ARTIKEL A1 - Reikwijdte borgtocht

 • 1.

  De Borgtocht  in de zin van artikel 7:850 BW strekt tot zekerheid voor de betaling van de vordering die de geldverstrekker uit hoofde van een lening(en) op de geldnemer heeft op de datum van verkoop van de woning, met dien verstande dat het bedrag dat de stichting onder de borgtocht aan de geldverstrekker zal betalen nooit meer zal zijn dan het verlies zoals bepaald krachtens Artikel B12A.

 • 2.a.

  Het bedrag van de borgtocht ter zake van de hoofdsom van (een) lening(en) vermindert maandelijks. Deze vermindering is – ongeacht de leningsvorm – ten minste gelijk aan het bedrag aan aflossing, begrepen in de betaling van rente en aflossing van de lening(en) op basis van annuïteiten met betaling maandelijks achteraf, waarbij de lening(en) na maximaal dertig jaar geheel is (zijn) afgelost.

 • 2.b.

  Als rente voor de berekening van de annuïteit wordt gehanteerd de nominale rente(s), die de geldgever en de geldnemer gedurende de looptijd daarvan voor de lening(en) zijn overeengekomen.

 • 2.c.

  Ontvangen betalingen worden toegewezen aan de oudste openstaande termijn. Geen vermindering vindt meer plaats vanaf het moment dat de eerste volledige maandtermijn niet meer is voldaan, rekening houdende met het vorengestelde in dit lid.

 • 3.

  Indien een borgtocht strekt tot zekerheid voor (een) lening(en), verstrekt aan eenzelfde geldnemer(s) en ten behoeve van dezelfde woning, bestemd ter algehele aflossing van (een) lening(en) waarvoor door de stichting reeds eerder een borgtocht was verleend, zoals bedoeld in Norm 3.1.2, dan:

  a.   wordt de maximale periode zoals bedoeld in lid 2a van dit artikel verminderd met de looptijd van de eerder verleende borgtocht; en

  b.   is het bedrag van de borgtocht voor de nieuwe lening niet hoger dan de restantschuld van de oorspronkelijke lening en eventueel vermeerderd met bijkomende kosten in verband met het taxatierapport en/of het bouwkundig rapport, aflossing van de bestaande hypothecaire en/of fiscale lening(en) en/of financiering. Het bedrag van de borgtocht vermindert maandelijks. Deze vermindering is – ongeacht de leningsvorm – ten minste gelijk aan het bedrag aan aflossing, begrepen in de betaling van rente en aflossing van de lening(en) op basis van annuïteiten met betaling maandelijks achteraf. Hierbij is (zijn) de lening(en) na maximaal de periode als bepaald onder lid 3.a van dit Artikel afgelost, met dien verstande dat het verlies nooit meer zal bedragen dan het verlies zoals bepaald in Artikel B12A.

 • 4.

  Indien een lening is verstrekt, die mede was bestemd ter algehele aflossing van de bestaande hypothecaire lening(en) zoals bedoeld in Norm 3, is het gestelde in lid 2 a. tot en met c. van toepassing.

De borgtocht wil zeggen dat de geldverstrekker zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald door het WEW indien de geldnemer in verzuim is. Bij een verkoop waarbij de opbrengst onvoldoende is om de lening af te lossen, inclusief de bijkomende kosten, kan de geldverstrekker het verlies declareren bij de stichting. Artikel B12A bepaalt wat onder het verlies valt. Uitbetaling vindt alleen plaats indien de geldverstrekker alle voorwaarden en normen in acht heeft genomen.

 

De borgstelling heeft bij aanvang een maximale duur van 30 jaar en loopt maandelijks af. Hierbij wordt uitgegaan van een aflosschema op basis van annuïteiten. Hiervoor is gekozen om risico’s bij aflossingsvrije leningen niet neer te leggen bij de borg.