ARTIKEL A2 - Voorwaarden borgtocht

 • De stichting is alleen borg indien:

 • 1.

  een eerste hypotheek en/of eerste pandrecht ten behoeve van de geldverstrekker op de woning is gevestigd, onder de voorwaarde dat de opbrengst bij uitwinning in de eerste plaats wordt aangewend voor de betaling van al hetgeen de geldverstrekker uit hoofde van de lening(en) van de geldnemer te vorderen heeft;

 • 2.

  ingeval op grond van de Normen of door overname van een door SVn reeds verstrekte Starterslening een aanvullende lening is verstrekt:

  a. deze aanvullende lening is verstrekt door de geldverstrekker die schuldeiser is ten aanzien van de vordering(en) uit hoofde van de bestaande lening(en) onder verband van eerste hypotheek en/of eerste pandrecht op de woning;

  b. een eerste dan wel tweede hypotheek en/of een eerste dan wel tweede pandrecht ten behoeve van de geldverstrekker op de woning is gevestigd, onder de voorwaarde dat de opbrengst bij uitwinning in de eerste plaats – behoudens hetgeen de geldverstrekker te vorderen heeft uit hoofde van de (restantschuld van de) lening(en), onder verband van eerste hypotheek en/of eerste pandrecht, die bestaat (bestaan) op het moment van offreren van de aanvullende lening – wordt aangewend voor de betaling van al hetgeen de geldverstrekker uit hoofde van de aanvullende lening van de geldnemer te vorderen heeft;

 • 3.

  in de hypotheekakte respectievelijk pandakte bedongen is dat de woning niet mag worden verhuurd, niet in huurkoop mag worden verkocht of onder welke titel ook aan derden ter beschikking mag worden gesteld, tenzij met schriftelijke toestemming van de geldverstrekker;

 • 4.

  de geldverstrekker de geldnemer er schriftelijk toe heeft verplicht dat de woning bij een verzekeringsmaatschappij die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf mag uitoefenen, op basis van herbouwwaarde verzekerd wordt en blijft tegen brand- en stormschade en dat de premies van de verzekering stipt op tijd worden voldaan;

 • 5.

  op de datum bindend aanbod is voldaan aan de Normen die van toepassing zijn op deze datum;

 • 6.

  de lening luidt in euro’s.

Voor iedere lening met NHG geldt dat de geldverstrekker verplicht is om als zekerheid een hypotheek op de woning te vestigen. Indien het een woonwagen betreft dient een pandrecht te worden gevestigd.   

Een aanvullende lening kan, mits er sprake is van een hogere inschrijving van de 1e hypotheek, onder het recht van 1e hypotheek worden verstrekt. De aanvullende lening kan ook onder het recht van 2e hypotheek worden verstrekt. Een 3e hypotheek is niet mogelijk. Een aanvullende lening kan in principe alleen worden verstrekt op basis van Norm 3. Een uitzondering hierop vormt het overnemen van een Starterslening die oorspronkelijk is verstrekt door SVn, mits de aanvullende lening wordt verstrekt door de geldverstrekker die ook de 1e hypotheek heeft.