. In geval van relatiebeëindiging bijvoorbeeld de echtscheidingsbeschikking. De vereiste documenten zijn op Mijn NHG duidelijk aangegeven.

De uiteindelijke beoordeling van de verliesdeclaratie vindt plaats op basis van verschillende onderdelen, onder andere:

  • Acceptatieproces (kredietwaardigheid geldnemer)
  • Beheerproces (Preventief & Intensief Beheer)

Beoordeling kwijtschelding geldnemer

Nadat de restschuld is ontstaan dient de geldverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. Vervolgens beoordeelt NHG of de geldnemer in aanmerking komt voor kwijtschelding van deze restschuld. Hieronder worden de criteria, om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, genoemd. Deze criteria zijn ook in de hypotheekakte of geldleningsovereenkomst opgenomen.

Bekijk of je in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Let op! Alleen bij een volledig dossier, kan NHG de beoordeling definitief maken.

Inlog Mijn NHG

Mijn NHG is de portal voor professionals. Toegang is aan te vragen met het formulier.

Consequentie oordeel kwijtschelding voor geldverstrekker – geen invordering
Als NHG de geldnemer kwijtschelding van de restschuld verleent betekent dit dat de geldverstrekker een eventuele restantvordering niet op de geldnemer mag verhalen. Verleent NHG geen kwijtschelding van de restschuld, dan mag de geldverstrekker wel overgaan tot invordering.

BKR-registratie geldnemer
Als bij NHG een verliesdeclaratie wordt ingediend, meldt de geldverstrekker dit aan BKR. Op naam van alle betrokken geldnemers noteert BKR vervolgens een RN codering. Een RN is een restschuld ontstaan na verkoop van de eigen woning die niet geherfinancierd wordt en waarbij wel aanspraak wordt gemaakt op de NHG. Naast de RN wordt ook het bedrag van de restschuld geregistreerd.

Wanneer NHG de geldnemers kwijtschelding verleent, zal een aflosdatum (PLA) bij de registratie worden geplaatst.

Wanneer NHG de geldnemers geen kwijtschelding verleent, dan houdt de geldnemer een restschuld. Als de restschuld is afgelost door de geldnemer, dan wordt een aflosdatum (PLA) bij de registratie geplaatst

Regresfaciliteit

De regresfaciliteit van het WEW is een belangrijk onderdeel van de Nationale Hypotheek Garantie in het kader van het beperken van de financiële risico’s van het eigenwoningbezit.

In de regresfaciliteit hanteert het WEW het ‘te goeder trouw’ criterium. Dit betekent dat de regresvordering wordt kwijtgescholden indien de voormalige eigenaar-bewoner naar het oordeel van het WEW geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en dat deze heeft meegewerkt aan het zo veel mogelijk beperken van het verlies. Met deze regresfaciliteit beoogt het WEW een vangnetfunctie te bieden voor eigenaar-bewoners die buiten hun schuld worden geconfronteerd met een restantschuld na gedwongen verkoop. Daarmee is de regresfaciliteit een additionele waarborg in verband met de financiële risico’s van het eigenwoningbezit voor eigenaar-bewoners. Met inachtneming van het gegeven dat de geldnemer de borgtochtprovisie betaalt, is met de regresfaciliteit sprake van een evenwichtige verdeling van het profijt van het instrument voor de bij de gedwongen verkoop betrokken marktpartijen (geldgevers en geldnemers).

Veelgestelde vragen

Kan een tweede Woonlastenfaciliteit (WLF) worden verstrekt?

Indien sprake is van een betalingsachterstand op een lening waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, kan de geldverstrekker van de stichting eenmalig een aanvullende borgtocht verkrijgen voor een betalingsachterstand op deze lening. Een tweede WLF is dus niet mogelijk. 

In welke situatie gebruik je welke toets bij hoofdelijke ontslag?

Overzicht hoofdelijk ontslag:
welke toets gebruik je?

 

 

 

Als een geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief aanbiedt, welk tarief moet dan bij toetsing gehanteerd worden?

Indien er door de geldverstrekker geen 3-jaars rentetarief gehanteerd wordt, dient het naast hogere rentetarief gehanteerd te worden. In de meeste gevallen zal dit het 5-jaarstarief zijn.

Zit je antwoord er niet bij?

Neem contact op

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag * van 09:00 - 17:00 uur (tussen 12:00 - 13:00 niet bereikbaar) *Donderdag vanaf 10:30 uur

Kwijtschelding

Voor vragen m.b.t. kwijtschelding en restschuld

030 55 00 530

Een aanvraag kopie brief met beoordeling kwijtschelding is aan te vragen via kwijtschelding@nhg.nl met vermelding van naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is.

Beheer

Voor vragen m.b.t. bestaande hypotheken

030 55 00 520