ARTIKEL B11 - Indiening verzoek tot betaling verlies

  • 1.

    De geldverstrekker is verplicht binnen één maand na ontvangst van de opbrengst van de voor de terugbetaling van de lening gestelde zekerheden of van de gedwongen onderhandse verkoop van de woning schriftelijk een verzoek tot betaling van het verlies in te dienen bij de stichting. Het verzoek tot betaling dient te geschieden door indiening van het declaratieformulier via Mijn.nhg.nl, welke door de geldverstrekker volledig en naar waarheid is ingevuld alsmede de daarbij behorende documenten.

  • 2.

    Mits de geldverstrekker aan de stichting tijdig alle voor de beoordeling van het verlies relevante informatie heeft verstrekt, zal de stichting binnen twee maanden na ontvangst van een verzoek tot betaling van het verlies overgaan. Bij betaling na twee maanden is de stichting over de periode vanaf het tijdstip liggende twee maanden na de datum van ontvangst van het verzoek tot betaling tot op de dag van betaling de wettelijke rente over het bedrag van het verlies verschuldigd, tenzij de oorzaak van de niet tijdige betaling aan de geldverstrekker is toe te rekenen.

  • 3.

    De stichting is niet gehouden tot betaling van het (gehele) verlies indien de geldverstrekker  de door de stichting vastgestelde Normen, die gelden op het moment van offreren van de lening(en) c.q datum bindend aanbod of de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht niet in acht heeft genomen tenzij niet-betaling onredelijk of onbillijk zou zijn jegens de geldverstrekker.

Indien sprake is van een verlies (zie B12), dient de geldverstrekker binnen 1 maand een verliesdeclaratie in te dienen via https://mijn.nhg.nl. Aan de hand van het complete dossier wordt beoordeeld of is voldaan aan de NHG-regelgeving. Als dit het geval is dan zal de stichting het vastgestelde verlies binnen 2 maanden uitkeren aan de geldverstrekker. Indien door handelen van de stichting de betaling plaatsvindt na deze 2 maanden, zal de stichting over het verliesbedrag wettelijke rente betalen.